Startup vitamins Registruokis

Renkiesi kortelę – rinkis ir žemyną

Atsiskaityk kortele ir laimėk
20 000 Eur kelionei po pasirinktą žemyną.

Jau dabar pasivaikščiok siūlomais maršrutais ir išsirink, kur keliautum.

Užsiregistruok, atsiskaitinėk ir didink savo šansus laimėti. 
 
Registruokis

Registruokis ir laimėk!

Laimėk pagrindinį prizą – 20 000 Eur kelionei po pasirinktą žemyną – bei mėnesinius prizus, GoPro 6 Hero veiksmo kamerą ir 500 Eur pasirinktai kelionei.

Atsiskaityk kortele ne mažiau kaip 15 kartų per mėnesį ir dalyvauk žaidime. Žaidimo taisyklės

?

Vardą rašyk lietuviškomis raidėmisUždaryti

?

Pavardę rašyk lietuviškomis raidėmisUždaryti

?

Pasirink savo gimimo datą arba įrašyk formatu mmmm-mm-ddUždaryti

?

Telefono numerį įvesk be tarpų, „+“ įvesti nereikia.Uždaryti

+

​Spausti SUTINKU galėsi tik tada, kai perskaitysi taisykles iki galo.

1. Žaidimo organizatorius – Luminor Bank AB, juridinio asmens kodas 112029270 (toliau – Bankas).
2. Žaidimas „Atsiskaityk Luminor kortele ir laimėk kelionę“ (toliau – Žaidimas) vyksta nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. spalio 31d. (imtinai).
3. Registruotis, dalyvauti ir laimėti Žaidime gali Banko klientai–fiziniai asmenys, turintys Banko išduotą mokėjimo kortelę (-es) (toliau – Kortelė), užsiregistravę šiose taisyklėse nurodytu būdu (toliau – Dalyviai), ir kuriuos Bankas gali tinkamai identifikuoti pagal Banko turimą informaciją.
4. Registracija dalyvauti Žaidime vyksta vienu iš žemiau nurodytų būdų:
4.1. specialiame Žaidimo puslapyje www.luminor.lt/luminor-kelione;
4.2. Luminor Bank AB interneto banke; 4.3. pasinaudojus Banko pasiūlymu atsiųstu SMS žinute ar elektroniniu laišku, registruotis dalyvauti Žaidime.
5. Žaidimo vykdymo ir Žaidimo laimėtojo nustatymo tikslais Bankas tvarkys Dalyvių asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti Banko Privatumo politikoje, kurią galite rasti www.luminor.lt/lt/privatumo-politika.
6. Dalyvis dalyvauja Žaidime, jei turi bent 1 (vieną) Žaidimo bilietą. Žaidimo bilietai skaičiuojami atlikus atsiskaitymus visomis Dalyviui Banko išduotomis mokėjimo kortelėmis bendrai:
6.1. per elektroninių kortelių skaitytuvą ir (ar)
6.2. nuotoliniu būdu, t.y. kortelės fiziškai nepateikiant – prekių ar paslaugų teikėjui internetu pranešant atsiskaitymui atlikti reikalingus mokėjimo kortelės ir kortelės turėtojo duomenis.
7. Dalyvis, atsiskaitęs Kortele (-mis) per vieną kalendorinį mėnesį 15 (penkiolika) kartų, gauna pirmą Žaidimo bilietą. Už kiekvieną atsiskaitymą Kortele, viršijantį 15 (penkiolikos) atsiskaitymų ribą, Dalyvis gauna papildomą Žaidimo bilietą, kai atsiskaito debeto kortele; du bilietus, kai atsiskaito kredito kortele.
8. Kiekvieną kalendorinį mėnesį Dalyvių atsiskaitymai Kortele skaičiuojami iš naujo.
9. Dalyvis sukauptų Žaidimo bilietų kiekį nuo 2018 m. birželio 4 d. galės pasitikrinti Žaidimo puslapyje www.luminor.lt/luminor-kelione. Duomenys atnaujinami kiekvieną pirmadienį, jei pirmadienis yra ne Banko darbo diena, duomenys atnaujinami artimiausią Banko darbo dieną.
10. Žaidimo tikslais, atsiskaitymo Kortele diena yra ta diena, kurią Dalyvis atsiskaito Kortele šių taisyklių 6 punkte numatyta tvarka. Atsiskaitymo diena gali skirtis nuo dienos, kurią Kortele sumokėtos lėšos nurašomos iš Dalyvio sąskaitos.
11. Žaidimo dalyviams Bankas el. paštu ir SMS pranešimais siųs priminimus aktyviai dalyvauti Žaidime, daugiau atsiskaityti Kortele ir taip didinti savo galimybes laimėti Žaidimo prizus.

ŽAIDIMO PRIZAI

12. Pagrindinis Žaidimo prizas – 20 000 eurų – kelionei į pasirinkto žemyno valstybes įsigyti (toliau – Pagrindinis prizas). Pagrindinį prizą sudaro dvi dalys:
12.1. 16 000 eurų, už kuriuos, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, Žaidimo laimėtojui bus suteikta galimybė iš UAB „TravelDeals LT“, juridinio asmens kodas 302583106, interneto svetainės adresas: www.makalius.lt (toliau – Kelionių organizatorius), įsigyti vieną kelionę sau ir kartu keliaujantiems artimiesiems ir (ar) draugams (keliautojų skaičius neribojamas) bei su įsigyta kelione susijusių Kelionių organizatoriaus teikiamų paslaugų (ekskursijų, pervežimų, kt.). Bankas apmoka faktines kelionės įsigijimo išlaidas, neviršijančias 16 000 eurų. Jeigu kelionės kaina yra mažesnė, nei 16 000 eurų, skirtumas pinigais neišmokamas;
12.2. 4 000 eurų, kurie bus skirti padengti išlaidoms, patirtoms laimėtos kelionės metu. Šią sumą Bankas perves Pagrindinio prizo laimėtojui į Dalyvio sąskaitą, esančią Banke, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai:
12.2.1. Žaidimo laimėtojas išsirinks kelionę;
12.2.2. Bankas gaus iš Kelionių organizatoriaus dokumentus kelionės išlaidų apmokėjimui, patvirtinančius, kad Žaidimo laimėtojas išsirinko kelionę.
13. Dalyvis neturi teisės šių taisyklių 14 ir (ar) 23 punktuose nustatyta tvarka rinktis kelionės į valstybę (-es), į kurią (-ias) Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija vykti nerekomenduoja. Aktualus valstybių sąrašas skelbiamas internete adresu: http://keliauk.urm.lt/lt/location.
14. Pagrindinio prizo laimėtojas bus išrinktas ir paskelbtas Žaidimo interneto svetainėje www.luminor.lt/luminor-kelione per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Žaidimo pabaigos.
15. Pagrindinio prizo atsiėmimo tvarka:
15.1. Bankas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Žaidimo pabaigos asmeniškai susisieks su Pagrindinio prizo laimėtoju ir informuos apie laimėjimą;
15.2. Pagrindinio prizo laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienų nuo pranešimo apie laimėjimą dienos turi informuoti Banką, ar sutinka priimti Pagrindinį prizą;
15.3. sutikęs atsiimti Pagrindinį prizą, laimėtojas pasirašys sutikimą dėl Pagrindinio prizo priėmimo.
16. Pagrindinio prizo laimėtojui atsisakius ir (ar) laiku neatsiėmus Pagrindinio prizo, laiku nepranešus apie sutikimą atsiimti Pagrindinį prizą ir (ar) nepasirašius sutikimo dėl Pagrindinio prizo priėmimo, Pagrindinis prizas atiteks kitam atsitiktine tvarka išrinktam Dalyviui. Paskelbus naują Pagrindinio prizo laimėtoją, kartojama šių taisyklių 14 punkte nurodyta Pagrindinio prizo atsiėmimo procedūra.
17. Pagrindinio prizo laimėtojas turi panaudoti prizą, t.y. išsirinkti Kelionių organizatoriaus organizuojamą kelionę, per vienerius kalendorinius metus nuo sutikimo dėl Pagrindinio prizo priėmimo pasirašymo dienos. Nepanaudotas Pagrindinis prizas lieka Bankui.
18. Pagrindinio prizo laimėtojas negali perleisti Pagrindinio prizo kitam asmeniui. Bankas Pagrindinį prizą suteikia tik Pagrindinio prizo laimėtojui. Jei Pagrindinio prizo laimėtojas yra nepilnametis, jį atstovauja vienas iš tėvų ar globėjų, pateikęs asmens tapatybę ir (kai atstovauja globėjas) globą patvirtinantį dokumentą.
19. Pagrindinis prizas į pinigus ar į kitus prizus nekeičiamas.
20. Papildomi Žaidimo prizai: kelionės, kurių kiekvienos vertė po 500 eurų ir GoPro 6 Hero vaizdo kameros ir jų priedai (toliau – Papildomi prizai). Papildomų prizų fondą sudaro 5 vnt. kelionių iš Kelionių organizatoriaus, kurių kiekvienos vertė yra po 500 eurų (po vieną kelionę kiekvieną mėnesį) ir 10 vnt. vaizdo kamerų su priedais (teleskopinė lazda GoPro El Grande ir nuotolinio valdymo pultelis GoPro SMART Remote) (2 vnt. kiekvieną mėnesį).
21. Papildomo prizo (kelionės, kurios vertė 500 eurų) laimėtojas turi teisę už 500 eurų, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, iš Kelionių organizatoriaus įsigyti vieną kelionę sau ir kartu keliaujantiems artimiesiems ir (ar) draugams (keliautojų skaičius neribojamas) bei su įsigyta kelione susijusių Kelionių organizatoriaus teikiamų paslaugų (ekskursijų, pervežimų, kt.).
22. Papildomų prizų laimėtojai renkami kiekvieną kalendorinį mėnesį visą laikotarpį, kol vyks Žaidimas.
23. Papildomų prizų laimėtojai skelbiami Žaidimo interneto svetainėje www.luminor.lt/luminor-kelione per 5 (penkias) darbo dienas nuo to kalendorinio mėnesio, už kurį buvo renkami Papildomų prizų laimėtojai, pabaigos.
24. Papildomų prizų atsiėmimo sąlygos:
24.1. Bankas per 5 (penkias) darbo dienas nuo mėnesio, kurį buvo išrinktas laimėtojas, pabaigos asmeniškai informuoja laimėtoją apie laimėjimą;
24.2. laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie laimėjimą dienos turi informuoti Banką, ar sutinka priimti prizą;
24.3. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą dienos turi atsiimti laimėtą prizą arčiausiai laimėtojo registruotos gyvenamosios vietos esančiame Banko skyriuje;
24.4. atsiimdamas laimėjimą laimėtojas turi pasirašyti sutikimą dėl prizo priėmimo (priėmimo-perdavimo aktą).
25. Jei per nurodytą laikotarpį laimėtojai neatsiims Papildomų prizų, prizai atiteks kitiems atsitiktine tvarka išrinktiems Dalyviams. Paskelbus naują (-us) Papildomo (-ų) prizo (-ų) laimėtoją (-us), kartojamos šių taisyklių 23 punkte nurodytos Papildomų prizų atsiėmimo procedūros.
26. Papildomo prizo (kelionės kupono, kurios vertė 500 eurų) laimėtojai turi panaudoti prizą, t. y. išvykti į laimėtą Kelionių organizatoriaus organizuojamą kelionę, per vienerius kalendorinius metus nuo Papildomo prizo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Nepanaudotas Papildomas prizas (kelionė, kurios vertė 500 eurų) lieka Bankui.
27. Žaidimo Papildomų prizų laimėtojai negali perleisti laimėtų Papildomų prizų kitiems asmenims. Laimėtus Papildomus prizus Bankas įteikia (perduoda) tik Papildomų prizų laimėtojams. Jei Papildomo prizo laimėtojas yra nepilnametis, jam pateikiant prizui atsiimti reikalingus duomenis, jį turi lydėti vienas iš tėvų ar globėjų ir pateikti asmens tapatybę ar globą patvirtinantį dokumentą.
28. Papildomi prizai į pinigus ar į kitus prizus nekeičiami.

LAIMĖTOJŲ IŠRINKIMAS IR PASKELBIMAS

29. Žaidime dalyvauja visi atsiskaitymai Kortelėmis atlikti ir apskaityti laikantis šių taisyklių 7 ir 8 punktuose nustatytų sąlygų, nepriklausomai nuo to, ar Dalyvis užsiregistravo Žaidimui mėnesio pradžioje ar viduryje.
30. Laimėtojai išrenkami atsitiktinės atrankos būdu.
31. Papildomų prizų laimėtojai renkami kiekvieną mėnesį. Atsitiktinėje atrankoje dalyvauja tik tą mėnesį atsiskaitymus Kortele atlikę Dalyviai, gavę Žaidimo bilietus. Mėnesio Žaidime galima laimėti tik 1 (vieną) Papildomą prizą.
32. Renkant Pagrindinio prizo laimėtoją, atsitiktinėje atrankoje dalyvauja visi Žaidimo laikotarpiu (t. y. per 5 mėnesius), laikantis šių taisyklių 6 ir 7 punktuose numatytų sąlygų, atlikti ir apskaityti atsiskaitymai Kortele.
33. Papildomų prizų laimėtojai kartu su kitais Dalyviais dalyvauja atsitiktinėje atrankoje dėl Pagrindinio prizo laimėjimo.

KITOS SĄLYGOS

34. Žaidime negali dalyvauti Banko ir jo dukterinių bendrovių, Kelionių organizatoriaus darbuotojai bei jų šeimų nariai. Žaidimo tikslais šeimos nariais laikomi minėtų darbuotojai sutuoktiniai (sugyventiniai) ir nepilnamečiai vaikai (įvaikiai).
35. Visus su Žaidimo prizais susijusius pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius sumoka Bankas.
36. Bankas turi teisę keisti šias taisykles apie tai informavęs Dalyvius prieš 10 (dešimt) darbo dienų interneto svetainėje www.luminor.lt/luminor-kelione.

Pasitikrink bilietus

Įvesk telefono numerį ir pamatyk, kiek bilietų jau surinkai.

?

Įrašyk tą telefono numerį, kurį nurodei registruodamasis. Telefono numerį įvesk be tarpų, „+“ įvesti nereikia. Duomenys atnaujinti: 2018 10 15Uždaryti

+

Žaidime dalyvauti gali visi mūsų klientai

Nesvarbu kurią mūsų banko kortelę turi, seną ar naują – gali dalyvauti žaidime ir bet kuris žemynas gali tapti pasiekiamu. 
 
Registruokis

Sunku išsirinkti žemyną, kurį norėtum apkeliauti?

Atlik testą ir sužinok, kuris žemynas tau labiausiai tinka.
 
Pradėk
Registruokis

Registruokis

Užsiregistruok ir dalyvauk žaidime

Atsiskaityk kortele

Atsiskaityk kortele

Atsiskaityk kortele ne mažiau kaip 15 kartų per mėnesį ir gauk 1 žaidimo bilietą

+ 1 bilietas

+ 1 bilietas

Atsiskaičius daugiau nei 15 kartų per mėnesį, kiekvienas papildomas mokėjimas tampa papildomu žaidimo bilietu