Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais*, reglamentuojančiais pinigų plovimo prevenciją ir mokesčių administravimą, privalome rinkti informaciją apie mūsų klientus, su kuriais pradedame arba tęsiame bendradarbiavimą.
 
Kai pildysite juridinio asmens anketą, jūsų prašysime pateikti papildomą informaciją apie:

Šiuo metu Lietuvoje taikomos su tam tikromis užsienio valstybėmis sudarytos dvigubo apmokestinimo sutartys. Jei juridinis asmuo nori pasinaudoti dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nustatytu mokesčių tarifu arba neapmokestinimu palūkanoms pagal rezidavimo valstybes (t. y. pasinaudoti sumažintu mokesčių tarifu / neapmokestinimu), tai papildomai bankui turi pateikti rezidavimo vietą mokesčių tikslais patvirtinantį dokumentą (pažymą, išduotą tos šalies mokesčių administratoriaus). Dokumentas galioja tik tais kalendoriniais metais, kuriuos nurodo užsienio valstybės mokesčių administratorius pažymoje.
 

* JAV dvišalės Tarpvyriausybinės sutartys IGA (angl. Inter-Governmental Agreement) dėl FATCA (angl. Foreign Accounts Tax Compliance Act), EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) rėmuose pasiektas CRS (angl. Common Reporting Standard) susitarimas.