Tvarumas mūsų veikloje Luminor

Tvarumas mūsų veikloje

Tvarumas mūsų veikloje

„Luminor“ bankas yra pasiryžęs atsakingai, tvariai ir rūpestingai vykdyti savo veiklą ir skatinti augimą Baltijos regione. Dėl to išsikeliame tikslus siekti teigiamo poveikio aplinkai ir visuomenei, kuriame finansinius produktus ir atvirai atskleidžiame jų rezultatus periodinėse ataskaitose bei įsipareigojame padėti savo klientams siekti jų tvarumo tikslų.

„Luminor“ Tvarumo politika

Savo veiklą vykdome vadovaudamiesi „Luminor“ Tvarumo politikos gairėmis (jų santrauka ir pagrindiniai principai pateikiami čia), taip pat kitais susijusiais dokumentais, gairėmis ir procedūromis. Ši politika galioja nuo 2021 m. lapkričio mėn. ir apima pagrindinius reguliavimo reikalavimus bei rekomendacijas.

Nors visi „Luminor“ banko skyrių vadovai yra atsakingi už Tvarumo politikos bei jos gairių laikymąsi ir įgyvendinimą savo veiklos srityse, bendrą šios srities koordinavimą pavesta vykdyti tvarumo skyriaus vadovui. Be to, nustatėme su klimato rizika susijusią atskaitomybę ir sprendimus dėl jos priimančius organus – jie aprašyti Tvarumo politikoje.
 

Tvarumo siekiai

 • Atsakingi ir CO2 atžvilgiu neutralūs savo veikloje.
 • Perėjimo prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos rėmimas.
 • Rūpinimasis vietos bendruomenių – Lietuvos, Latvijos, Estijos – problemomis.

„Luminor“ bankas yra tvirtai įsipareigojęs laikytis savo reguliavimo, etikos ir socialinės atsakomybės.

„Luminor“ ESG seminarai: 2022 metais siūlome sudalyvauti internetiniuose seminaruose apie įvairius mūsų verslo klientams aktualius klimato poveikio aspektus. Daugiau sužinokite ir registruokitės čia.

Tvarumo siekių įgyvendinimas

Aplinka

Verslo aplinka keičiasi tiek dėl didėjančio ekstremalių meteorologinių reiškinių skaičiaus, tiek dėl besikeičiančių technologijų, reguliavimo sistemų ir klientų poreikių. Dėl galimos su klimatu susijusios rizikos mūsų klientai turi atlikti mažesnius ar didesnius savo veiklos ir verslo modelių pakeitimus. Žmonės turi keisti sau įprastą gyvenimo ar darbo būdą bei vartojimo įpročius. Jei neprisitaikys, jie gali patirti pajamų mažėjimą bei išlaidų didėjimą, o kai kurie galiausiai gali susidurti su egzistenciniais iššūkiais.

Mūsų tikslas – keliauti šiuo keliu kartu su savo klientais ir užtikrinti, kad tie, kuriems kyla didelė klimato, socialinė ar valdysenos rizika, turėtų planą ir strategiją savo atsparumui užtikrinti.

 • Tvarumo politika: parengėme Tvarumo politiką, kuri užtikrina aplinkos, socialinių ar valdysenos (angl. Environmental, Social and Governance, – ESG) strateginių siekių įgyvendinimą.
 • Išimčių sąrašas: Tvarumo politikoje esame apibrėžę išimčių sąrašą.
 • Reikalavimai mūsų partneriams ir tiekėjams: į visas savo sutartis įtraukiame Trečiųjų šalių elgesio kodeksą, kuriame reikalaujama, kad trečiosios šalys turėtų rašytinę aplinkosaugos politiką ir aplinkosaugos vadybos sistemą (jei to reikalauja galiojantys teisės aktai, sistema turi atitikti trečiosios šalies veiklos dydį, pobūdį ir riziką). Reikalaujame, kad būtų įdiegta veiksminga sistema, skirta galimiems pavojams aplinkai nustatyti ir sumažinti.
 • Perėjimas prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos

Išmetamųjų teršalų kiekio matavimas: 2021 m. liepos 28 d. prisijungėme prie Anglies dioksido apskaitos bendrijos (PCAF) ir įdiegėme apskaitos standartą, skirtą mūsų finansuojamų projektų ir investicijų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekiui apskaityti. Tikimės, kad 2022 m. I ketvirtį galėsime atskleisti savo išmetamųjų teršalų kiekį pagal 1 kategoriją (tiesioginė ŠESD emisija) 2 kategoriją (elektros energijos ir šildymo naudojimas) ir 3 kategoriją (įtaka išmetamųjų teršalų kiekiui, pavyzdžiui, tiekimo grandinės išmetamųjų teršalų kiekis, verslo kelionės, darbuotojų važinėjimas į darbą, mūsų finansuojamų projektų ir investicijų išmetamųjų teršalų kiekis).

ES taksonomija: mes diegiame ES taksonomijos ataskaitų teikimą, todėl atsižvelgdami į reguliavimo lūkesčius tikimės savo metinėse ataskaitose atskleisti ES taksonomijos reikalavimus atitinkantį portfelį.

Tvarus finansavimas: esame pasiryžę sukurti ekologiškų produktų portfelį, kuris padėtų pereiti prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos. Šiuo metu siūlome paskolą gamtai draugiškai automobiliui, III pakopos pensijų fondą „Luminor tvari ateitis Index“ ir per mūsų „Luminor Investor“ platformą pasiekiamus biržoje prekiaujamus tvarius fondus (ETF), turinčius „Morning Star“ tvarumo reitingą. Kuriame tvaraus investavimo paslaugas ir produktus, kuriais remiame tvarią verslo plėtrą, taip pat skatiname būsto savininkus investuoti į būstus, kuriuose energija būtų naudojama efektyviai.

Rizikos aplinkai vertinimas: atliekame didelio masto projektų, darančių didelį poveikį aplinkai, ir klientų bendrą poveikio aplinkai ir socialinio poveikio vertinimą.

Sektorių strategijos: analizuojame pramonės segmentus, kuriuose mūsų klientams kyla didelė klimato ir (arba) socialinė rizika, ir rengiame konkrečių sektorių strategijas, nurodančias pagrindines rizikos rūšis ir jų mažinimo veiksmus, kurių, tikimasi, imsis mūsų klientai. Be to, bendradarbiaudami su partneriais rengiame seminarų ciklą, kad mūsų klientai įgytų su klimato rizika ir pereinamuoju laikotarpiu susijusių žinių.   

Atsakinga mūsų praktika

Žmogaus teisės

Darbuotojai ir darbo teisės

Užtikriname visiško nepakantumo politiką bet kokios formos diskriminacijai dėl lyties, įskaitant psichologinę žalą, žodinį, fizinį ir seksualinį priekabiavimą.

 • Tokią mūsų politiką remia „Luminor“ Atlyginimų politika ir Bazinio atlyginimo valdymo standartas bei vidaus procesai, mūsų įdarbinimo ir tobulinimosi praktikos ir procesai.
 • Visos mūsų politikos ir procesai yra neutralūs lyčių atžvilgiu.
 • Dedame visas pastangas, kad užtikrintume darbuotojų, klientų ir lankytojų sveikatą ir saugą. Užtikrinamos visos vidinės ir vietinės taisyklės, įskaitant aprašytas Trišalės darbo organizacijos konvencijose ir Daugiašalių įmonių deklaracijoje
 • Reikalaujame, kad trečiosios šalys užtikrintų sąžiningas darbo praktikas:

  Diskriminacija: trečioji šalis užtikrina sąžiningą elgesį su darbuotojais.

  Asociacijų laisvė: trečioji šalis gerbia savo darbuotojų teisę steigti profesines sąjungas ir bet kokias kitas asociacijas pagal savo pasirinkimą, taip pat stoti į jas.

  Draudžiamas darbas: trečioji šalis užtikrina, kad nebūtų naudojamas priverstinis ar vaikų darbas.

  Darbo sąlygos: trečioji šalis užtikrina, kad darbo sąlygos, darbo valandos ir savanoriški viršvalandžiai atitiktų vietos teisės aktus ir konkretaus sektoriaus praktiką, o darbo užmokestis ir išmokos atitiktų teisės aktais nustatytus minimalius dydžius be neleistinų atskaitymų.

  Sveikata ir sauga: trečioji šalis visiems savo darbuotojams užtikrina saugią ir sveiką darbo vietą, kuri būtų tinkamai dokumentuojama ir prižiūrima, atsižvelgiant į trečiosios šalies veiklos dydį, pobūdį ir riziką.

Korupcija ir finansiniai nusikaltimai

Esame pasiryžę kovoti su finansiniais nusikaltimais, tokiais kaip mokesčių vengimas ar pinigų plovimas, ir užkirsti kelią terorizmo finansavimui, tarptautinių sankcijų pažeidimui ar jų vengimui bei masinio naikinimo ginklų platinimui per bet kuriuos mūsų produktus, paslaugas ar kanalus. Dėl to rūpestingai laikomės mūsų veiklos šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – galiojančių konkrečioms sritims skirtų teisės aktų, taip pat geriausios tarptautinės praktikos ir esame priėmę politikas, kuriomis užtikriname, kad:

 • nuolat stebėtume riziką, su kuria susiduriame šiose srityse, ir imtumėmės proporcingų bei veiksmingų priemonių jai sumažinti;
 • tinkamai pažintume savo klientų įmones ir tikruosius jų savininkus bei suprastume savo verslo santykių tikslą ir numatomą pobūdį;
 • nedelsdami įgyvendintume visas Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Švedijos, Norvegijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ar Jungtinės Karalystės nustatytas tarptautines finansines sankcijas;
 • dalyvautume keičiantis finansine informacija pagal JAV Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktą (FATCA) ir EBPO Bendrąjį duomenų teikimo standartą (CRS);
 • laikytumėmės nuostatos, kad nepriimtina tiesiogiai ar netiesiogiai siūlyti, žadėti, duoti ir reikalauti kyšių, siekiant gauti ir išlaikyti paskyrimus ar kitokį neteisėtą pranašumą;
 • neįsitrauktume į verslo santykius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai sudaro sąlygas kyšininkavimui ir korupcijai;
 • „Luminor“ sudarytų susitarimus su verslo partneriais, kurie vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis bei kyšininkavimo ir korupcijos prevencijos principais. Tikimės, kad mūsų partneriai taikys tuos pačius atsakingo verslo elgesio principus, kurie apibrėžti „Luminor“ trečiosios šalies patvirtinime dėl atsakingo verslo elgesio kodekso laikymosi.

  Tikimės, kad trečiosios šalys, bendraudamos su „Luminor“, elgsis etiškai, sąžiningai ir profesionaliai.

  Tikimės, kad trečiosios šalys laikysis visų galiojančių įstatymų ir taisyklių, susijusių su kova su kyšininkavimu, korupcija, sukčiavimu ir kita draudžiama verslo praktika.

  Tikimės, kad trečiosios šalys patvirtins, jog laikosi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kyšininkavimu, korupcija, sukčiavimu ir bet kokia kita draudžiama verslo praktika;
 • visiems darbuotojams rengiame privalomus mokymus apie pinigų plovimą, finansinius nusikaltimus, korupciją ir dovanas. Esame sukūrę dovanų ir renginių registrą, taikome praktinius principus, kaip gauti pranešimus iš teisėsaugos institucijų, jei kyla įtarimų, kad kuris nors iš mūsų Baltijos šalių darbuotojų yra kaltas dėl korupcijos;
 • neremiame mokesčių vengimo, tad į savo Tvarumo politikos išimčių sąrašą įtraukėme mokesčių aspektą.  
Daugiau informacijos apie kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu rasite čia.

Rūpinimasis Baltijos šalių problemomis

Siekiame prisidėti prie vietinių Baltijos šalių bendruomenių investuodami į jas, aktyviai bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis Baltijos šalių klausimais ir skatindami bei remdami socialinį verslumą šiose šalyse. To siekiame specialiais produktų ir paslaugų sprendimais, suderintais su mūsų turimais pajėgumais, ir švietimo bei informuotumo didinimo bendradarbiavimo projektais, tokiais kaip finansinio ir skaitmeninio raštingumo bei kitos švietimo ar socialinio verslumo skatinimo programos.
 
Informacija apie būsimas partnerystes bus paskelbta čia 2022 m. sausio mėn.