Tvarumas mūsų veikloje Luminor

Tvarumas mūsų veikloje

Tvarumas mūsų veikloje

„Luminor“ bankas yra pasiryžęs atsakingai, tvariai ir rūpestingai vykdyti savo veiklą ir skatinti augimą Baltijos regione. Dėl to išsikeliame tikslus siekti teigiamo poveikio aplinkai ir visuomenei, kuriame finansinius produktus ir atvirai atskleidžiame jų rezultatus periodinėse ataskaitose bei įsipareigojame padėti savo klientams siekti jų tvarumo tikslų.

„Luminor“ Tvarumo politika

Savo veiklą vykdome vadovaudamiesi „Luminor“ Tvarumo politikos gairėmis (jų santrauka ir pagrindiniai principai pateikiami čia), taip pat kitais susijusiais dokumentais, gairėmis ir procedūromis. Ši politika galioja nuo 2021 m. lapkričio mėn. ir apima pagrindinius reguliavimo reikalavimus bei rekomendacijas.

Nors visi „Luminor“ banko skyrių vadovai yra atsakingi už Tvarumo politikos bei jos gairių laikymąsi ir įgyvendinimą savo veiklos srityse, bendrą šios srities koordinavimą pavesta vykdyti tvarumo skyriaus vadovui. Be to, nustatėme su klimato rizika susijusią atskaitomybę ir sprendimus dėl jos priimančius organus – jie aprašyti Tvarumo politikoje.

2021 m. Tvarumo politika

2021 m. padarėme didelę pažangą siekdami pagrindinių tvarumo tikslų:

 • vykdyti atsakingą ir CO2 atžvilgiu neutralią veiklą;
 • remti perėjimą prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos;
 • rūpintis vietos – Lietuvos, Latvijos, Estijos – bendruomenių problemomis.

Įsipareigojome įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslus ir iki 2050 m. neutralizuoti anglies dioksido poveikį. Pirmieji Baltijos šalių rinkoje atskleidėme informaciją, apie išmetamų teršalų kiekį, susijusį su mūsų paskolų portfeliu.

Daugiau informacijos apie su tvarumu susijusią mūsų veiklą ir kitus plataus užmojo tikslus rasite pirmojoje „Luminor“ tvarumo ataskaitoje.

ESG patikrinimo gairės ir Tvaraus investavimo gairės

Parengėme ESG išsamaus patikrinimo gaires, kuriose apibrėžėme pagrindinius išsamaus patikrinimo principus ir mūsų veiklos galimo neigiamo poveikio visuomenei ir aplinkai valdymą. Pranešimą apie ESG išsamaus patikrinimo gaires ir trumpą nustatytų procesų aprašą, galite rasti čia.

Taip pat parengėme Tvaraus investavimo gaires ir jose apibrėžėme tvaraus investavimo principus, be kita ko, tvarumo rizikos veiksnių integravimą į „Luminor” banko ir jo turto valdymo patronuojamųjų įmonių investavimo sprendimų priėmimo procesus. Pranešimą apie Tvaraus investavimo gaires ir trumpą pagrindinių jų principų aprašą galite rasti čia.

Be to, parengėme ESG rizikos vertinimo gaires, kuriomis nustatėme juridinių asmenų ESG rizikos vertinimo procesą ir įtraukėme jį į dabartinį bendrą kreditingumo vertinimo procesą.

„Luminor“ ESG seminarai

2022 metais siūlome sudalyvauti internetiniuose seminaruose apie įvairius mūsų verslo klientams aktualius klimato poveikio aspektus. Daugiau sužinokite ir registruokitės čia.

Atsakinga mūsų praktika

Perėjimas prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos

Išmetamųjų teršalų kiekio matavimas: 2021 m. liepą prisijungėme prie Anglies dioksido apskaitos bendrijos (PCAF) ir įdiegėme apskaitos standartą, skirtą mūsų finansuojamų projektų ir investicijų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekiui apskaityti. 2021 m. Tvarumo ataskaitoje atskleidėme savo išmetamųjų teršalų kiekį pagal 1 kategoriją (tiesioginė ŠESD emisija) 2 kategoriją (elektros energijos ir šildymo naudojimas) ir 3 kategoriją (įtaka išmetamųjų teršalų kiekiui, pavyzdžiui, tiekimo grandinės išmetamųjų teršalų kiekis, verslo kelionės, darbuotojų važinėjimas į darbą, mūsų finansuojamų verslo klientų išmetamųjų teršalų kiekis).

ES taksonomija: mes diegiame ES taksonomijos ataskaitų teikimą, todėl atsižvelgdami į reguliavimo lūkesčius savo metinėse ataskaitose atskleidžiame ES taksonomijos reikalavimus atitinkantį portfelį.

Tvarus finansavimas: esame pasiryžę sukurti ekologiškų produktų portfelį, kuris padėtų pereiti prie mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos. Šiuo metu siūlome:

Rizikos aplinkai vertinimas: atliekame didelio masto projektų, darančių didelį poveikį aplinkai, ir klientų bendrą poveikio aplinkai ir socialinio poveikio vertinimą.

Sektorių strategijos: 2022 m. birželį patvirtinome gaires ESG rizikai valdyti tuose sektoriuose, kuriuose, mūsų nuomone, poveikis klimatui yra didelis – t.y. žemės ūkis, statybos, mažmeninė prekyba, gamyba, energetika. Šios gairės nurodo pagrindines rizikos rūšis ir jų mažinimo veiksmus, kurių, tikimasi, imsis mūsų klientai. Be to, parengėme seminarų ciklą, kad mūsų klientai įgytų daugiau su klimato rizika susijusių žinių. Daugiau sužinoti apie mūsų seminarus galite čia.

Žmogaus teisės

Darbuotojai ir darbo teisės

Užtikriname visiško nepakantumo politiką bet kokios formos diskriminacijai dėl lyties, įskaitant psichologinę žalą, žodinį, fizinį ir seksualinį priekabiavimą. Mūsų politikos principus galite paskaityti čia.

 • Tokią mūsų politiką remia „Luminor“ Atlyginimų politika ir Bazinio atlyginimo valdymo standartas bei vidaus procesai, mūsų įdarbinimo ir tobulinimosi praktikos ir procesai.
 • Visos mūsų politikos ir procesai yra neutralūs lyčių atžvilgiu.
 • Dedame visas pastangas, kad užtikrintume darbuotojų, klientų ir lankytojų sveikatą ir saugą. Užtikrinamos visos vidinės ir vietinės taisyklės, įskaitant aprašytas Trišalės darbo organizacijos konvencijose ir Daugiašalių įmonių deklaracijoje
 • Reikalaujame, kad trečiosios šalys užtikrintų sąžiningas darbo praktikas:

  Diskriminacija: trečioji šalis užtikrina sąžiningą elgesį su darbuotojais.

  Asociacijų laisvė: trečioji šalis gerbia savo darbuotojų teisę steigti profesines sąjungas ir bet kokias kitas asociacijas pagal savo pasirinkimą, taip pat stoti į jas.

  Draudžiamas darbas: trečioji šalis užtikrina, kad nebūtų naudojamas priverstinis ar vaikų darbas.

  Darbo sąlygos: trečioji šalis užtikrina, kad darbo sąlygos, darbo valandos ir savanoriški viršvalandžiai atitiktų vietos teisės aktus ir konkretaus sektoriaus praktiką, o darbo užmokestis ir išmokos atitiktų teisės aktais nustatytus minimalius dydžius be neleistinų atskaitymų.

  Sveikata ir sauga: trečioji šalis visiems savo darbuotojams užtikrina saugią ir sveiką darbo vietą, kuri būtų tinkamai dokumentuojama ir prižiūrima, atsižvelgiant į trečiosios šalies veiklos dydį, pobūdį ir riziką.

Korupcija ir finansiniai nusikaltimai

Esame pasiryžę kovoti su finansiniais nusikaltimais, tokiais kaip mokesčių vengimas ar pinigų plovimas, ir užkirsti kelią terorizmo finansavimui, tarptautinių sankcijų pažeidimui ar jų vengimui bei masinio naikinimo ginklų platinimui per bet kuriuos mūsų produktus, paslaugas ar kanalus. Dėl to rūpestingai laikomės mūsų veiklos šalyse – Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje – galiojančių konkrečioms sritims skirtų teisės aktų, taip pat geriausios tarptautinės praktikos ir esame priėmę politikas, kuriomis užtikriname, kad:

 • nuolat stebėtume riziką, su kuria susiduriame šiose srityse, ir imtumėmės proporcingų bei veiksmingų priemonių jai sumažinti;
 • tinkamai pažintume savo klientų įmones ir tikruosius jų savininkus bei suprastume savo verslo santykių tikslą ir numatomą pobūdį;
 • nedelsdami įgyvendintume visas Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Švedijos, Norvegijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ar Jungtinės Karalystės nustatytas tarptautines finansines sankcijas;
 • dalyvautume keičiantis finansine informacija pagal JAV Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktą (FATCA) ir EBPO Bendrąjį duomenų teikimo standartą (CRS);
 • laikytumėmės nuostatos, kad nepriimtina tiesiogiai ar netiesiogiai siūlyti, žadėti, duoti ir reikalauti kyšių, siekiant gauti ir išlaikyti paskyrimus ar kitokį neteisėtą pranašumą;
 • neįsitrauktume į verslo santykius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai sudaro sąlygas kyšininkavimui ir korupcijai;
 • „Luminor“ sudarytų susitarimus su verslo partneriais, kurie vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis bei kyšininkavimo ir korupcijos prevencijos principais. Tikimės, kad mūsų partneriai taikys tuos pačius atsakingo verslo elgesio principus, kurie apibrėžti „Luminor“ trečiosios šalies patvirtinime dėl atsakingo verslo elgesio kodekso laikymosi.

  Tikimės, kad trečiosios šalys, bendraudamos su „Luminor“, elgsis etiškai, sąžiningai ir profesionaliai.

  Tikimės, kad trečiosios šalys laikysis visų galiojančių įstatymų ir taisyklių, susijusių su kova su kyšininkavimu, korupcija, sukčiavimu ir kita draudžiama verslo praktika.

  Tikimės, kad trečiosios šalys patvirtins, jog laikosi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kyšininkavimu, korupcija, sukčiavimu ir bet kokia kita draudžiama verslo praktika;
 • visiems darbuotojams rengiame privalomus mokymus apie pinigų plovimą, finansinius nusikaltimus, korupciją ir dovanas. Esame sukūrę dovanų ir renginių registrą, taikome praktinius principus, kaip gauti pranešimus iš teisėsaugos institucijų, jei kyla įtarimų, kad kuris nors iš mūsų Baltijos šalių darbuotojų yra kaltas dėl korupcijos;
 • neremiame mokesčių vengimo, tad į savo Tvarumo politikos išimčių sąrašą įtraukėme mokesčių aspektą.
 • „Luminor“ vertina atsakomybę ir sąžiningumą bei savo verslo veikloje laikosi aukščiausių etikos standartų. Sukūrėme Pranešimų apie įstatymų ar etikos pažeidimus kanalą, kad darbuotojai ir klientai galėtų konfidencialiai pranešti apie pažeidimus ir būtų užtikrinti, kad į juos bus rimtai atsižvelgta. Be išorės pranešimų apie įstatymų ar etikos pažeidimus kanalo, mūsų klientai pranešimus gali teikti naudodamiesi trečiųjų šalių priemonėmis ir pagal, pavyzdžiui, Lietuvos bankų asociacijos ar priežiūros institucijų nustatytas informavimo apie pažeidimus procedūras. Skaitykite daugiau apie Pranešimų apie įstatymų ar etikos pažeidimus kanalą mūsų interneto svetainėje.  
Daugiau informacijos apie kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu rasite čia.

Klientų privatumas, duomenų saugumas ir skundai

Rūpinimasis Baltijos šalių problemomis

Siekiame prisidėti prie vietinių Baltijos šalių bendruomenių investuodami į jas, aktyviai bendradarbiaudami su įvairiomis organizacijomis Baltijos šalių klausimais ir skatindami bei remdami socialinį verslumą šiose šalyse. To siekiame specialiais produktų ir paslaugų sprendimais, suderintais su mūsų turimais pajėgumais, ir švietimo bei informuotumo didinimo bendradarbiavimo projektais, tokiais kaip finansinio ir skaitmeninio raštingumo bei kitos švietimo ar socialinio verslumo skatinimo programos.

Lietuvoje 2021-ųjų pabaigoje pradėjome bendradarbiavimą su nevyriausybine organizacija „Geri norai LT“ – drauge organizuojame projektą „Poveikio laboratorija“, kuriame socialiniu verslu užsiimančios organizacijos išmoks įvertinti, kokią naudą jų plėtojamas verslas atneša visuomenei. Projekto dalyviai klausosi paskaitų, dalyvauja praktiniuose seminaruose ir kartu su mentoriais gryninasi savo verslo iššūkius, sudarinėja poveikio matavimo planą, mokosi pristatyti savo idėjas.

Taip pat daug dėmesio skiriame finansinio raštingumo temai:

 • Padėjome Lietuvos laisvosios rinkos institutui kurti interaktyvią ekonomikos viktorinos platformą „Ekonomika visur“.
 • Kartu su edukacijos startuoliu „Digiklasė“ organizavome finansinio raštingumo būrelį moksleiviams.