I. Bendroji informacija

Šioje duomenų saugojimo politikoje (toliau – Duomenų saugojimo politika) aprašoma, kiek laiko „Luminor“ saugo tam tikrų rūšių Asmens duomenis, ir nustatomi „Luminor“ grupės taikomi bendrieji Asmens duomenų saugojimo terminai. Konkretūs jūsų Asmens duomenų saugojimo terminai taip pat gali būti aprašyti sutartyse, kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose ir „Luminor“ interneto svetainėje Luminor
 
Ši Duomenų saugojimo politika yra neatskiriama „Luminor“ grupės Privatumo politikos, kuri skelbiama luminor.lt/privatumo-politika, dalis. Šioje Duomenų saugojimo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos turi tokią pat reikšmę kaip ir „Luminor“ grupės Privatumo politikoje.

II. Kodėl mes nustatome Asmens duomenų saugojimo terminus?

Jūsų Asmens duomenis privalome tvarkyti ne ilgiau, nei tai yra būtina pasiekti tikslą (-us), dėl kurio (-ių) Asmens duomenys yra tvarkomi, ir juos ištrinti arba anoniminti, pasiekę minėtą (-us) tikslą (-us). „Luminor“ jūsų Asmeninius duomenis saugos tol, kol banką su jumis sies verslo santykiai, ir dažnu atveju – tam tikrą laikotarpį pasibaigus verslo santykiams, nes tam tikrais tikslais „Luminor“ pagal įstatymus privalo arba turi teisę saugoti duomenis (t. y. remdamasis teisėtais interesais). Saugojimo terminu nustatomas terminas, nuo kurio „Luminor“ nebeturi teisinio pagrindo saugoti Asmens duomenų. Pasibaigus saugojimo terminui, jūsų Asmens duomenys bus ištrinti arba anoniminti. Anoniminimas yra negrįžtamas procesas, kurio metu Asmens duomenys nuasmeninami. Nors Asmens duomenis ištrinsime iš savo IT sistemų arba anoniminsime, dar kurį laiką saugosime jų atsarginę kopiją, kad, įvykus fiziniam ar techniniam incidentui, būtų galima atkurti mūsų IT infrastruktūrą.

III. Kaip mes nustatome saugojimo terminus?

Jūsų Asmens duomenis tvarkysime ir saugosime tiek, kiek tai būtina siekiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus. Jei sutartiniams įsipareigojimams vykdyti Asmens duomenys nebebus reikalingi, juos ištrinsime arba anoniminsime, išskyrus tuos atvejus, kai duomenis būtina tvarkyti (ribotą laikotarpį) tokiais tikslais, kaip:

 • Įstatyminių įsipareigojimų vykdymas. Gautų Asmens duomenų saugojimo terminus (paprastai minimalius), dažniausiai trunkančius nuo 2 iki 10 metų, nustato teisės aktai. Toliau pateikiame sąrašą pagrindinių teisės aktų, kurie yra taikomi „Luminor“, ir kuriais vadovaudamasis „Luminor“ nustato Asmens duomenų saugojimo terminus:
  - Direktyva (ES) 2015/849 (Kovos su pinigų plovimu direktyva) ir jos nuostatas į nacionalinę teisę perkeliantys nacionaliniai teisės aktai;
  - Direktyva (ES) 2015/2366 (Antroji mokėjimo paslaugų direktyva, MPD 2) ir jos nuostatas į nacionalinę teisę perkeliantys nacionaliniai teisės aktai;
  - Direktyva 2014/17/ES (Hipotekinių kreditų direktyva) ir jos nuostatas į nacionalinę teisę perkeliantys nacionaliniai teisės aktai;
  - Direktyva 2008/48/EB (Vartojimo kreditų direktyva) ir jos nuostatas į nacionalinę teisę perkeliantys nacionaliniai teisės aktai;
  ​- Direktyva 2014/65/ES (Finansinių priemonių rinkų direktyva, MiFID II) ir jos nuostatas į nacionalinę teisę perkeliantys nacionaliniai teisės aktai.
 • Tuo atveju, kai skirtingais teisės aktais nustatomi skirtingi tų pačių duomenų saugojimo terminai (visų pirma tokių bendrųjų duomenų, kaip kliento vardas, pavardė, asmens kodas), duomenys bus saugomi ilgiausią nustatytą terminą. Dažniausiai taikomas saugojimo terminas yra nustatytas vadovaujantis Kovos su pinigų plovimu direktyva ir atitinkamais jos nuostatas į nacionalinę teisę perkeliančiais nacionaliniais teisės aktais, pagal kuriuos privaloma saugoti visą su klientu susijusią informaciją, įskaitant visą informaciją, pateiktą „pažink savo klientą“ anketoje, bendravimo su klientu istoriją, taip pat sandorių duomenis. Pasibaigus visiems su klientu siejantiems verslo santykiams, Latvijoje ir Estijoje ši informacija bus saugoma penkerius, Lietuvoje – aštuonerius metus. Šie saugojimo terminai gali būti pratęsti, pareikalavus valdžios institucijoms.
 • Duomenų saugojimas iki nustatytos senaties termino pabaigos. Vadovaudamiesi teisėtais interesais, tam tikrus Asmens duomenis galime saugoti ir tada, kai to nebūtina daryti siekiant įvykdyti sutartinius įsipareigojimus ar atitikti teisinius reikalavimus. Tokiais atvejais „Luminor“ analizuoja, kiek laiko reikia saugoti jūsų Asmens duomenis, kad būtų apsaugoti mūsų teisėti interesai. Pavyzdžiui, remdamiesi „Luminor“ teisėtais interesais, jūsų Asmens duomenis galime saugoti, kai privalome saugoti įrodymus siekdami apginti savo teises bylinėjimosi metu, įrodyti, kad turime teisę tikrinti informaciją apie privačius asmenis tam tikruose viešuose ar privačiuose duomenų registruose, ir pan. Todėl tam tikrus (fizinius) dokumentus ir duomenis „Luminor“ saugo kaip įrodymus Asmens duomenų sistemose ir archyvuose tam tikrą laikotarpį, per kurį galėtų būti pradėtas tyrimas / iškelta byla. Teisės aktai nustato įvairius ieškinio senaties terminus, priklausomai nuo ieškinio rūšies ir jo pateikimo datos. Dažniausiai taikomas ir ilgiausias yra dešimties metų bendrasis senaties terminas.

  Kitas pavyzdys yra vaizdo stebėjimo kamerų įrašai, kuriuos pasitelkiame siekdami užkardyti nusikaltimus ar padėdami juos tirti. Kadangi finansiniai nusikaltimai ne visada pastebimi iškart, vaizdo stebėjimo kamerų įrašų saugojimo terminas yra 90 dienų. Tačiau jis gali būti pratęstas atsižvelgiant į konkretaus tyrimo aplinkybes.

  Pavyzdžiui, stebėjimo kamerų įrašai, kurie pasitelkiami užkardant ar padedant tirti finansinius nusikaltimus, gali būti saugomi 90 dienų, nes tokio pobūdžio nusikaltimai ne visada pastebimi iškart. Tačiau šis terminas gali būti pratęstas atsižvelgiant į konkretaus tyrimo aplinkybes. Telefoninių pokalbių įrašai gali būti saugomi 12 mėnesių nuo įrašymo dienos, siekiant užtikrint kokybišką aptarnavimą, ir 10 metų nuo įrašymo dienos, siekiant ginti „Luminor“ teisėtus interesus, jei klientas pareikštų reikalavimą ar pretenziją teisme ar kitose kompetentingose institucijose.

IV. Klausimai ir kontaktai

Jei jūs, kaip duomenų subjektas, pageidaujate gauti išsamią informaciją apie tikslius mūsų tvarkomų jūsų Asmens duomenų saugojimo terminus ar jei turite klausimų apie „Luminor“ nustatytus saugojimo terminus, kreipkitės į mus el. paštu.
 
Kontaktinė informacija:
 
Duomenų apsaugos pareigūnas Lietuvoje
dataprotectionLT@luminorgroup.com
 
Duomenų apsaugos pareigūnas Latvijoje
dataprotectionLV@luminorgroup.com
 
Duomenų apsaugos pareigūnas Estijoje
dataprotectionEE@luminorgroup.com

Į mus galite kreiptis ir kitais ryšių kanalais, nurodytais „Luminor“ interneto svetainėje luminor.lt/kontaktai