Luminor siekia prisidėti prie tvarios Baltijos regiono plėtros, prisiimdamas ilgalaikius įsipareigojimus verslo ir privatiems klientams. Esame įsipareigoję savo veiklą vykdyti atsakingai, tvariai ir rūpestingai.

Įsipareigojimas ir strategija laikytis aplinkosaugos, socialinių ir įmonių valdymo (ASV) principų atsispindi Luminor stebėtojų tarybos patvirtintuose politikos dokumentuose bei gairėse, paremtose valdybos patvirtintomis ir įgyvendinamomis procedūromis.

Nors visi Luminor padalinių vadovai yra atsakingi už ASV politikos bei gairių laikymąsi ir įgyvendinimą jiems priskirtose verslo srityse, Grupės komunikacijos vadovui pavesta vykdyti bendrą šios srities koordinavimą. Luminor sąžiningo elgesio vykdant verslą bei vykdomos veiklos tvarumo įgyvendinimą, peržiūrą ir tobulinimą organizuoja ir prižiūri Luminor Sąžiningo ir tvaraus verslo forumas.

Savo veiklą vykdome vadovaudamiesi Luminor socialinės atsakomybės politika, taip pat kitomis susijusiomis politikomis, gairėmis ir procedūromis.

Vykdydami veiklą, vadovaujamės tarptautinių standartų rengėjų gairėmis, įskaitant:

 • Jungtinių Tautų Pasaulinį susitarimą
 • Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principus
 • Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programos finansų iniciatyvą
 • Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus
 • EBPO gaires daugiašalėms įmonėms
 • Jungtinės Karalystės 2010 m. kovos su kyšininkavimu įstatymą
 • EBPO kovos su kyšininkavimu ir korupcija gaires
 • JAV Korumpuotos veiklos užsienyje įstatymą

Šiuo metu Luminor taip pat peržiūri su ASV susijusią strategiją ir valdymą, remdamasis ECB bankams skirtu vadovu dėl klimato ir aplinkos rizikos, su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės (TCFD) ir Europos žaliojo kurso Taksonomijos reglamento rekomendacijomis bei akcentuoja su ASV susijusios informacijos atskleidimą. Strategija bus paskelbta 2021 m. antrąjį ketvirtį.

Socialiai atsakinga veikla

Socialiai atsakingos ir tvarios veiklos principus perkeliame į visus savo veiksmus, įskaitant banko veiklą ir tiekimo grandinę, taip pat banko ir rinkos produktus, investicinę ir finansinę veiklą.
Luminor įsipareigoja nevykdyti jokių veiksmų, dėl kurių kyla neetiškos veiklos, žmogaus ar darbo teisių pažeidimų, korupcijos ar didelės žalos aplinkai rizika.

Laikomės visų įstatymų bei gairių ir netgi viršijame minimalias laikymosi normas tose srityse, kuriose matome papildomų programų naudą.

Luminor teikia pagalbą ir konsultacijas įmonėms, palaikydamas dialogą, organizuodamas susitikimus ir taikydamas kitas priemones, taip pat, reikalui esant, skatina jas koreguoti savo veiksmus.
Į tiesiogines investicijas ir finansavimą neįtraukiame:

 • subjektų, užsiimančių bet kokio produkto gamyba ar prekyba arba veikla, kuri pagal nacionalinę teisę ar reglamentus, tarptautines konvencijas ir sutartis yra laikoma nelegalia arba kuriai yra taikomi tarptautiniai draudimai;
 • subjektų, kuriems JT, ES, Jungtinės Karalystės iždas, Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio lėšų kontrolės biuras taiko sankcijas arba kuriems sankcijos yra taikomos Estijos, Latvijos ar Lietuvos nacionaliniais teisės aktais;
 • subjektų, kurie įtariami finansiniais nusikaltimais ar kita neteisėta veikla arba kurie veikia neturėdami reikalingos licencijos jurisdikcijoje, kurioje veikia patys arba kurioje veikia Luminor;
 • subjektų, kurie yra susiję su teroristų finansavimu (pvz., finansuoja užsienio kovotojus, veiklą karo zonose, renka lėšas sutelktinio finansavimo platformose, kaip įtariama, su teroristinės veiklos finansavimu susijusiems tikslams ir pan.).

Rūpindamasis aplinkosaugos tvarumu, Luminor taip pat sukūrė rizikos aplinkai ir socialinės rizikos veiksnių vertinimo procedūrą, kuri bus taikoma visiems juridiniams asmenims. Įgyvendinant šią procedūrą, kiekvienam naujam klientui ir kiekvienai metinei esamų MVĮ bei verslo klientų apžvalgai reikalinga atlikti rizikos aplinkai ir socialinės rizikos veiksnių vertinimą.

Trys rizikos kategorijų lygiai apima mažą, vidutinę ir didelę riziką, o vertinimo procesas taip pat apima sektoriaus rizikos vertinimą bei išplėstinį įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) / ASV rizikos vertinimą didelės rizikos klientams. Rizikos vertinimas atliekamas keturiose pagrindinėse kategorijose, įskaitant riziką aplinkai, įmonių valdymą ir skaidrumą, žmogaus ir darbo teisių paisymą bei kovą su korupcija.

Siekiant užtikrinti nuoseklų procedūrų vykdymą, visi susiję darbuotojai, įskaitant santykių su klientais valdymo vadybininkus ir kreditų rizikos analitikus, yra praėję reikiamus mokymus.

Bendrovės vertybės ir elgesio kodeksas

Luminor laikomės įsipareigojimo vadovautis aukščiausiais standartais dėl etiško bei profesionalaus asmenų elgesio ir skatiname aukštą organizacijos bei rizikos kultūrą. Reikalaujame, kad visi darbuotojai susipažintų su Elgesio kodekso principais ir laikytųsi jo nuostatų, apibūdinančių mūsų vertybes bei elgseną, kurios tikimasi.

Mūsų vertybės – tai dėmesys, bendradarbiavimas ir žinių siekis.

Mūsų Elgesio kodeksas yra integruotas į Luminor Kovos su kyšininkavimu ir korupcija politiką vienoje išsamioje Atitikties užtikrinimo politikoje bei Atitikties standartuose, siekiant sustiprinti Luminor ir jo darbuotojų pastangas spręsti su kyšininkavimu ir korupcija susijusias problemas.

Siekdamas puoselėti ir skatinti atvirą bei skaidrią aplinką, kurioje labai vertinamas etiškas elgesys, Luminor ragina darbuotojus būti aktyvius ir užkirsti kelią bet kokiems įstatymų bei kitų teisės aktų pažeidimams, taip pat informuoti apie tai atitinkamas pareigas užimančius atsakingus asmenis. Tuo tikslu esame įgyvendinę Pranešimo apie problemas tvarką ir užtikriname, kad visi pažeidimai, apie kuriuos yra pranešta, būtų nuodugniai nagrinėjami, o nustatyta rizika, esant poreikiui, būtų tinkamai valdoma. Be to, ši tvarka apima pažeidimų atskleidimo principus ir apibrėžia vidaus įspėjimo sistemą, kuria gali naudotis darbuotojai.

Kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Luminor yra nuolat įsipareigojęs apsisaugoti nuo pinigų plovimo ir finansinių nusikaltimų, taip pat juos aptikti ir pranešti apie neįprastą veiklą.

Reguliariai peržiūrime savo Kovos su pinigų plovimu praktiką ir investuojame į šioje srityje būtinus žmogiškuosius ir technologinius gebėjimus. Kadangi Luminor privalo laikytis atitinkamų teisinių reikalavimų, Luminor vykdo veiklą visiškai skaidriai ir bendradarbiaudamas su visomis atitinkamomis priežiūros ir reguliavimo institucijomis.

Luminor supranta, kad kova su pinigų plovimu ir galimos teroristų finansavimo veiklos nustatymas reikalauja nuolatinio kruopštumo, nepertraukiamo kvalifikacijos kėlimo, sąmoningumo ugdymo, gebėjimo sekti tendencijas ir įžvelgti kylančias rizikas finansinių nusikaltimų srityje.

Tvarūs viešieji pirkimai

Suprantame mūsų veiklos įtaką visuomenei ir aplinkai per tiekimo grandinę ir siekiame sumažinti tiesioginį bei netiesioginį poveikį aplinkai. Prisiimame atsakomybę už poveikį, kurį visuomenei ir aplinkai daro mūsų vykdoma verslo veikla, ir to paties tikimės iš trečiųjų šalių.

Trečiųjų šalių elgesio kodekse nurodyti principai, kurių laikymosi tikimės iš mūsų partnerių, įskaitant etiško verslo, sąžiningo įdarbinimo, tvaraus verslo praktikas ir aplinkosaugos vadybą. Socialinės atsakomybės taisyklės pridedamos prie sutarčių su mūsų tiekėjais.

Skaidrumas ir įsitraukimas

Luminor yra įsipareigojęs laikytis skaidrumo principų bendraudamas su savo darbuotojais, klientais, investuotojais, valstybės institucijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Siekiame užtikrinti atvirą, lengvai suprantamą ir pagarbią komunikaciją.

Remiame dvipusę komunikaciją ir siekiame užtikrinti nuolatinį dialogą su suinteresuotaisiais asmenimis. Taip pat norime suteikti galimybę savo klientams ir kitoms suinteresuotosioms šalims kuo labiau įsitraukti į mūsų planų kūrimą ir veiklą.

Reguliariai vykdome klientų pasitenkinimo matavimą naudodamiesi NPS (angl. Net Promoter Score) metodologija ir atliekame apklausas, kad gautume atsiliepimų, kurie padėtų mums gerinti klientų aptarnavimo kokybę ir suteiktų galimybę išsakyti savo nuomonę mums ir mūsų klientams svarbiomis temomis.

Luminor siekia palaikyti gerus ryšius su visomis atitinkamomis institucijomis ir, siekdamas užtikrinti aktyvų bendradarbiavimą, nuolat jas informuoja apie savo veiklą.

Lygios galimybės ir saugi darbo aplinka

Luminor yra įsipareigojęs savo darbuotojams suteikti saugią ir patogią darbo aplinką ir užtikrinti, kad visada būtų laikomasi įvairovės ir lygių galimybių darbo vietoje principų. Vertiname įvairialypę komandą, palaikome nepriklausomą nuomonę ir skatiname svarbių iššūkių sprendimą. Luminor įgyvendina Lyčių lygybės, nediskriminavimo ir įvairovės politiką, apibrėžiančią principus, kuriais vadovaujamės.

Esame įdiegę įvairovės aspektų vertinimo ir stiprinimo tvarką įdarbinant vadovus bei darbuotojus ir užtikriname vienodo atlygio už vienodos vertės darbą principo taikymą. Raginame visus, kurie jaučiasi patyrę diskriminaciją, pranešti apie tai, kad galėtume taikyti ištaisomąsias priemones.

Luminor daug dėmesio skiria savo darbuotojų kompetencijoms ugdyti ir suteikia galimybę tobulėti profesinėje srityje bei kaip asmenybei, užtikrindamas, kad darbuotojai būtų skatinami kelti savo kompetenciją, formuoti pažiūras ir plėtoti įgūdžius.

Siekdami užtikrinti sveiką ir saugią darbo aplinką, užtikriname, kad būtų taikomos būtinos darbo saugos procedūros ir visiems darbuotojams būtų pravesti mokymai. Reguliariai vykdome savo darbuotojų pasitenkinimo darbu bei darbo aplinka apklausas ir, planuodami bei vykdydami veiklą, atsižvelgiame į gautus rezultatus. Suprantame profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros svarbą ir ją palaikome, organizuodami įvairias programas bei mokymus.

Aplinkosauginė atsakomybė

Nors mūsų, kaip finansų įstaigos, tiesioginis poveikis aplinkai yra gana ribotas, pripažįstame tvaraus požiūrio svarbą mūsų kasdieniame darbe ir dedame visas pastangas, kad sumažintume savo tiesioginį aplinkosauginį pėdsaką.

Savo veikloje siekiame sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį ir rūpestingai ir efektyviai naudojame gamtos išteklius bei energiją. Stengiamės kuo labiau sumažinti atliekų kiekį ir, taupydami išteklius, juos panaudoti pakartotinai ar perdirbti. Mūsų tikslas – darbe naudoti mažiau popieriaus ir daugiau skaitmeninių sprendimų, o vietoje vandens buteliais rinktis filtruotą vandentiekio vandenį. Mūsų Kelionių standartas nustato planuojamų būtinų verslo kelionių poveikio aplinkai principus.

Prisidėjimas prie visuomenės gerovės

Luminor siekia permainų, nori būti išgirstas visuomenėje ir formuoti ekonomikos aplinką atsižvelgdamas į ateities perspektyvas.

Siekdami prisidėti prie visuomenės gerovės, toliau skatiname finansinio raštingumo ugdymą, didiname supratimą taupymo, investicijų ir atsakingo skolinimo temomis ir skatiname vietos verslininkystės iniciatyvas. Mes tai darome vykdydami įvairią švietimo bei sąmoningumo kėlimo veiklą, teikdami paramą švietimui ir vykdydami ar remdami atitinkamas iniciatyvas.

​Pareiškimas dėl investicinių sprendimų pagrindinio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams vertinimo

Šiuo metu Luminor grupė (įskaitant Luminor banką ir pensijų fondų valdymo įmones) nevertina neigiamos investicinių sprendimų įtakos tvarumo veiksniams, kadangi šiuo metu nesiūlome fondų, kurių išskirtinumas būtų ESG principai ir (arba) kurių strategijoje būtų numatytos tik tvarios investicijos.