• Rinkose įskaičiuoti penki JAV centrinio banko bazinės palūkanų normos kėlimai 
  • Geresni nei tikėtasi ketvirto ketvirčio įmonių rezultatai sušvelnino korekciją 

Sausio mėnesį centrinių bankų vadovų komentarai ir išaugusi įtampa dėl galimo karinio konflikto Ukrainoje paskatino investuotojus iš naujo įvertinti savo rizikos apetitą. Dėl išaugusio „meškų“ spaudimo išsivysčiusių šalių akcijų indeksas (MSCI World TR EUR) sausio mėnesį sumenko 3,9%.

Verta pabrėžti, jog investuotojai sausio mėnesį nebuvo linkę ženkliai mažinti pozicijų besivystančiose rinkose ir šio regiono akcijų indeksas eurais sumenko tik 0,5%. Pirmą kartą per beveik dvejus metus Kinijos centrinis bankas sumažino bazinę palūkanų normą, kad suvaldytų slopstantį ekonomikos augimą, kurį neigiamai veikia sudėtinga situacija nekilnojamojo turto sektoriuje. Toks pokytis rodo, jog šalis pakeitė trajektoriją iš finansinių rizikų valdymo į ekonomikos skatinimą. Pirmaujantys pramonės rodikliai (pirkimų vadybininkų indeksai, angl. PMI) rodo, jog nekilnojamojo turto sektorius yra ties susitraukimo riba. Tuo tarpu skolos šalyje vis dar kelia nerimą. Pavyzdžiui, skolos (vyriausybės, įmonių ir namų ūkių) ir BVP santykis mažėja, tačiau vis dar siekia apytiksliai 270%.

Sausio mėnesį investuotojai tikėjosi kiek švelnesnės JAV centrinio banko (FED) vadovo Jerome Powello retorikos bazinės palūkanų normos kėlimo atžvilgiu, tačiau jis pabrėžė, jog šis ciklas skiriasi nuo prieš tai buvusio ir jis tiki, jog JAV ekonomika yra pakankamai atsigavusi, kad pajėgtų atlaikyti didesnes palūkanų normas joms nepaveikiant darbo rinkos. Tikimasi, jog pirmo bazinės palūkanų normos kėlimo bus imtasi kovo mėnesį. Šiuo metu rinkose įskaičiuojami penki bazinės palūkanų normos kėlimai iki 1,35% iki 2022 metų pabaigos. Tuo tarpu Europoje šiemet tikimasi dviejų palūkanų normos kėlimų, nepaisant Europos centrinio banko vadovės Christine Lagarde pareiškimų, jog palūkanų kėlimas šiais metais yra mažai tikėtinas.

Infliacija ir bazinė palūkanų norma JAV

Šaltinis: Bloomberg L.P.

Ketvirto ketvirčio įmonių rezultatų skelbimo sezonas teigiamai veikia akcijų rinką ir padeda suvaldyti akcijų kainų kritimą. Jau apytiksliai pusė S&P 500 įmonių paskelbė ketvirtinius rezultatus, dauguma jų pranešė geresnius nei tikėtasi pelnus ir pajamas. Vidutiniškai pajamos augo 16%, o pelnai – 27%.
Luminor investicijų komandos požiūris – “House view” 
Po spartaus augimo praėjusiais metais 5‑10% korekcija rinkose buvo tikėtina ir yra geras ženklas, kuris didina tikimybę, kad akcijų indeksų augimas ilguoju laikotarpiu išsilaikys. Nors dalis mūsų stebimų techninių rodiklių rodo išaugusią riziką, tačiau šiuo metu daug blogų naujienų jau yra įskaičiuota į akcijų kainas, ypač išsivysčiusių šalių „augimo“ tipo įmonių tarpe. Mes išlaikėme neutralią rizikos alokaciją ir išliekame atsargiai optimistiški.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.