Nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos Centriniai vertybinių popierių depozitoriumai susijungė į vieną bendrą Baltijos šalių centrinį vertybinių popierių depozitoriumą Nasdaq CSD SE (toliau – Depozitoriumas) ir prisijungė prie Europos vertybinių popierių atsiskaitymų platformos TARGET2-Securities (T2S).

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 909/2014, klientas gali nurodyti DNB bankui saugoti kliento vertybinius popierius bendrojoje vertybinių popierių sąskaitoje Depozitoriume arba atidaryti klientui atskirą asmeninę sąskaitą, kurioje jo vertybiniai popieriai yra laikomi atskirai. Kiekvienas investuotojas gali laisvai apsispręsti, kuri sąskaitos rūšis jam yra tinkamiausia. Jeigu klientas neišreiškia valios laikyti popierius asmeninėje sąskaitoje, kliento popieriai bus saugomi bendrojoje vertybinių popierių sąskaitoje Depozitoriume.

Asmeninė sąskaita (Finansinių priemonių sąskaita, atidaryta jos savininko vardu ir jo naudai)

Pagal Nasdaq CSD taisykles asmeninė sąskaita yra atidaroma Sąskaitos tvarkytojo (šiuo atveju DNB banko) kliento (fizinio ar juridinio asmens) vardu ir yra naudojama tam klientui priklausantiems vertybiniams popieriams saugoti. Tokios rūšies sąskaita gali būti atidaroma bet kuriam Sąskaitos tvarkytojo klientui (fiziniam ar juridiniam asmeniui) jam priklausantiems vertybiniams popieriams saugoti.
Asmeninė sąskaita užtikrina individualų kliento atskyrimą. Šioje sąskaitoje esantys vertybiniai popieriai yra atskiriami nuo kitų DNB banko klientų ir kitų Nasdaq CSD dalyvių vertybinių popierių. Duomenis apie sąskaitos savininką ir jam priklausančius vertybinius popierius registruoja Nasdaq CSD. DNB bankas perduoda Nasdaq CSD individualaus kliento duomenis. Operacijos su šiose sąskaitose esančiais vertybiniais popieriais gali būti vykdomos vadovaujantis klientų pavedimais, investiciniais sprendimais, taip pat vadovaujantis finansinių priemonių perleidimo sutartimis ir kitais teisėtais pagrindais.
Be savininko sutikimo įrašai minėtose sąskaitose gali būti daromi Nasdaq CSD taisyklėse nustatyta tvarka atitaisant klaidas.
Asmeninė sąskaita gali būti naudojama tik vertybiniams popieriams su ISIN kodu, kuris yra susijęs su Lietuva, Latvija ir Estija.
Asmeninė sąskaita taip pat yra susijusi su DNB banko vertybinių popierių tvarkymo paslaugų įkainių pasikeitimais dėl aukščiau paminėtos sąskaitos.

Bendroji vertybinių popierių sąskaita (Finansinių priemonių sąskaita, atidaryta Sąskaitų tvarkytojo vardu ir jo klientų naudai)

Pagal Nasdaq CSD taisykles bendroji vertybinių popierių sąskaita yra atidaroma Sąskaitos tvarkytojo vardu saugoti Sąskaitos tvarkytojo klientų vertybinius popierius. 
Šioje sąskaitoje yra laikomi vertybiniai popieriai kitų asmenų (Sąskaitos tvarkytojo, šiuo atveju BND banko, klientų) vardu ir jų naudai ir ji užtikrina administracinį kliento atskyrimą. Nasdaq CSD tokių klientų neidentifikuoja. Įrašai žemesniojo finansinių priemonių apskaitos lygio sąskaitose, kurias tvarko Sąskaitų tvarkytojas, aiškiai identifikuoja kiekvieną vertybinių popierių savininką ir jo vardu atidarytose finansinių priemonių sąskaitose esančias finansines priemones.
Bendroji vertybinių popierių sąskaita nėra susijusi su jokiais papildomais sąskaitos atidarymo mokesčiais ar komisiniais.

Taikytini nemokumą reguliuojantys įstatymai

Asmeninėje sąskaitoje ar bendrojoje sąskaitoje įrašais užfiksuotiems vertybiniams popieriams neturi poveikio nemokumo bylos iškėlimas Nasdaq CSD ar kitiems dalyviams. CVPD užregistruoti duomenys yra naudojami identifikuoti klientą ir jam priklausančius vertybinius popierius.
Sąskaitos tvarkytojo bankroto atveju Nasdaq CSD turi teisę perimti informaciją apie finansinių priemonių savininkus ir Nasdaq CSD bei Sąskaitų tvarkytojo atidarytose sąskaitose įrašais užfiksuotas finansines priemones. Nasdaq CSD turi saugoti tokią informaciją tol, kol tokių sąskaitų tvarkymas yra perduodamas kitam (-iems) asmeniui (-ims), kuris (kurie) turi teisę veikti kaip Sąskaitų tvarkytojai, tačiau Nasdaq CSD neteikia paslaugų, susijusių su finansinių priemonių apskaita.

Bendrojoje sąskaitoje esantiems kliento vertybiniams popieriams negali būti taikomas Sąskaitos tvarkytojui vykdymo proceso eigoje pateiktas mokėjimo reikalavimas ir jie nėra laikomi bendrosios sąskaitos savininko (t.y. Sąskaitos tvarkytojo) turto dalimi. Priemonės, užtikrinančios Sąskaitos tvarkytojui iškeltą ieškinį, ar kiti apribojimai dėl Sąskaitos tvarkytojo turto perleidimo, kurios yra taikomos prieš Sąskaitos tvarkytoją pradėto proceso eigoje, neapima šioje sąskaitoje esančių klientų vertybinių popierių. 

Tvarkyk savo finansus lengvai su DNB