Specialiosios „Luminor Phone POS“ mokėjimo kortelių aptarnavimo nuostatos

1 Priedas prie Mokėjimo kortelių aptarnavimo taisyklių

Kartu su kitomis Taisyklių nuostatomis, šios Specialiosios „Luminor Phone POS“ mokėjimo kortelių aptarnavimo nuostatos (toliau – Specialiosios nuostatos) yra taikomos Sutarties šalių tarpusavio santykiams, susijusiems su „Luminor Phone POS“ paslaugos, kaip ji apibrėžta šiame 1 priede, teikimu. Jeigu šio 1 priedo nuostatos prieštarauja kitoms Taisyklių nuostatoms, pirmenybė yra teikiama 1 priedo nuostatoms tiek, kiek jos taikytinos „Luminor Phone POS“ paslaugai.

1. Toliau šiose Specialiosiose nuostatose vartojamos sąvokos turi tokią reikšmę:
1.1. Administratorius – Naudotojas, kuriam Prekybininkas suteikė įgaliojimus administruoti Naudotojų naudojimosi Prekybininko portalu teises.
1.2. Autentiškumo patvirtinimo priemonės – elementai, kurie pagal Banko nustatytas procedūras leidžia patvirtinti asmens autentiškumą ir (arba) patikrinti konkrečios mokėjimo priemonės naudojimo pagrįstumą, įskaitant personalizuotus autentifikavimo duomenis, pavyzdžiui, naudotojo (kliento) numerį, prisijungimo vardą, kodą, slaptažodį, telefono numerį, įrenginio duomenis (pavyzdžiui, serijos numerį, IMEI numerį), asmens duomenis (pavyzdžiui, vardą, pavardę, asmens kodą), įskaitant biometrinius duomenis (pavyzdžiui, pirštų atspaudus, skaitmeninį veido atvaizdą, akies rainelės atvaizdą, balso įrašą ir kt. ), taip pat elektroninis parašas (elektroninius duomenis gali sudaryti bet kuris iš pirmiau minėtų elementų ir (arba) kiti elektroniniai duomenys), kvalifikuotas elektroninis parašas ir kt.
1.3. „Luminor Phone POS“ – programėlė, kurią galima įsidiegti per „Google Play“.
1.4. „Luminor Phone POS“ paslaugos – mobilioji aplikacija, kuri skirta Kortelėms aptarnauti naudojantis programėle „Luminor Phone POS“, įdiegta Prekybininko įrenginyje.
1.5. Naudotojas – fizinis asmuo, kuriam Prekybininkas suteikė įgaliojimus naudotis Prekybininko įrenginiu ir (arba) Prekybininko portalu.
1.6. Prekybininkas – šių Specialiųjų nuostatų tikslais suprantamas kaip Klientas, apibrėžtas Taisyklių 1.13 punkte.
1.7. Prekybininko įrenginys – tai įrenginys, kuriame yra artimojo lauko ryšio (angl. Near-field communication, NFC) funkcija ir „Android“ mobiliosios operacinės sistemos versija, atitinkanti saugaus mokėjimo kortelių aptarnavimo reikalavimus ir leidžianti pasiekti „Luminor Phone POS“ programėlę „Google Play“ parduotuvėje.
1.8. Prekybininko portalas – skaitmeninis kanalas, leidžiantis Prekybininkui atlikti atitinkamus su „Luminor Phone POS“ paslauga susijusius veiksmus.
1.9. Prekybininko prisijugimo duomenys – informacija, kuri skirta susikurti prisijungimo prie „Luminor Phone POS“ slaptažodį, gaunama el. paštu, nurodytu Prašyme.
1.10. Slaptažodis – „Luminor Phone POS“ programėlėje Prekybininko susikurtas slaptažodis, kuris leidžia prisijungti prie „Luminor Phone POS“ programėlės.
1.11. Taisyklės – Mokėjimo kortelių aptarnavimo taisyklės, kurių priedas yra šios Specialiosios nuostatos.

2. Tam, kad galėtų naudotis „Luminor Phone POS“ paslauga, Prekybininkas gauna el. laišką su unikalia nuoroda į slaptažodžio nustatymo modulį, kur susikuria savo asmeninį slaptažodį; įsidiegia programėlę (jei to dar nepadarė iki šio žingsnio); atidaro atsisiųstą ir įsidegtą „Luminor Phone POS“ programėlę, suveda Prekybininko prisijungimo duomenis ir sutinka su visais reikiamais leidimais, kad programėlė veiktų.

3. Prekybininko įrenginyje turi būti stabilus interneto ryšys bei veikianti ir aktyvuota NFC technologija tam, kad būtų galima naudotis „Luminor Phone POS“ paslauga.

4. Prašyme leisti naudotis „Luminor Phone POS“ paslauga ir (arba) pačioje Sutartyje Prekybininkas nurodo po el. pašto adresą kiekvienam įrenginiui, kurį ketina naudoti kaip Prekybininko įrenginį. Šią informaciją Prekybininkas gali pakeisti (pridėti / pašalinti įrenginį), išsiųsdamas Bankui priimtinos formos ir turinio prašymą. Bankas per 3 (tris) darbo dienas atlieka šių siūlomų pakeitimų įvertinimą. Jei siūlomas pakeitimas Bankui yra priimtinas, rašytinis pranešimas tampa Sutarties dalimi ir Bankas atlieka reikiamus veiksmus tam, kad būtų atliktas šis pakeitimas. Bankas turi teisę atsisakyti sutikti su siūlomais pakeitimais, atitinkamai informuodamas Prekybininką.

5. Prekybininkui tenka su „Luminor Phone POS“ paslaugos diegimu ir naudojimusi susijusios išlaidos, įskaitant išlaidas dėl suderinamo įrenginio bei interneto ryšio užtikrinimo.

6. Pirmasis Slaptažodis yra susikuriamas per „Luminor“ suteiktą nuorodą. Prekybininkas turi susikurti Slaptažodį „Luminor Phone POS“ programėlei naudoti kiekviename Prekybininko įrenginyje. Prekybininkas privalo pakeisti Slaptažodį Bankui to paprašius arba kai pats Prekybininkas įtaria, kad „Luminor Phone POS“ paslauga galimai naudojamasi neautorizuotai ir nesąžiningai.

7. Prekybininkas turi pareigą saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Prekybininkas taip pat turi pareigą užtikrinti, kad kiekviename Prekybininko įrenginyje būtų nustatytas ekrano užraktas ir joks asmuo be leidimo negalėtų prisijungti prie nė vieno iš Prekybininko įrenginių. Prekybininkui nesilaikant šių įsipareigojimų, Bankas neatsako už bet kokius Prekybininko ir (arba) trečiosios šalies patirtus nuostolius ir (arba) žalą, o Prekybininkas įsipareigoja atlyginti bet kokius Banko ir (arba) trečiosios šalies patirtus nuostolius.

8. Jeigu Prekybininkas turi pagrindo įtarti, kad prie Prekybininko įrenginio buvo neteisėtai prisijungta arba neteisėtai nusavinti Prekybininko prisijungimo duomenys, Prekybininkas privalo nedelsiant apie tai pranešti Bankui. Kol Bankas nėra gavęs ir patvirtinęs tokio pranešimo, Bankas neatsako už bet kokius nuostolius ir (arba) žalą, kurią Prekybininkas ir (arba) trečioji šalis patyrė dėl neautorizuotos prieigos prie Prekybininko prisijungimo duomenų ar Prekybininko įrenginio, o Prekybininkas privalo atlyginti bet kokius Banko ir (arba) trečiosios šalies patirtus nuostolius.

9. Prekybininkas privalo vadovautis Banko ir (arba) „Luminor Phone POS“ programėlės kūrėjo pateiktu naudotojo vadovu, taip pat Banko ir (arba) „Luminor Phone POS“ programėlės kūrėjo instrukcijomis dėl „Luminor Phone POS“ programėlės naudojimo.

10. Naudojantis „Luminor Phone POS“ paslauga yra galimos tik Operacijos eurais ir tik naudojantis „Visa“ arba „Mastercard“ Kortelėmis.
 
11. Prekybininkas privalo pateikti Kortelės turėtojui, kai šis prašo, Operaciją patvirtinantį Kvitą naudodamasis „Luminor Phone POS“ paslaugoje prieinamomis priemonėmis – el. paštu arba leisdamas nuskaityti QR kodą.

PREKYBININKO PORTALAS

12. Bankas turi teisę išimtinai savo nuožiūra spręsti dėl prieigos prie Prekybininko portalo Prekybininkui suteikimo.

13. Prekybininko portalo funkcionalumas (įskaitant paslaugų, kuriomis Naudotojas gali naudotis per Prekybininko portalą, rūšį ir apimtį) ir prieinamumas (įskaitant paslaugų teikimo per Prekybininko portalą laiką ir apribojimus) yra nustatomas Prekybininko portalo aplinkoje atitinkamos paslaugos teikimo sąlygose ir (arba) Banko interneto svetainėje. Naudotojas, naudodamasis Prekybininko portalu, taip pat ir prieinamomis paslaugomis, privalo laikytis Banko nurodymų.

14. Prekybininkas Sutartyje ir (arba) Prašyme ir (arba) kitokiais Banko nustatytais būdais nurodo Administratorių. Atitinkamai dokumentas, kuriame Prekybininkas nurodo Administratorių, yra laikomas autorizuojančiu dokumentu. Prekybininkas tokiu pačiu būdu gali atšaukti ir (arba) pakeisti Administratorių kaip šiame punkte nustatyta.

15. Administratorius, Prekybininko vardu, gali pridėti ir pašalinti Naudotojus, sustabdyti ir atstatyti jau sustabdytas Naudotojui priskirtas naudojimosi teises, taip pat nustatyti ir keisti Naudotojui priskirtą naudojimosi Prekybininko portalu režimą Prekybininko portale (jei tai techniškai įmanoma) arba kitais Banko nustatytais būdais. Bankas turi teisę reikalauti, kad bet kuris iš pirmiau nurodytų prašymų būtų pateiktas raštu ir (arba) pasirašytas dalyvaujant Banko atstovui.

16. Naudotojo teisių naudotis paslaugomis per Prekybininko portalą apimtis yra nustatoma pagal Prekybininko portalo naudojimo būdą, nurodytą Prekybininko portalo aplinkoje arba kita Banko nustatyta tvarka.

17. Bankas aktyvuos, sustabdys, atstatys ir nutrauks Naudotojo galimybę naudotis Prekybininko portalu per protingą laiką po to, kai bus įvykdytos Specialiosiose nuostatose numatytos sąlygos. Naudotojo teisė gauti paslaugas per Prekybininko portalą, taip pat jų pakeitimai įsigalioja, kai jie užregistruojami atitinkamoje Banko informacinėje sistemoje.

18. Naudotojo, norinčio naudotis Prekybininko portalu, autentiškumą Bankas patvirtina savo nuožiūra viena arba keliomis Autentiškumo patvirtinimo priemonėmis.

19. Kad galėtų naudotis Autentiškumo patvirtinimo priemone, Naudotojui gali reikėti naudoti tam tikrą įrangą ir (arba) įsidiegti tam tikrą programinę įrangą. Bankas gali nustatyti reikalavimus tokiai įrangai bei programinei įrangai, taip pat bet kuriuo metu pakeisti šiuos reikalavimus, taip pat nustatyti, kad Autentiškumo patvirtinimo priemonės naudojimui bus reikalinga konkreti arba speciali įranga ir (arba) programinė įranga. Naudotojas privalo savo sąskaita užtikrinti tokių reikalavimų įvykdymą.

20. Bankas be kita ko gali nustatyti, kad tam tikros Autentiškumo patvirtinimo priemonės, programinė įranga ir (arba) įranga privalo būti naudojami tam tikroms paslaugoms gauti ir (arba) tam tikroms Operacijoms (įskaitant pinigų grąžinimą) vykdyti. Bankas taip pat gali nustatyti ir tai, kad naudojant tam tikrą Autentiškumo patvirtinimo priemonę galima gauti tam tikras paslaugas ir (arba) kad būtų ribojamas ir (arba) skirtingas teikiamų paslaugų funkcionalumas.

21. Jeigu Autentiškumo patvirtinimo priemonę, įrangą ir (arba) programinę įrangą, kuri sukuria, užregistruoja, patvirtina ir (arba) atlieka kitus veiksmus, susijusius su Autentiškumo patvirtinimo priemone, išduoda Bankas, Naudotojas gali ją gauti, kai įvykdomi atitinkamose paslaugų teikimo sąlygose nustatyti reikalavimai. Už tokios priemonės, įrangos ir (arba) programinės įrangos suteikimą Prekybininkas moka Bankui Kainyne nurodytą mokestį, išskyrus atvejus, kai šalys sutaria kitaip.

22. Jeigu Autentiškumo patvirtinimo priemonė, įranga ir (arba) programinė įranga, kuri sukuria, užregistruoja, patvirtina ir (arba) atlieka kitus veiksmus, susijusius su Autentiškumo patvirtinimo priemone, yra išduota trečiosios šalies, Bankas neatsako už jų veikimą bei saugumą, taip pat ir už bet kokią Naudotojo, Prekybininko ir (arba) trečiosios šalies žalą, kuri būtų patirta dėl tokios Autentiškumo patvirtinimo priemonės, įrangos ir (arba) programinės įrangos naudojimo.

23. Jeigu Autentiškumo patvirtinimo priemonėje naudojamus duomenis nurodė Naudotojas, jis taip pat gali juos ir pakeisti pateikdamas Bankui pranešimą Banko nustatyta tvarka.

24. Jeigu pagal Autentiškumo patvirtinimo priemonės naudojimo sąlygas nustatyta, kad į Naudotojo įrangą gali būti kas nors siunčiama (pavyzdžiui, yra siunčiamas SMS kodas į mobilųjį telefoną), Naudotojas visiškai atsako už Bankui pateikto identifikatoriaus, kuris naudojamas tokiai informacijai siųsti (pavyzdžiui, telefono numerio), teisingumą. Jei Naudotojas pakeičia įrangą ir (arba) jos identifikatorių, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti Bankui. Kol toks pranešimas negautas, Bankas toliau siunčia atitinkamą Autentiškumo patvirtinimo priemonę naudodamasis tuo identifikatoriumi, kuris Bankui yra prieinamas. Tokiu atveju Bankas neatsako už jokių Prekybininko, Naudotojo ir (arba) trečiųjų šalių patirtą žalą.

25. Bankas gali pareikalauti ir tokiu atveju Naudotojas privalo pakeisti Autentiškumo patvirtinimo priemonę kita Banko nurodyta Autentiškumo patvirtinimo priemone ir (arba) pakeisti Autentiškumo patvirtinimo priemonėje naudojamus duomenis.

26. Naudotojas, kuris naudoja Autentiškumo patvirtinimo priemonę, privalo laikytis atitinkamos Autentiškumo patvirtinimo priemonės naudojimo sąlygų, taip pat jos išdavėjo nurodymų, įskaitant užtikrinti suderinamą įrangą ir (arba) programinę įrangą sėkmingam Autentiškumo patvirtinimo priemonės naudojimui, taip pat laikytis tokios įrangos ir (arba) programinės įrangos gamintojo ir (arba) išdavėjo taisyklių ir (arba) nurodymų.

27. Bankas gali atsisakyti teikti Naudotojui paslaugą naudojantis Prekybininko portalu, jei Naudotojas nevykdo šių Specialiųjų nuostatų sąlygų.

28. Jeigu Autentiškumo patvirtinimo priemonė buvo sėkmingai panaudota bet kokiam veiksmui patvirtinti (pvz., prisijungti prie Prekybininko portalo, autorizuoti pinigų grąžinimą, pridėti ir (arba) pašalinti Naudotoją, užblokuoti ir (arba) atblokuoti Prekybininko įrenginį ir t. t.), laikoma, kad Naudotojas, kuriam atitinkama Autentiškumo patvirtinimo priemonė yra priskirta (jam priklauso, jo vardu užregistruota, jam buvo išduota, yra jo žinioje ir t. t.), asmeniškai patvirtino tokį veiksmą (įskaitant tai, kad elektroninis dokumentas, kuris pasirašytas naudojant Autentiškumo patvirtinimo priemonę, yra prilyginamas ranka pasirašytam dokumentui). Toks dokumentas yra privalomas vykdyti Prekybininkui, Naudotojui ir Bankui.

29. Visa Banko pateikia informacija jam naudojantis Prekybininko portalu saisto Naudotoją ir Prekybininką ir yra prilyginama Banko pasirašytam dokumentui.

30. Jei Naudotojas naudoja Autentiškumo patvirtinimo priemones trečiųjų šalių paslaugoms pasiekti ar gauti, Bankas neatsako už tokias paslaugas ir neatlygina žalos, kurią Naudotojas, Prekybininkas ir (arba) trečioji šalis patyrė dėl naudojimosi tokiomis paslaugomis arba dėl tokių trečiųjų šalių veiklos ar neveikimo.

31. Bankas gali fiksuoti (saugoti) ir registruoti veiksmus, atliktus naudojantis Prekybininko portalu, ir saugoti šią informaciją Banko ir (arba) trečiųjų šalių duomenų bazėse. Šie įrašai yra Prekybininko išreikštos valios įrodymas ir patvirtinimas ir gali būti naudojami kaip įrodymai sprendžiant tarp Sutarties šalių kilusius ginčus, taip pat ir ginčus teisme. Bankas gali, tačiau neprivalo saugoti įrašus iki 10 (dešimties) metų po Sutarties šalių verslo santykių nutraukimo.