• Pagrindiniai akcijų indeksai gruodį leidosi
  • Japonijos centrinis bankas nustebino finansų rinkas, kiti centriniai bankai išliko griežti
  • Infliacija ir toliau krenta, makroekonominiai iššūkiai išlieka

Kalėdinis finansų rinkų kilimas šį gruodį taip ir neįvyko, investuotojams reaguojant į svarbiausių pasaulio centrinių bankų sprendimus. Išsivysčiusių pasaulio šalių įmonių akcijų kainas sekantis indeksas „MSCI World“ gruodį leidosi 4,2%. Tuo tarpu „MSCI Emerging Markets“ indeksas, sekantis besivystančių rinkų įmonių akcijų kainas, per mėnesį prarado 1,6% savo vertės.

FED lėtina tempą

Kaip ir stebėjome per visus 2022-uosius, didžiausias investuotojų dėmesys gruodį teko infliacijos grimasoms ir centrinių bankų veiksmams ją sprendžiant. Federalinė rezervų sistema (FED, Centrinis JAV bankas) savo gruodžio susitikime nusprendė pakelti palūkanų normas dar 0,50%. Verta pastebėti, kad sulėtėjęs palūkanų kėlimo tempas vis dar lydimas griežtos centrinio banko retorikos bei palūkanų normų lūkesčių sekantiems metams.

ECB planuoja ir toliau išlikti griežtas

Kitoje Atlanto pusėje, Europos Centrinis Bankas (ECB), kaip ir tikėtasi mūsų gruodžio mėnesio komentare, pakėlė palūkanų normas dar 0,50%. Finansų rinkos kiek koregavosi po ECB vadovės – Christine Lagarde išreikštos nuomonės, kad ECB palūkanas kels 0,50% ne tik Vasario mėnesio susitikime, bet „taip pat galbūt ir kitame bei vėlesniame“ susitikimuose. Toks netikėtai griežtas tonas dalį investuotojų kiek nustebino, tad tai dar kartą lėmė krentančias Europos finansų rinkas bei augančius pajamingumus obligacijų turto klasėje.

Japonai nustebino investuotojus

Kone didžiausią siurprizą investuotojams gruodį pateikė Japonijos Centrinis Bankas (JCB), kuris netikėtai paskelbė vykdydamas savo pinigų politiką 10 metų vyriausybinių obligacijų pajamingumui leisiantis svyruoti (šiuo atveju, kilti) kiek daugiau, nei anksčiau. Nepaisydami šį žingsnį sekusių JCB komentarų, investuotojai šį sprendimą įvertino kaip de facto pinigų rinkos politikos griežtinimą, taip Japonijai atsisakant ilgus metus taikytos žemų palūkanų normų politikos. Į tai reaguodama, tądien Japonijos jena prieš JAV dolerį šoktelėjo 4%, o Japonijos įmonių akcijų indeksas TOPIX prarado 1,5% savo vertės. Jei investuotojų būgštavimai pasitvirtins, vėliau šis JCB sprendimas galės būti vertinamas kaip dar vienas žingsnis griežtinant pasaulinę pinigų politiką.

Infliacija ir toliau krenta, makroekonominiai iššūkiai išlieka

Gerų naujienų fronte finansų rinkų dalyvius ir toliau džiugino iš lėto mažėjantys infliacijos rodikliai išsivysčiusiose pasaulio ekonomikose. Savo ruožtu, infliacijos mažėjimas suteikia investuotojams optimizmo 2023-iesiems. Vis tik jos absoliutus dydis išlieka aukštas ir, tikėtina, artimiausiu metu vis dar reikšmingai veiks ekonomiką. Nepaisant ekonominių šokų, kai kurie makroekonominiai rodikliai išlieka gana atsparūs (žr. „Sukurtos darbo vietos JAV” grafiką žemiau). Kiek paradoksaliai, artimiausiu metu dalis investuotojų gali vertinti geras naujienas makroekonomikoje kaip neigiamas finansų rinkoms. Nelėtėjančios ekonomikos apsukos galėtų reikšti sunkiau pasiduodančią infliaciją ir taip potencialiai pritraukti tolimesnį centrinių bankų politikos griežtėjimą 2023 m.

Sukurtos darbo vietos JAV, tūkst.

Šaltinis: Bloomberg L.P.

Luminor investicijų komandos požiūris – „House view“

Neutrali rizikų alokacija (ją Luminor investicijų valdymo komanda sugrąžino lapkritį) gruodį išliko nepakitusi. Finansų rinkose išliekant palūkanų kėlimo ir kitoms 2022-ųjų tendencijoms ir toliau skiriame didesnį dėmesį energetikos, plataus vartojimo prekių ir komunalinių paslaugų įmonėms.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.