Draudimo produkto informacinis dokumentas

Produktas: būsto draudimas
Draudikas: AB „Lietuvos draudimas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta ir registruota draudimo įmonė, kurios veiklą reglamentuoja LR draudimo įstatymas ir kiti teisės aktai, priežiūrą vykdo Lietuvos bankas; licencijos Nr. 17.

Šis dokumentas neatspindi konkrečios būsto draudimo sutarties sąlygų, jame pateikti tik dažnai pasitaikantys draudžiamieji ir nedraudžiamieji įvykiai.

Visa išsami informacija pateikiama šiuose dokumentuose:

 • Būsto draudimo taisyklėse Nr. 67 Luminor (2016-05-17 redakcija, galioja nuo 2016-08-15)
 • Būsto draudimo liudijime
KOKIA ŠIO DRAUDIMO RŪŠIS?

Būsto draudimas – jis susideda iš šių dalių (galima įsigyti kartu arba atskirai):

 • pastatų draudimo
 • namų turto draudimo
 • civilinės atsakomybės draudimo
 • asmens civilinės atsakomybės draudimo

Papildomai galite pasirinkti šias paslaugas:

 • mobiliųjų prietaisų visų rizikų draudimą
 • studento daiktų draudimą
 • gyvenamosios vietos nuomos išlaidų draudimą
 • skubią pagalbą namuose

KAM TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

Draudžiamieji įvykiai
Draudimo suma nustatoma draudiko ir draudėjo susitarimu (apskaičiuojant pagal turto atkūrimo arba likutinę vertę), tačiau negali viršyti draudžiamo turto vertės. Ji nurodoma draudimo liudijime.

PASTATŲ DRAUDIMAS
Standartinis, Standartinis+ ir Premium variantas

 • Ugnis (gaisras, sprogimas, žaibo iškrova ir pan.)
 • Vanduo (vandentiekio avarijos, užliejimas ir pan.)
 • Gamtos jėgos (audra, liūtis, sniego slėgis ir pan.)
 • Vagystė
 • Piktavališkas pastato sugadinimas
 • Stiklo dūžis
 • Vietos sutvarkymas po draudžiamojo įvykio
 • Pagalbiniai pastatai ir stacionarūs kiemo statiniai

Standartinis+ ir Premium variantas

 • Vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas (jei įvykis pirmas)
 • Vandens išsiliejimas iš stacionariųjų įrenginių (jei įvykis pirmas)
 • Transporto priemonės atsitrenkimas
 • Savaiminis medžio užvirtimas
 • Turto sugadinimas arba sunaikinimas dėl elektros įtampos svyravimų ir viršįtampio
 • Gyvenamosios vietos nuomos išlaidos, laikinai praradus būstą
 • Sutartinių įsipareigojimų, susijusių su įkeistu turtu, vykdymo išlaidos

Premium variantas

 • Šildymo sistemos ir jos įrenginių gedimai
 • Elektros variklių, skirtų pastatui eksploatuoti, gedimai
 • Visų rizikų draudimas

NAMŲ TURTO DRAUDIMAS
Standartinis, Standartinis+ ir Premium variantas

 • Ugnis (gaisras, sprogimas, žaibo iškrova ir pan.)
 • Vanduo (vandentiekio avarijos, užliejimas ir pan.)
 • Gamtos jėgos (audra, liūtis, sniego slėgis ir pan.)
 • Vagystė
 • Stiklo dūžis
 • Dviračio, vaikiško vėžimėlio vagystė už draudimo vietos ribų
 • Vietos sutvarkymas po draudžiamojo įvykio
 • Namų turtui padaryti nuostoliai pagalbiniuose pastatuose

Standartinis+ ir Premium variantas

 • Vandens prasiskverbimas pro pastato konstrukcijas (jei įvykis pirmas)
 • Vandens išsiliejimas iš stacionariųjų įrenginių (jei įvykis pirmas)
 • Savaiminis medžio užvirtimas
 • Turto sugadinimas arba sunaikinimas dėl elektros įtampos svyravimų ir viršįtampio
 • Apiplėšimas už draudimo vietos ribų
 • Vagystė su įsibrovimu iš užrakinto automobilio
 • Svečių daiktams padaryti nuostoliai
 • Durų užrakto pakeitimas

Premium variantas

 • Transporto priemonės atsitrenkimas
 • Vagystė iš aptverto sklypo teritorijos
 • Visų rizikų draudimas

CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

 • Apdraustame bute arba name kilusi žala tretiesiems asmenims arba jų turtui (pvz., kaimynų užliejimas).

ASMENS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

 • Draudėjo ir kartu gyvenančių šeimos narių, darbuotojų (pvz., auklės), gyvūnų veiksmai, dėl kurių kilo žala tretiesiems asmenims arba jų turtui.

KAM NETAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

Nedraudžiamieji įvykiai

NAMŲ TURTUI

 • Programinei įrangai (išskyrus įdiegtą perkant kompiuterį) ir informacijai kompiuterio laikmenose.
 • Dokumentams, kurių negalima atstatyti remiantis nepriklausomų registrų arba kitų oficialių šaltinių duomenimis: draudėjo sukurtiems meno kūriniams; pinigams banko arba banko kortelių sąskaitose.
 • Namų turtui patalpose, kuriose vykdoma komercinė, gamybinė veikla.
 • Augalams, paukščiams, gyvūnams.
 • Statybinėms medžiagoms, gaminiams ir statybos produktams.
 • Motorinėms transporto priemonėms ir priekaboms,
 • degalams, keturačiams, lėktuvams, dronams, žemės ūkio technikai ir produkcijai.

DĖL UGNIES

 • Jei turtas sugadinamas dėl šilumos poveikio lydant, suvirinant, džiovinant, lyginant, rūkant, kepant ar pan., išskyrus atvejus, kai gaisras išplito ir sugadino kitą apdraustą turtą.

DĖL VANDENS

 • Jei vanduo naudojamas plauti arba valyti.

DĖL GAMTOS JĖGŲ

 • Jei vanduo, sniegas, purvas patenka į apdraustų patalpų vidų per stogą, išorines sienas, langus, duris, išskyrus atvejus, kai šios angos atsirado dėl audros, potvynio, liūties, krušos, sniego slėgio ir yra pastatams padarytų nuostolių.
 • Jei nuostolių kyla dėl potvynio, kuris draudimo vietoje buvo numatomas (t. y. įvyksta bent 1 kartą per 10 metų).

DĖL VAGYSTĖS

 • Jei raktų vagystės arba plėšimo faktas nėra užregistruotas policijoje.
 • Jei į patalpas patekta pro neužrakintas duris, neuždarytą langą, į aptvertą sklypą pro atvirus vartus ar pan.
 • Jei nėra įsibrovimo požymių.
 • Jei apiplėšiama už draudimo vietos ribų ir nėra nustatyta fizinės ar psichologinės prievartos.

DĖL STIKLO DŪŽIO

 • Jei stiklo paviršius subraižomas ir panašiai apgadinamas jo nesudaužant.

DĖL ELEKTROS ĮTAMPOS SVYRAVIMO ARBA VIRŠĮTAMPIO

 • Jei elektroninės ir kompiuterinės įrangos gedimų atsirado dėl gamybos broko arba susidėvėjimo.
 • Jei gedimų atsirado dėl įrenginių mechaninių pažeidimų.
 • Jei įrangos gedimų atsirado ją neteisingai prijungus arba sumontavus, netinkamai eksploatuojant, aptarnaujant arba prižiūrint.

PAGAL VISŲ RIZIKŲ DRAUDIMĄ

 • Jei nuostolių kyla dėl trūkumų ir defektų, apie kuriuos Jūs žinojote arba privalėjote žinoti.
 • Jei turtas pametamas, dingsta, pasisavinamas, iššvaistomas, pagrobiamas, pavagiamas be įsibrovimo arba apiplėšimo požymių.
 • Jei įvyksta apdrausto turto vidaus gedimas.
 • Jei turtas sugenda arba sulūžta panaudojus daiktą pagal jo tiesioginę paskirtį arba jei nėra išorinių poveikio faktorių.
 • Dėl už draudžiamos vietos ribų vykdomų remonto, statybos rekonstrukcijos darbų.

DĖL GEDIMŲ

 • Nedraudžiami elektros varikliai, šildymo sistemos ir jų įrenginiai, kuriems galioja gamintojo garantija arba kurie yra senesni nei 10 metų.

JEI APDRAUSTAS TURTAS SUGADINAMAS ARBA PRARANDAMAS

 • Dėl neišvengiamų natūralių procesų (korozijos, puvimo, pelėsio, natūralaus nusidėvėjimo ir pan.) (tačiau jei šie procesai padarė nuostolių kitam turtui, juos atlyginame).
 • Dėl pastato konstrukcijų irimo, kritimo arba kitų pastato defektų, atsiradusių dėl apdraustoje vietoje vykdomų statybos, rekonstrukcijos, remonto, apdailos darbų arba dėl prieš sudarant sutartį vykdytų statybinių tyrinėjimų, projektavimo, statybos klaidų ir broko.
 • Vabzdžių, paukščių, graužikų, parazitų, naminių gyvūnų ir kitokių gyvūnų padarytos žalos apdraustam turtui (tačiau kai dėl gyvūnų poveikio įvyko sutartyje įvardytas draudžiamasis įvykis ir buvo sugadintas kitas turtas, nuostoliai atlyginami).
 • Natūralaus pastatų arba pastato dalių sėdimo, plėtimosi.

AR YRA KOKIŲ NORS DRAUDIMO APSAUGOS APRIBOJIMŲ?

 • Pradėjus kapitalinį remontą, rekonstrukciją ar apdraudus nebaigtą statyti pastatą, draudimo apsauga galioja tik ugnies ir/arba gamtinių jėgų rizikoms, priklausomai nuo pastato baigtumo ar remonto masto. Pabaigus darbus draudimo apsauga įsigalioja pilna apimtimi.
 • Kai kuriems įvykiams (pvz., apiplėšimui už draudimo vietos ribų) ir daiktams (pvz., vertybėms, mobiliajai technikai) taikomi išmokų apribojimai – jie nurodyti taisyklėse ir draudimo liudijime.
 • Įvykiams gali būti taikoma besąlyginė išskaita. Informacija apie jos dydį ir taikymą nurodyta draudimo liudijime.
 • Gali būti apribojimų, kai turtas yra ne draudimo vietoje (pvz., keliaujant).

KUR TAIKOMA DRAUDIMO APSAUGA?

 • Pastatų draudimas – apdraustame pastate (pvz., bute, name, kotedže, pagalbiniuose pastatuose).
 • Namų turto draudimas – apdraustame pastate ir kitose vietose, jei daiktus laikinai išsinešate. Apsauga galioja Lietuvoje, Baltijos šalyse arba, atsižvelgiant į pasirinktą draudimo variantą, beveik visoje Europoje.
 • Civilinės atsakomybės draudimas – apdraustame pastate.
 • Asmens civilinės atsakomybės draudimas – pagal Jūsų pasirinkimą – Lietuvoje arba visame pasaulyje (išskyrus Kanadą ir JAV).

KOKIOS MANO PAREIGOS?

 • Pasikeitus draudimo rizikai (pvz., pradėjus kapitalinį remontą, pastačius priestatą, jei pastatas tampa ne nuolat gyvenamas ir pan.), per 3 darbo dienas informuoti „Lietuvos draudimą“.
 • Nedelsiant informuoti „Lietuvos draudimą“ pasikeitus gyvenamajai vietai.
 • Praradus namų raktus, per 24 val. informuoti „Lietuvos draudimą“ ir policiją. Rekomenduojame nedelsti, nes nuostoliai, atsiradę nuo raktų praradimo iki informavimo momento, nebus atlyginami.
 • Laikyti ir prireikus pateikti apdrausto turto nuotraukas ir, jei įmanoma, įsigijimo dokumentus.
 • Atsitikus draudžiamajam įvykiui, nedelsiant imtis veiksmų jo plitimui sustabdyti, informuoti reikiamas institucijas (pavyzdžiui, policiją), per parą informuoti „Lietuvos draudimą“ apie atsitikusį įvykį.
 • Rūpintis apdraustu turtu – tvarkinga stogo danga, nuvalytas sniegas, nuolat prižiūrimi ir tvarkingi vamzdynai, elektros instaliacija, užraktai, tvarkingos spynos ir signalizacijos.
 • Bendradarbiauti su „Lietuvos draudimu“ nustatant žalą padariusius asmenis.

KADA IR KAIP MOKU?

Draudimo įmoką galite mokėti vienu kartu arba, užsisakius gauti e. sąskaitas, skaidyti ją į dalines įmokas (nuo 2 iki 12 kartų).

Įmoką galite apmokėti savitarnoje www.savasld.lt, e. banke užsisakius gauti e. sąskaitas, pavedimu, skyriuje mokėjimo kortele, „Lietuvos pašto“, „Maximos“ kasoje.

Draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai nurodomi draudimo liudijime.

KADA ĮSIGALIOJA IR BAIGIASI DRAUDIMO APSAUGA?

Būsto draudimo sutartis sudaroma 12-ai mėnesių ir įsigalioja draudimo liudijime nurodytą dieną, jeigu iki tos dienos draudimo įmoka buvo sumokėta.

KAIP GALIU NUTRAUKTI SUTARTĮ?

Norėdami nutraukti sutartį arba pakeisti jos sąlygas kreipkitės į Jus aptarnaujantį draudimo atstovą, skambinkite tel.1828 arba užsukite į artimiausią skyrių.