„Luminor“ banke laikomi indėliai apsaugoti

Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą

Banke laikomi indėliai yra draudžiami valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“
Apsaugos riba iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius1
Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba1
Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis) 100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui2
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jei kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų 20 darbo dienų3
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta eurai
Kontaktiniai duomenys VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, adresas Algirdo g. 31, Vilnius, tel. Nr. +370 5 2135657, faksas +370 5 2135546, el. pašto adresas idf@idf.lt
Daugiau informacijos iidraudimas.lt

Pastabos
1 Jei indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų. Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami. Pavyzdžiui, jei indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.

Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau nei prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą, kai indėlininkas paveldi pinigų pagal testamentą arba pagal įstatymą, kai indėlininko, kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar savo esme analogišką sutartį, mirties atveju gaunami pinigai, kai indėlininkas kaip kompensaciją įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas arba savo esme analogiškas išmokas gauna pinigų arba kai gaunamos išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne nei 100 000 eurų suma.

Daugiau informacijos.

2 Jei klientas turi bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.

3 Draudimo išmokų išmokėjimas.

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (Algirdo g. 31, Vilnius, tel. + 370 5  213 5657, faks. + 370 5  213 5546, idf@idf.lt, iidraudimas.lt) yra atsakinga už indėlių draudimo sistemą. Ji klientui indėlius (iki 100 000 eurų) grąžins ne vėliau nei per:
  • 20 darbo dienų iki 2018 m. gruodžio 31 d.;
  • 15 darbo dienų nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.;
  • 10 darbo dienų nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.;
  •  7 darbo dienas nuo 2024 m. sausio 1 d.
Jei iki 2023 m. gruodžio 31 d. indėlių draudimo išmokos neišmokamos per 7 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos, nuo 2016 m. gegužės 16 d. indėlininko prašymu per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos jam išmokama minimaliosios mėnesinės algos dydžio, bet ne didesnė nei indėlininko turimų tinkamų drausti indėlių suma, indėlių draudimo išmokos dalis (avansinė indėlių draudimo išmoka).

Jei per šiuos terminus draudimo išmoka klientui neišmokama, jis turėtų susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“. Daugiau informacijos.

Kita svarbi informacija

Iš principo visus mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėlius draudžia valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“.

Tam tikriems indėliams taikomos išimtys, nurodytos valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje ir žemiau. Jei klientas paprašys, kredito įstaiga taip pat informuos, ar tam tikri produktai yra apdrausti.
Jei indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtins ir sąskaitos išraše.

Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami

Indėlių draudimo objektas nėra:

1) kitų kredito įstaigų indėliai, laikomi savo sąskaita ir savo vardu;

2) Banko nuosavos lėšos;

3) indėliai, dėl kurių priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

4) finansų įstaigų indėliai;

5) valdymo įmonių indėliai;

6) finansų maklerio įmonių indėliai;

7) indėliai, kurių savininkų tapatybė nenustatyta (anoniminėse ir koduotose sąskaitose laikomi indėliai);

8) pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą veikiančių draudimo ir perdraudimo įmonių indėliai;

9) kolektyvinio investavimo subjektų indėliai;

10) pensijų fondų indėliai;

11) valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, indėliai, išskyrus tokių institucijų bei įstaigų depozitinėse sąskaitose laikomas kitiems asmenims priklausančias lėšas;

12) Lietuvos banko indėliai;

13) banko išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su banko akceptais ir paprastaisiais vekseliais;

14) elektroniniai pinigai ir elektroninių pinigų įstaigos iš elektroninių pinigų turėtojų mainams į elektroninius pinigus gautos lėšos.

Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai

1. Indėlių draudimo išmokos nemokamos:

1) už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra indėlių draudimo objektas;

2) indėlininkams už indėlius sąskaitoje, kurioje per pastaruosius 24 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos nėra atlikta jokių su indėliu susijusių operacijų ir kurioje laikomo indėlio suma yra mažesnė nei 10 eurų.

2. Indėlių draudimo išmokų išmokėjimas stabdomas, kai indėlininkui ar kitam asmeniui, turinčiam reikalavimo teisę į indėlių draudimo išmoką, yra pareikštas kaltinimas dėl pinigų plovimo, iki tol, kol įsiteisės galutinis teismo sprendimas.

Įsipareigojimai investuotojams apsaugoti

Luminor Bank AB (toliau – „Luminor“) yra Lietuvos Respublikos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis.
Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis draudžia įsipareigojimus investuotojams.

Apsaugos riba

Maksimali draudimo išmokos suma (ne didesnė nei 22 000 eurų) taikoma vienam investuotojui. Įsipareigojimų investuotojams draudimo suma yra lygi „Luminor“ prisiimtiems įsipareigojimams investuotojui draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė nei 22 000 eurų. Draudimo išmokos už indėlius ir draudimo išmokos už įsipareigojimus investuotojams apskaičiuojamos ir išmokamos atskirai.

Investuotojas įgyja teisę į draudimo išmoką nuo įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dienos, kai „Luminor“ negali įvykdyti pagal teisės aktus ar sutartis prisiimtų šių įsipareigojimų investuotojui:

1) grąžinti investuotojui priklausančių ir jo vardu laikomų pinigų, perduotų „Luminor“ , norint pasinaudoti banko teikiamomis investicinėmis paslaugomis;

2) grąžinti investuotojui priklausančių ir jo vardu laikomų, tvarkomų ar valdomų finansinių priemonių, perduotų „Luminor“ , naudojantis banko teikiamomis investicinėmis paslaugomis.

Draudžiamasis įvykis – bankroto bylos iškėlimas „Luminor“ arba priežiūros institucijos sprendimas pripažinti banką nemokiu, kai bankas dėl su savo finansine padėtimi susijusių priežasčių negali įvykdyti įsipareigojimų investuotojams ir yra pagrindas manyti, kad to negalės padaryti artimiausiu metu.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas yra investuotojo finansinės priemonės, nesvarbu, kokia valiuta jos yra išreikštos, ir (arba) pinigai visomis valiutomis.

Investuotojas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, perdavę bankui pinigų ir (arba) finansinių priemonių bei norėję pasinaudoti „Luminor“ teikiamomis investicinėmis paslaugomis, arba, jei investicija bendra, kiekvienas bankui perduotų pinigų arba finansinių priemonių bendraturtis (fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija).

Draudimo objektas nėra įsipareigojimai šiems investuotojams:

1. Lietuvos bankui;

2. kredito įstaigoms;

3. finansų maklerių įmonėms;

4. finansų įstaigoms;

5. pagal LR draudimo įstatymą veikiančioms draudimo ir perdraudimo įmonėms;

6. pensijų fondams;

7. kolektyvinio investavimo subjektams.

Draudimo objektas nėra investavimo rizika.

Tam tikriems investuotojams draudimo išmokos nemokamos:

1. investuotojams, kurių atžvilgiu „Luminor“ prisiimti įsipareigojimai nėra draudimo objektas;

2. investuotojams, dėl kurių finansinių priemonių ir (arba) pinigų priimtas apkaltinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo;

3. Banko administracijos vadovams, tarybos (stebėtojų tarybos) ir valdybos nariams, asmenims, turintiems ne mažesnę nei 5 procentų „Luminor“ akcinio kapitalo dalį, asmenims, atliekantiems nepriklausomą banko auditą (atlikusiems auditą ne vėliau nei prieš vienus metus iki draudžiamojo įvykio dienos), šiame punkte nurodytų asmenų vardu veikiantiems artimiems giminaičiams ir tretiesiems asmenims.

Aplinkybių ir reikalavimų, kuriems netaikoma draudimo sistema, pavyzdžiai.

1. Investavimo rizika nėra draudimo objektas: jei emitentas neišperka skolos vertybinių popierių ar sumažėjo įsigytos finansinės priemonės vertė, tai netampa įsipareigojimų investuotojams draudimo objektu.

2. Įsipareigojimų investuotojams draudimas taikomas „Luminor“ pareigai grąžinti finansines priemones (kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme (toliau – FPRĮ). Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštai nėra finansinės priemonės FPRĮ prasme, todėl įsipareigojimų investuotojams draudimas nebus taikomas, jei „Luminor“ nevykdys įsipareigojimo grąžinti taupymo lakštus.

Draudimo išmokos dydis

Apskaičiuojant draudimo išmoką už įsipareigojimus investuotojams, susumuojami visi tie vieno investuotojo pinigai ir finansinės priemonės, kurių „Luminor“ nesugeba grąžinti investuotojui, tačiau bendra išmokos suma negali būti didesnė nei 22 000 eurų.
Draudimo išmokos investuotojams dydis skaičiuojamas pagal investuotojo finansinių priemonių rinkos vertę, buvusią draudžiamojo įvykio dieną. Už įsipareigojimus investuotojams užsienio valiuta draudimo išmokos suma apskaičiuojama pagal draudžiamojo įvykio dieną Europos Centrinio Banko paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį, o kai euro ir užsienio valiutos santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko vėliausiai paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.

Jei reikalavimo teises į pinigus ir (arba) vertybinius popierius turi asmenų grupė

Jei reikalavimo teises į pinigus ir (arba) finansines priemones pagal sutartis turėjo asmenų grupė (bendra investicija), tai kiekvienas jos asmuo laikomas investuotoju ir finansinės priemonės bei pinigai padalinami kiekvienam iš jų lygiomis dalimis, jei sutartyse, iš kurių kyla reikalavimo teisės, ar teismų sprendimuose nenustatyta kitaip.
Tai reiškia, kad siekiant nustatyti draudimo išmokos dydį, bendros finansinės priemonės bei pinigai padalinami į kiekvienam investuotojui priklausančias dalis. Tačiau visos vieno investuotojo finansinės priemonės bei pinigai sumuojami ir bendrai sumai taikoma 22 000 eurų riba.

Draudimo išmokos mokėjimo terminas

Valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ draudimo išmokas investuotojams išmoka per 3 mėnesius nuo draudžiamojo įvykio dienos. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ taryba gali pratęsti šį terminą ne ilgesniam nei 3 mėnesių laikotarpiui.
Jei per šiuos terminus draudimo išmoka klientui neišmokama, jis turėtų susisiekti su valstybės įmone „Indėlių ir investicijų draudimas“, nes investuotojo teisė gauti draudimo išmoką galioja 5 metus nuo draudžiamojo įvykio dienos ir po to gali būti nebeleidžiama pareikšti reikalavimo dėl draudimo išmokos. Daugiau informacijos.
 

Draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme numatytais atvejais (plačiau žr. iidraudimas.lt) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.
 

Išmokėjimo valiuta

Draudimo išmokos investuotojams išmokamos eurais.

Kontaktiniai duomenys

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.