Pagrindinė informacija apie indėlio apsaugą

Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje laikomi indėliai yra draudžiami „Tagatisfond“ (Estijos garantijų fonde)
Apsaugos riba iki 100 000 eurų vienam indėlininkui už visus vienoje kredito įstaigoje laikomus indėlius1
Jei turite daugiau indėlių toje pačioje kredito įstaigoje visi jūsų indėliai, laikomi toje pačioje kredito įstaigoje, sumuojami ir bendrai sumai taikoma 100 000 eurų apsaugos riba1  
Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis) 100 000 eurų riba atskirai taikoma kiekvienam indėlininkui2
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo terminas, jei kredito įstaiga nevykdo įsipareigojimų 7 darbo dienos3
(patikslinti įsigaliojus kitam terminui) 
Indėlių draudimo išmokos išmokėjimo valiuta eurai
Kontaktiniai duomenys „Tagatisfond“ (Estijos garantijų fondas), adresas Sakala 4, 15030 Talinas, Estija, tel. Nr. +372 6680 583, el. pašto adresas tf@tf.ee
Daugiau informacijos tf.ee
 

Pastabos:
1 Jeigu indėlis negrąžinamas dėl to, kad kredito įstaiga nepajėgi įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, indėlininkams Estijos garantijų fondas išmoka indėlių draudimo išmokas. Didžiausia indėlių, laikomų vienoje kredito įstaigoje, draudimo išmokos suma vienam indėlininkui yra 100 000 eurų.  Nustatant indėlių draudimo išmokos dydį, visi toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai yra susumuojami.  Pavyzdžiui, jeigu indėlininkas turi taupomąją sąskaitą, kurioje yra 90 000 eurų, ir einamąją sąskaitą, kurioje yra 20 000 eurų, jam bus išmokama tik 100 000 eurų draudimo išmoka.
Tam tikrais atvejais (kai į indėlininko sąskaitą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki indėlių draudžiamojo įvykio dienos pervesti pinigai už parduotą indėlininkui nuosavybės teise priklausiusį gyvenamąjį būstą; indėlininko paveldėti pinigai pagal testamentą arba pagal įstatymą; indėlininko kaip naudos gavėjo pagal gyvybės draudimo sutartį ar savo esme analogišką sutartį mirties atveju gauti pinigai; indėlininko kaip kompensaciją įstatymų nustatytais atvejais dėl kito asmens žūties atliekant darbo ar tarnybines pareigas arba savo esme analogiškas išmokas gauti pinigai; išmokos ar kompensacijos už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą) indėliai apsaugomi didesne nei 100 000 eurų suma.  
Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje adresu: tf.ee.
2 Jei turite bendrą sąskaitą su kitu (kitais) asmeniu (asmenimis), 100 000 eurų apsaugos riba atskirai taikoma kiekvienam indėlio bendraturčiui.
3 Draudimo išmokų išmokėjimas.
Atsakingas už indėlių draudimo sistemą yra Estijos garantijų fondas („Tagatisfond“) (adresas Sakala 4, 15030 Talinas, Estija, tel. Nr. +372 6680 583, el. pašto adresas tf@tf.ee, interneto svetainė: tf.ee). Jis grąžins jūsų indėlius (iki 100 000 eurų) ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo dienos, kurią jie tapo negrąžinami.
Jeigu per šiuos terminus draudimo išmoka jums nebuvo išmokėta, turėtumėte susisiekti su Estijos garantijų fondu. Daugiau informacijos galima rasti adresu tf.ee.

Kita svarbi informacija

Iš principo visi mažmeninių indėlininkų ir įmonių indėliai yra apdrausti Estijos garantijų fonde.

Tam tikriems indėliams taikomos išimtys, nurodytos Estijos garantijų fondo interneto svetainėje tf.ee. Paprašyta jūsų kredito įstaiga taip pat informuos jus, ar tam tikri produktai yra apdrausti. Jei indėliai apdrausti, kredito įstaiga tai patvirtina ir sąskaitos išraše.

Papildoma informacija:
1. Banke laikomas lėšas sąskaitose (toliau – lėšos) draudžia Estijos garantijos fondas. Informacija apie atvejus, kai lėšos nėra draudžiamos ir kai yra taikomi lėšų draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, yra nurodyta adresu luminor.lt. Nemokamą spausdintą lėšų draudimo sąlygų kopiją galima gauti bet kuriame Banko padalinyje.
2. Banke laikomus indėlius draudžia Estijos garantijų fondas. Informacija apie atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, yra nurodyta adresu luminor.lt. Nemokamą spausdintą indėlių draudimo sąlygų kopiją galima gauti bet kuriame Banko padalinyje.

Atvejai, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai

Indėlių draudimo objektas nėra:

Estijos valstybės ar užsienio valstybės ar tokių toliau išvardintų Estijos ar užsienio asmenų indėliai, priimti dieną, kurią jie tampa negrąžinami, nėra draudžiami ir už juos nemokamos indėlių draudimo išmokos:
 1. vietos valdžios institucijų indėliai;
 2. kitų kredito įstaigų indėliai;
 3. draudimo ir perdraudimo įmonių indėliai;
 4. valdymo įmonių ir investicinių fondų indėliai;
 5. investicinių įmonių indėliai;
 6. elektroninių pinigų įstaigų indėliai;
 7. mokėjimo įstaigų indėliai;
 8. kreditorių ir kredito tarpininkų indėliai;
 9. 4-8 punktuose aukščiau nepaminėtų kitų finansų įstaigų, indėliai, įskaitant finansų kontroliuojančiąją bendrovę, mišrią veiklą vykdančią finansų kontroliuojančiąją bendrovę arba turto valdymo bendrovę, kaip nurodyta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OJ L 176, 27.06.2013, p. 1–337) 4 straipsnio 1 dalies 26 punkte, išskyrus draudimo kontroliuojančiąsias bendroves ir mišrios veiklos draudimo kontroliuojančiąsias bendroves pagal Estijos Respublikos draudimo veiklos aktą.

Taip pat nėra draudžiami ir už juos nemokamos indėlių draudimo išmokos:
1. kredito įstaigos nuosavos lėšos kaip jos yra apibrėžtos 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 118 punkte;
2. kredito įstaigos išleisti skolos vertybiniai popieriai ir įsipareigojimai, susiję su jos akceptais ir paprastaisiais vekseliais.

Indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai

1. Indėlių draudimo išmokos nemokamos už indėlius, lėšas, pinigus, vertybinius popierius ir įsipareigojimus, kurie nėra indėlių draudimo objektas (kaip nurodyta aukščiau šioje formoje).
2. Taip pat indėlių draudimo išmokos nemokamos už šiuos indėlius:
2.1. indėliai, kurių savininkas turi pradelstų įsipareigojimų tai pačiai kredito įstaigai, kurioje yra laikomi indėliai, ir tik šių pradelstų įsipareigojimų apimtyje;
2.2. indėliai, kurių savininkas negali būti identifikuotas kredito įstaigos;
3. Nėra draudžiami indėliai, kurie yra konfiskuoti remiantis priimtu apkaltinamuoju nuosprendžiu baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo.  Indėlių draudimo išmokų išmokėjimas stabdomas, kai Estijos finansinės žvalgybos padalinio potvarkiu yra apribota teisė disponuoti indėliu arba jeigu indėlis yra areštuotas baudžiamajame procese dėl galimo pinigų plovimo ar teroristų finansavimo, iki potvarkio panaikinimo arba iki galutinio teismo sprendimo įsiteisėjimo.
4. Indėlių draudimo išmokos nemokamos už indėlius, priklausančius asmenims, kuriems indėlių draudimo išmokėjimo dieną galioja tarptautinės sankcijos, nebent kitaip nuspręsta vadovaujantis Estijos Respublikos garantijų fondo įstatymo 41 straipsnio 21 dalimi. Asmuo, kurį valdo ar kuriame kvalifikuotą daugumą turi asmuo, kuriam galioja tarptautinės sankcijos, taip pat bus laikomas asmeniu, kuriam galioja tarptautinės sankcijos.

Įsipareigojimai investuotojams apsaugoti

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (toliau – Luminor) yra Estijos Respublikos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis.

TAGATISFOND (Estijos garantijų fondas) užtikrina įsipareigojimų investuotojams draudimą pagal sąlygas nurodytas Estijos Respublikos Garantinio fondo sąlygose.

Apsaugos investuotojams riba

Maksimali draudimo išmokos suma (ne didesnė nei 20 000 eurų) taikoma vienam investuotojui. Įsipareigojimų investuotojams draudimo suma yra lygi Luminor prisiimtiems įsipareigojimams investuotojui draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė nei 20 000 eurų. Draudimo išmokos už indėlius ir draudimo išmokos už įsipareigojimus investuotojams apskaičiuojamos ir išmokamos atskirai.

Investuotojas įgyja teisę į draudimo išmoką nuo įsipareigojimų investuotojams draudžiamojo įvykio dienos, kai Luminor negali įvykdyti pagal teisės aktus ar sutartis prisiimtų šių įsipareigojimų investuotojui:
1) grąžinti investuotojui priklausančių ir jo vardu laikomų pinigų, perduotų Luminor, norint pasinaudoti banko teikiamomis investicinėmis paslaugomis;
2) grąžinti investuotojui priklausančių ir jo vardu laikomų, tvarkomų ar valdomų finansinių priemonių, perduotų Luminor, naudojantis banko teikiamomis investicinėmis paslaugomis.

Draudžiamasis įvykis – bankroto bylos iškėlimas Luminor arba priežiūros institucijos sprendimas pripažinti banką nemokiu, kai bankas dėl su savo finansine padėtimi susijusių priežasčių negali įvykdyti įsipareigojimų investuotojams ir yra pagrindas manyti, kad to negalės padaryti artimiausiu metu.

Įsipareigojimų investuotojams draudimo objektas yra investuotojo finansinės priemonės, nesvarbu, kokia valiuta jos yra išreikštos, ir (arba) pinigai visomis valiutomis.

Investuotojas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, perdavę bankui pinigų ir (arba) finansinių priemonių bei norėję pasinaudoti Luminor teikiamomis investicinėmis paslaugomis, arba, jei investicija bendra, kiekvienas bankui perduotų pinigų arba finansinių priemonių bendraturtis (fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija).
 
Investuotojas yra fizinis arba juridinis asmuo, kuris laiko vertybinius popierius arba kuris įsigijo vertybinių popierių.

Profesionaliems investuotojams arba bet kuriam iš žemiau nurodytų asmenų priklausančioms investicijoms apsauga netaikoma ir už jas  kompensacija neišmokama:
1. valstybė;
2. vietos valdžios įstaiga;
3. juridinis asmuo, kurio pagrindinė ir nuolatinė veikla yra įsigyti akcijų arba atlikti vieną ar kelis sandorius ir operacijas, nurodytas Estijos Respublikos kredito įstaigų įstatymo 6 (1) 2)-12) punktuose.
4. įmonė, kuri priklauso tai pačiai grupei kaip ir atitinkama investicijų įstaiga;
5. tos pačios investicijų įstaigos arba įmonės, kuri priklauso tai pačiai grupei kaip ir atitinkama investicijų įstaiga, stebėtojų tarybos arba valdybos narys arba auditorius, ir asmuo, kuris turi ne mažesnę nei penkių procentų investicijų įstaigos arba įmonės, kuri priklauso tai pačiai grupei kaip ir atitinkama investicijų įstaiga, akcinio kapitalo dalį;
6. 5 punkte aukščiau nurodyto asmens vardu veikiantis artimas giminaitis arba trečiasis asmuo.
 
Kompensacija neišmokama tokiais atvejais:
1. Už investiciją, kurios savininkas turi įsipareigojimų Luminor bankui, kurių terminas yra pasibaigęs, nėra kompensuojama tokių įsipareigojimų sumos dydžiu.
2. Nėra garantuojamos investicijos, kurios yra konfiskuotos remiantis apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu byloje dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo. Kompensacijos už investiciją išmokėjimas stabdomas, kai Estijos finansinės žvalgybos padalinio potvarkiu yra apribota teisė disponuoti investicija arba investicija yra konfiskuota baudžiamojoje byloje dėl pinigų plovimo ar teroristų finansavimo, iki potvarkio panaikinimo arba iki galutinio teismo sprendimo priėmimo.
 
Pavyzdys, kai draudimas nėra taikomas:                 
Investavimo rizika, nėra draudimo subjektas tais atvejais, kai leidėjas neišperka skolos vertybinių popierių. Atvejai, kai vertybinių popierių vertė sumažėjo – nėra laikomi draudiminiais įvykiais. 

Draudimo išmokos dydis investuotojams

Apskaičiuojant draudimo išmoką už įsipareigojimus investuotojams, susumuojami visi tie vieno investuotojo pinigai ir finansinės priemonės, kurių Luminor nesugeba grąžinti investuotojui, tačiau bendra išmokos suma negali būti didesnė nei 20 000 eurų.

Draudimo išmokos investuotojams dydis skaičiuojamas pagal investuotojo finansinių priemonių rinkos vertę, buvusią draudžiamojo įvykio dieną. Už įsipareigojimus investuotojams užsienio valiuta draudimo išmokos suma apskaičiuojama pagal draudžiamojo įvykio dieną Europos Centrinio Banko paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį, o kai euro ir užsienio valiutos santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia – pagal Lietuvos banko vėliausiai paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.

Jei reikalavimo teises į pinigus ir (arba) vertybinius popierius turi asmenų grupė

Jei reikalavimo teises į pinigus ir (arba) finansines priemones pagal sutartis turėjo asmenų grupė (bendra investicija), tai kiekvienas jos asmuo laikomas investuotoju ir finansinės priemonės bei pinigai padalinami kiekvienam iš jų lygiomis dalimis, jei sutartyse, iš kurių kyla reikalavimo teisės, ar teismų sprendimuose nenustatyta kitaip.
Tai reiškia, kad siekiant nustatyti draudimo išmokos dydį, bendros finansinės priemonės bei pinigai padalinami į kiekvienam investuotojui priklausančias dalis. Tačiau visos vieno investuotojo finansinės priemonės bei pinigai sumuojami ir bendrai sumai taikoma 20 000 eurų riba.

Draudimo išmokos mokėjimo investuotojams terminas

Kompensacija investuotojui išmokama ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai buvo nustatyta „Tagatisfond“ (Estijos garantijų fondo) kompensuotinos investicijos vertė. Estijos garantijų fondas gali pratęsti išmokėjimo terminą esant ypatingoms aplinkybėms ir turėdamas tam pagrįstą priežastį. Terminą galima pratęsti ne ilgiau kaip trims mėnesiams, tačiau iš viso ne ilgiau kaip dvylikai mėnesių. Išankstinė sąlyga gauti kompensaciją yra investuotojo Estijos garantijų fondui pateiktas prašymas.
 
Tuo atveju, jei kompensacija neišmokama klientui per aukščiau nurodytus terminus, klientas turėtų susisiekti su Estijos garantijų fondu, nes  investuotojo teisė gauti kompensaciją galioja 5 metus nuo dienos, kurią investicijos tampa negrąžinamos. Šiam terminui pasibaigus investuotojas gali prarasti teisę reikalauti kompensacijos.

Draudimo išmokos išmokėjimo termino atidėjimas

Estijos Respublikos garantijų fondo įstatymo numatytais atvejais (plačiau žr. tf.ee ) indėlių draudimo išmokos išmokėjimas gali būti atidedamas, pavyzdžiui, jeigu trūksta duomenų, kuriais pagrindžiama teisė į indėlių draudimo išmoką, arba dėl indėlio vyksta teisminis ginčas, arba indėlininkui apribota teisė disponuoti indėliu.

 

Išmokėjimo valiuta

Draudimo išmokos investuotojams išmokamos eurais.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama „Tagatisfond“ Estijos garantijų fonde interneto svetainėje tf.ee.