• JAV centrinio bankas palūkanas pakėlė 75 baziniais punktais
  • Euro zonoje kainų augimą paskatino energetikos kainų kilimas

Birželio mėnesį akcijų indeksai krito, centriniam bankams pradėjus griežtinti monetarinę politiką. JAV S&P 500 akcijų indeksas, kurį sudaro 500 pagrindinių JAV įmonių, susitraukė 8,1 %. Kitų išsivysčiusių šalių indeksai krito panašiu tempu, tačiau besivystančių šalių indeksas susitraukė kiek mažiau – 5,4 %.

Infliacija JAV sparčiai kilo – vartotojų kainų indeksas (VKI), vienas dažniausiai naudojamų produktų ir paslaugų kainų pokyčių rodiklis, gegužės mėnesį augo 8,6 % (met./met.), o VKI, kuris neatsižvelgia į maisto ir energetikos kainas (angl. core CPI), kilo 3,9 %. Šiuo metu JAV centrinis bankas (FED) turi daugiau pranašumų nei Europos centrinis bankas (ECB), kadangi Europa yra daugiau priklausoma nuo importuojamų energetikos išteklių. Dėl to ECB, priešingai nei FED, neskuba sparčiai kelti bazinės palūkanų normos.

Lietuvos centrinio banko vadovas Gediminas Šimkus mano, jog augant infliacijai ir kylant atlyginimams euro zonoje, turėtų būti imtasi ryžtingesnių pinigų politikos normalizavimo priemonių. Veiksniai, skatinantys tolesnį produktų ir paslaugų kainų augimą, išlieka, o Baltijos šalyse infliacija yra didžiausia tarp kitų euro zonos valstybių.

Metinė infliacija gegužės mėnesį, %


Šaltinis: Eurostat

JAV centrinio banko nariai ėmėsi reikšmingiausio bazinių palūkanų kėlimo nuo 1994 metų – jas kėlė 75 baziniais punktais. Be to, centrinio banko vadovas Jerome Powellas užsiminė, jog kitas 75 arba 50 bazinių punktų žingsnis bus svarstomas liepą. Nors kova su augančia infliacija intensyvėja, kainų augimą siekiama suvaldyti nesukeliant recesijos. Taip vadinamo „švelnaus nusileidimo“ (angl. soft landing) įgyvendinimas yra itin sunki užduotis, kadangi kainų augimą veikia brangstančios žaliavų kainos, tiekimo grandinės trikdžiai ir kitos karo Ukrainoje pasekmės.

Finansų rinkų dalyviai nekantriai laukia Europos centrinio banko sprendimų. Birželį ECB taip ir nesiryžo užbaigti daugiau nei dešimtmetį vykdomos regiono ekonomiką skatinančios pinigų politikos. Prognozuojama, jog liepą palūkanų norma bus pakelta 25 baziniais punktais, o pinigų politika reikšmingiau griežtės rudenį. ECB vadovė Christine Lagarde pareiškė, jog ECB nariai yra pasiruošę imtis veiksmų pažaboti infliaciją. Nors prognozuojamas 25 bazinių punktų kėlimas, tačiau vienas ECB narių Martins Kazaks minėjo ir apie svarstymą liepos mėnesį palūkanas kelti ir didesniu žingsniu.

Luminor investicijų komandos požiūris – „House view“

Luminor investicijų komanda išlaikė sumažintą rizikos biudžeto alokaciją ir toliau didesnį svorį skyrė „gynybiniams“ sektoriams (komunalinių paslaugų, sveikatos apsaugos ir energetikos). Taip pat investicijų komanda didesnį svorį skyrė trumpalaikio vartojimo prekių sektoriui. Tokį sprendimą lėmė išaugęs netikrumas dėl galimų karo Ukrainoje pasekmių, griežtėjančios monetarinės politikos, išaugusių svyravimų rinkose ir lėtėjančio ekonomikų augimo.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.