• Liz Truss atsistatydino iš posto ir tapo trumpiausiai pareigas einanti ministre pirmininke Jungtinės Karalystės istorijoje
  • Didžiausių JAV įmonių perkainojimas

Finansų rinkų kainų pokyčiai išsivysčiusiose rinkose spalio mėnesį buvo teigiami, bet nepastovūs, išskyrus besivystančias rinkas, kuriose kainų pokyčiai buvo neigiami. Pagrindinis veiksnys, lėmęs teigiamus rezultatus išsivysčiusiose rinkose, buvo viltis, kad jau pasiekėme infliacijos piką ir JAV federalinis rezervų bankas taps ne toks niūrus. JAV S&P 500 indeksas (S&P 500 Total Return EUR Index), atstovaujantis 500 pagrindinių JAV bendrovių, per mėnesį padidėjo 7%. Išsivysčiusios rinkos (MSCI World Total Return EUR Index) pakilo 6,24%. Besivystančios rinkos (MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return EUR Index) nuvertėjo 3,96%.

Anglijos centrinis bankas žengia koja kojon su kitais pagrindiniais centriniais bankais didindamas palūkanų normas. Kartu su ribojančia pinigų politika, kuri daugiausia skirta kovai su infliacija, JK centrinis bankas turėjo imtis skubių veiksmų, kad finansų rinkos nevirstų ekonominiu žlugimu. Centrinis bankas inicijavo griežtai apribotą vyriausybės obligacijų supirkimo programą, kuri turėtų suteikti stabilumo Jungtinės Karalystės kredito rinkai. Anglijos centrinis bankas pabrėžė, kad ši skubi kredito rinkos intervencija yra laikina ir tai nėra kiekybinio obligacijų supirkimo tęsinys, kuris naudojamas kaip pinigų politikos valdymo priemonė. Sumaištis kredito rinkoje nėra vienintelis juodas debesis Jungtinės Karalystės padangėje, vėliau spalio mėnesį, ministrė pirmininkė Liz Truss paskelbė, kad atsistatydina. Ji tapo trumpiausiai savo pareigas ėjusia ministre pirmininke, išbuvusi ministrų kabinete tik 45 dienas. Šie politiniai sutrikimai neigiamai paveikė Jungtinės Karalystės finansų rinkas ir svaro valiutos kursą. Po kelias dienas trukusių debatų buvo paskelbta, kad Rishi Sunak taps kitu ministru pirmininku. Šią žinią, finansų rinkos įvertino palankiai ir Didžiosios Britanijos svaro kurtas sustiprėjo JAV dolerio atžvilgiu.

GBP/USD valiutų kursas

Šaltinis: Bloomberg L.P

Kitoje Atlanto vandenyno pusėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, įmonių ketvirčio rezultatų skelbimas įgavo pagreitį. Po to, kai buvo paskelbti „Microsoft“, „Meta“ ir „Amazon“ įmonių finansiniai rezultatai, šių įmonių akcijos iš karto nuvertėjo nuo 10% iki 25%. Finansų rinkos susidūrė su staigių šių technologijų milžinių perkainavimu. Nuviliantys įmonių finansiniai rezultatai ir drastiškas šių įmonių perkainavimas neigiamai paveikė pagrindinius rinkos indeksus, nes šios, didžiausios kapitalizacijos įmonės yra pagrindinės finansų rinkos indeksų sudedamosios dalys.

Lapkričio mėnuo taip pat bus gana įdomus, nes rinkos dalyviai laukė kito JAV Federalinių Rezervų banko posėdžio ir naujo palūkanų normų sprendimo. Europos centrinis bankas spalio pabaigoje vykusiame posėdyje padidino tris pagrindines palūkanų normas: pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų normą, ribinio skolinimosi galimybe ir indėlių galimybei palūkanų normas 0,75% iki 2,00%, 2,25% ir 1,50% atitinkamai ir pranešė apie tolesnį palūkanų normų kėlimą jeigu to prireiks.

Luminor investicijų komandos požiūris – „House view“

Luminor investicijų komanda nusprendė išlaikyti sumažintą rizikos biudžeto alokaciją ir didesnį santykinį svorį komunalinių paslaugų, energetikos ir trumpalaikio vartojimo prekių sektoriuose. Tokį sprendimą paskatino vis dar išliekantis netikrumas dėl karo Ukrainoje pasekmių Europai ir visam pasauliui, mažėjantis ekonominis aktyvumas, griežtėjanti monetarinė politika ir dideli svyravimai finansų rinkose.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.