Šios naudojimosi Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus (toliau – Bankas) mobiliosios bankininkystės programėle sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato mobiliosios bankininkystės programėlės (toliau – Programėlė) naudojimo tvarką ir sąlygas.

Norėdami naudotis Programėle turite būti su Banku pasirašęs sutartį/susitarimą dėl naudojimosi Banko paslaugomis internete (toliau –  bankas internete).

Jums patvirtinus šias Sąlygas būsite paprašytas susikurti trumpąjį prisijungimo kodą, kurį sudaro 4 skaitmenys (toliau – PIN). PIN sukūrimą turėsite patvirtinti naudojant tas pačias atpažinimo priemones kaip ir jungiantis prie banko internete.

Susikūrus PIN, ateityje prie Programėlės galėsite jungtis ir vykdyti Programėlėje nurodytas operacijas naudodami tik PIN. Toliau Sąlygose, prisijungimo būdas naudojant tik PIN vadinamas Greituoju prisijungimu. Banko paslaugų sąrašas, kuriomis galėsite naudotis prisijungę Greituoju prisijungimu ir be jo, yra nurodytos Banko interneto svetainėje www.luminor.lt.

Programėlė mobiliajame įrenginyje PIN neišsaugo. PIN kodą laikykite paslaptyje, įsiminkite jį bei nesaugokite jo mobiliajame įrenginyje, kad jis netaptų žinomas kitiems asmenims. Be Sąlygose nurodytų, PIN taikomi visi saugojimo ir elgesio su juo reikalavimai, kurie numatyti sutartyje/susitarime dėl naudojimosi Banko paslaugomis internete, tiek kiek jie neprieštarauja Sąlygų prasmei ir esmei.

Įvedus PIN klaidingai 5 kartus iš eilės, operacijų vykdymas naudojant PIN bus blokuojamas. Atblokuoti, taip pat pakeisti PIN galėsite Programėlės skiltyje „Nustatymai“ arba banke internete, naudodamas tas pačias atpažinimo priemones kaip ir jungiantis prie banko internete.

Programėlėje vykdant pervedimus savo ratui (iš anksto patvirtintiems gavėjams) yra taikomi operacijų limitai. Vienos operacijos suma negali viršyti 300 eurų arba ekvivalento užsienio valiuta. Bendras operacijų limitas per parą negali viršyti 1000 eurų, o per mėnesį 3000 eurų arba ekvivalento užsienio valiuta.

Siekiant užtikrinti mobiliojo įrenginio saugumą ir papildomai sumažinti galimybes neteisėtai pasinaudoti Programėle rekomenduojame naudoti Jūsų mobiliajame įrenginyje, jo gamintojo įdiegtas ekrano apsaugos ir/ar mobiliojo įrenginio prieigos apsaugos nuo trečiųjų asmenų, priemones.

Parduodant, dovanojant ar kitaip perleidžiant mobiliųjų įrenginį, netenkant mobiliojo įrenginio kontrolės Programėlė turi būti iš mobiliojo įrenginio išdiegta, o pats mobilusis įrenginys, prisijungus prie banko internete ir pasirinkus skiltį „Mob. bankas--> Greitasis prisijungimas“, pašalintas iš mobiliųjų įrenginių sąrašo, kuriuose aktyvintas Greitasis prisijungimas.

Jei praradote mobilųjį įrenginį, kuriame yra Programėlė su nustatytu Greituoju prisijungimu, privalote apie jo praradimą nedelsiant informuoti Banką.

Jei Bankui tampa žinoma ar kyla įtarimų, kad naudojant Greitąjį prisijungimą, Programėle gali pasinaudoti kitas asmuo, Bankas turi teisę vienašališkai blokuoti Greitąjį prisijungimą. Bankas turi teisę savo nuožiūra apriboti ir/ar visiškai nutraukti galimybę naudotis Programėle.

Sąlygos galioja naudojantis Programėle, iš bet kurio mobiliojo įrenginio ir be atskiro supažindinimo taikomos, Jums valdant visus, Jūsų valdymui Luminor banke internete priskirtus klientus.

Šias Sąlygas visada galėsite surasti Programėlės skiltyje „Nustatymai“ ir Banko interneto svetainėje www.luminor.lt.

Sąlygos yra sudedamoji sutarties/susitarimo dėl naudojimosi Banko paslaugomis internete dalis ir taikomos tokia apimtimi, kiek tai neprieštarauja sutarties/susitarimo dėl naudojimosi Banko paslaugomis internete nuostatoms.

Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Sąlygas Banko Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose nustatyta ir/ar šiose Sąlygose tvarka.

Papildomai prie šių Sąlygų Jūsų ir Banko santykiams, Jums naudojantis Programėle, taip pat taikomos Luminor paslaugų teikimo bendrosios taisyklės ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, kurios yra neatskiriama šių Sąlygų dalis. Šios Sąlygos, Luminor paslaugų teikimo bendrosios taisyklės ir Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos įskaitant ir jų pakeitimus bei papildymus, skelbiamos viešai Banko tinklalapyje www.luminor.lt. Atvykęs į bet kurį Banko padalinį turite teisę gauti spausdintą Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų ir/ar Luminor paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių egzempliorių.

Apie šių Sąlygų pakeitimus ir papildymus Bankas gali paskelbti naują Sąlygų redakciją įkeldamas Programėlės skiltyje „Nustatymai“.