• 2023-ųjų pradžia pažymėta finansų rinkų augimu
  • Infliacija ir toliau lėtėja
  • JAV ekonomika ir toliau išlaiko tempą

Naujieji išties atnešė investuotojams geresnes nuotaikas, mat tiek akcijų, tiek ir obligacijų kainos sausį augo. Pagrindiniai šį augimą sąlygoję veiksniai buvo ir toliau mažėję infliacijos rodikliai bei stipresnis, nei laukta, JAV BVP augimo tempas. 500 JAV įmonių akcijų kainas atspindintis S&P 500 indeksas (angl. S&P 500 Total Return EUR) sausį ūgtelėjo 4,4 %. Išsivysčiusių šalių įmonių akcijos (MSCI World Total Return EUR Indeksas) augo 5,2 %, tuo tarpu besivystančių rinkų įmonių akcijų indeksas (angl. MSCI Emerging Markets) pasistiebė net 7,85 %.

Optimizmas infliacijai vėstant

Infliacijos lygiui ir toliau išliekant aukštam, rinkos dalyviai neabejotinai laukė vėliausios informacijos apie gruodį JAV ekonomikoje fiksuotą infliacijos tempą. Skaičiai nenuvylė – JAV vartotojų kainų indeksas liudijo infliaciją gruodį ūgtelėjus 6,5 % palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Tai yra lėtesnis infliacijos augimo tempas nei fiksuotas lapkritį (7,1 %) ir gerokai lėtesnis už rekordinį augimą (9,1 %), kuris buvo fiksuotas birželį. Gruodžio mėnesio infliacijos rodikliams iš esmės atitikus analitikų lūkesčius, ši naujiena leido žengti rinkoms dar vieną žingsnį pirmyn. Palyginti su spalio ir lapkričio mėnesių duomenimis, pagrindinė (angl. „core“) infliacija, kuri neatsižvelgia į didesnį kintamumą turinčias maisto ir energijos kainas, lėtėja jau trečią mėnesį iš eilės, taip leisdama spręsti apie vis lėtėjančios infliacijos tendenciją. Tai, savo ruožtu, ir toliau gerina investuotojų nuotaikas žvelgiant į ateitį.

Infliacija JAV, %

Šaltinis: Bloomberg L.P.

JAV BVP duomenys mažina recesijos baimes

Sausį skelbti 2022 m. IV-ojo ketvirčio JAV BVP augimo duomenys parodė, kad ekonomika paaugo 2,9 % (analitikai laukė 2,6 % augimo) po to, kai augimas 2022-ųjų trečiąjį ketvirtį siekė 3,2 %. Rinkos dalyvius neabejotinai nustebino vartotojų ir ekonomikos gebėjimas atsilaikyti prieš kylančius iššūkius. Pasaulinės finansų rinkos atitinkamai kilo reaguodamos į naujienas, lūkesčiams, kad ekonomikos sulėtėjimas bus ne toks staigus, vis stiprėjant.

Dėmesys pelno rodikliams

Įmonėms viena po kitos skelbiant savo metines ir paskutiniojo 2022-ųjų ketvirčio finansines ataskaitas, investuotojai jose nepaliaujamai ieško signalų, leidžiančių spręsti apie vėlesnę ekonomikos kryptį. Didžioji dauguma įmonių išlieka santūrios teikdamos prognozes 2023 metams, atsižvelgdamos į lėtėjantį ekonomikos tempą bei augančius kaštus. Visgi vertinant ateities pelno prognozes išlieka klausimas, ar prognozes lydintis pesimizmas neįsigalėjo daugiau, nei būtų galima pagrįstai tikėtis. Žinoma, pasirodant pirmiesiems optimizmo ženklams įmonių lūkesčiuose galima tikėtis gyvesnės prekybos investuotojų tarpe.

„Luminor“ investicijų komandos požiūris (angl. „House view“)

Investicijų komanda, atsižvelgdama į šiuo metu vyraujančius teigiamus ir neigiamus faktorius rinkoje, vertina, kad neutrali rizikos alokacija yra tinkamas pasirinkimas, tad strategijos sausio mėnesį nekeitė. Finansų rinkos teikia vis didesnį dėmesį dabartinėmis aplinkybėmis sparčiau galintiems augti sektoriams ir anksčiau dominavę „gynybiniai” sektoriai vis dažniau užleidžia pozicijas. Tai buvo viena priežasčių, lėmusių sprendimą atsisakyti dalies komunalinių paslaugų įmonių bei kasdienio vartojimo prekių įmonių akcijų.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Įspėjimai
  • Šis rinkodaros pranešimas nėra investicinis tyrimas, todėl jis parengtas ne pagal nepriklausomiems investiciniams tyrimams taikomus standartus.
  • Šis rinkodaros pranešimas neapriboja banko ar jo darbuotojų teisės sudaryti sandorius ir to neuždraudžia iki jo išplatinimo.
Rinkodaros pranešimo parengimo vieta

Šį rinkodaros pranešimą parengė Portfelių valdymo padalinys (toliau – PMU) – „Luminor Bank AS“ skyrius (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, kuriam Lietuvos Respublikoje atstovauja „Luminor Bank AS Lietuvos skyrius“, įmonės kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, toliau – „Luminor“). PMU dalyvauja „Luminor“ klientams teikiant pasirenkamas portfelio valdymo paslaugas.

Priežiūros institucija

„Luminor“, kaip kredito įstaigos, veiklą prižiūri Lietuvos bankas. „Luminor“ veiklą taip pat prižiūri Europos centrinis bankas (ECB), kuris priežiūros funkcijas atlieka taikydamas Bendrą priežiūros mechanizmą (BPM), sudarytą iš ECB ir už priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų (Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013 dėl BPM). Jei šiame dokumente aiškiai nenurodyta kitaip, nuorodos į teisės normas reiškia Lietuvos Respublikoje priimtas normas.

Leidinio turinys ir šaltinis

PMU parengė rinkodaros pranešimą informacijos tikslais. „Luminor“ nelaiko šio pranešimo gavėjų savo klientais, todėl neprisiima atsakomybės už jų naudojamą turinį, kuris gali netikti jų asmeniniams tikslams.

PMU nuomonės gali skirtis nuo „Luminor Markets“ padalinio rekomendacijų arba nuomonių. Daugeliu atvejų tai gali sąlygoti skirtingi investicijų laikotarpiai, naudojami specialūs metodai, atsižvelgimas į asmenines aplinkybes, taikomas specialus rizikos vertinimas, portfelio aspektai ir kiti veiksniai. Nuomonės, tikslinės kainos ir skaičiavimai pateikti remiantis vienu ar keliais vertinimo metodais, pavyzdžiui, pinigų srautų analize, kartotinių naudojimu, bihevioristine technine pagrindinių rinkos pokyčių analize, kartu atsižvelgiant į rinkos situaciją, palūkanų normų ir valiutų kurso prognozes bei investicijų laikotarpius.

„Luminor“ naudojasi viešai prieinamais šaltiniais, tačiau nepriklausomo jų vertinimo neatliko. „Luminor“ negarantuoja, neužtikrina ir nelaiduoja, kad jie yra tikslūs ir išsamūs. Visos investicijos yra rizikingos ir gali atnešti tiek pelno, tiek nuostolių.

Šis rinkodaros pranešimas nėra laikytinas kvietimu sudaryti sutartį ar prospektu, kaip apibrėžta galiojančiuose įstatymuose. Sprendimas dėl investavimo, susijęs su finansine priemone, finansiniu produktu ar investicija (toliau bendrai vadinama „produktu“), turi būti priimamas remiantis ne šiuo dokumentu, bet patvirtintu ir paskelbtu prospektu ar išsamiais atitinkamo produkto dokumentais. Nei šis dokumentas, nei jokia jo dalis negali tapti bet kokios sutarties sudarymo ar įsipareigojimų prisiėmimo pagrindu. Šis dokumentas nepakeičia būtinos rekomendacijos dėl finansinės priemonės ir finansinio produkto pirkimo ar pardavimo.

Jokios rekomendacijos

Šį rinkodaros pranešimą parengė „Luminor PMU“, kaip bendrąją informaciją, jis neturi būti laikomas vieninteliu pagrindu priimant sprendimą investuoti. Jis nenumatytas kaip asmeninė rekomendacija dėl konkrečių finansinių priemonių ar strategijų. „Luminor“ neprisiima atsakomybės už rinkodaros pranešimo gavėjų naudojamą jo turinį.

Jei šiame rinkodaros pranešime pateikiamos rekomendacijos, jos neturi būti vertinamos kaip objektyvūs ar nešališki pranešime aptariamų klausimų paaiškinimai. Šis dokumentas nelaikytinas asmenine rekomendacija dėl investavimo, jame taip pat neatsižvelgiama į šio dokumento gavėjų individualias finansines aplinkybes ar tikslus. Dokumente aptariami vertybiniai popieriai ar kitos finansinės priemonės gali tikti ne visiems investuotojams. Investuotojas prisiima visą su investavimu susijusią nuostolių riziką. „Luminor“ rekomenduoja investuotojams savarankiškai įvertinti visus čia minimus emitentus, vertybinius popierius ar priemones, taip pat pasikonsultuoti su nepriklausomais konsultantais, jei jie mano tai esant būtina.

Šiame dokumente pateikiama informacija taip pat nėra laikytina rekomendacija dėl mokestinių pasekmių priėmus konkrečius sprendimus dėl investavimo. Su atitinkamais investiciniais produktais susijusių išlaidų ir mokesčių sąmatos čia nepateikiamos. Kiekvienas investuotojas turi pats įvertinti mokestinę ir kitą finansinę naudą bei nuostolius, susijusius su jo investicijomis.
 
Informacija apie riziką

Investavimo į tam tikras finansines priemones, įskaitant minėtas šiame dokumente, rizika paprastai yra didelė, nes jų rinkos vertė priklauso nuo daugybės įvairių veiksnių. Dėl pokyčių atitinkamose ekonomikos rinkose (įskaitant rinkos likvidumo pokyčius) investicijų vertė ir iš jų gaunamos pajamos gali nuolat keistis. Šiame dokumente pateikta informacija nėra skirta faktiniams rezultatams prognozuoti – jie gali ženkliai skirtis nuo pateiktų rezultatų. Ankstesni rezultatai nebūtinai yra būsimų rezultatų rodiklis. Investuodamas į atskiras finansines priemones, investuotojas gali prarasti visas savo investicijas ar jų dalį.
Svarbios informacijos apie riziką, susijusią su investiciniais produktais ir investicinėmis paslaugomis, galite rasti čia.

Interesų konfliktai

Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, taip pat valdyti asmenine sąskaita sudaromus sandorius ir (arba) prekybą naudojantis viešai neatskleista informacija, „Luminor“ darbuotojams taikomos vidinės skaidraus etiško elgesio, vidinės informacijos valdymo, nepublikuotos tyrimų medžiagos tvarkymo ir asmenine sąskaita sudaromų sandorių taisyklės. Vidinės taisyklės parengtos laikantis galiojančių teisės aktų ir atitinkamų pramonės standartų. „Luminor“ atlyginimų nustatymo politika nenumato jokio ryšio tarp pajamų, gaunamų iš veiklos kapitalo rinkose, ir atskirų darbuotojų atlyginimo.

Šio rinkodaros pranešimo prieinamumas nesusijęs su įvykdytų sandorių suma ar jų apimtimi.

Ši medžiaga buvo paruošta laikantis „Luminor“ interesų konfliktų politikos, kurią galima peržiūrėti čia.
 
Platinimas

Šis rinkodaros pranešimas negali būti siunčiamas į JAV, Kanadą ar jų atitinkamas teritorijas arba valdomas teritorijas, taip pat čia platinamas. Be to, jo negalima platinti jokiems JAV asmenims ar asmenims, gyvenantiems Kanadoje. Šio dokumento negalima kopijuoti, dauginti ir (arba) platinti be išankstinio rašytinio „Luminor“ sutikimo.