Pareiškimas dėl su tvarumu susijusios rizikos integravimo į Luminor Bank AS (toliau – „Luminor“) Portfelio valdymo paslaugos procesą

Tvarumo veiksniai, į kuriuos atsižvelgiame investuodami, yra aplinkos, socialiniai ir darbuotojų klausimai, pagarba žmogaus teisėms, kovos su kyšininkavimu ir korupcija klausimai. Vertindami tvarumo veiksnius portfelio valdymo1 paslaugos procese, investicijas klasifikuojame kaip tiesiogines investicijas ir investicijas į kolektyvinio investavimo subjektus.
 
Tiesioginių investicijų atveju į investicijas ir finansavimą neįtraukiame: 

 • subjektų, kurie dalyvauja gaminant ar prekiaujant bet kokiu produktu ar užsiimant veikla, kuris(-i) yra laikoma neteisėta vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ar kitais teisės aktais, tarptautinėmis konvencijomis ar susitarimais, arba jam (jai) taikomi tarptautiniai draudimai;
 • subjektų, kurie yra sankcionuoti pagal Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės Jos Didenybės (HM) iždo, Jungtinių Amerikos Valstijų Užsienio aktyvų kontrolės biuro (OFAC), Estijos, Latvijos ir Lietuvos teisės aktus;
 • subjektų, įtariamų vykdant finansinius nusikaltimus ir kitą neteisėtą veiklą (pvz., prekyba žmonėmis, kontrabanda, turto prievartavimas, prekyba laukiniais gyvūnais, neteisėtas ginklų ir šaudmenų platinimas, masinio naikinimo ginklų platinimas, narkotikai, korupcija, mokesčių vengimas) arba veikiančių neturint reikiamos licencijos jurisdikcijoje, kurioje jie arba „Luminor“ veikia;
 • subjektų, susijusių su terorizmo finansavimu (pvz., užsienio kovotojai, veikla karo zonose, lėšų rinkimas per sutelktinio finansavimo platformas tikslams, kurie gali būti įtariami kaip susiję su teroristinės veiklos finansavimu ir kt.);
 • subjektų, susijusių su ginklų, kurie savo pagrindine paskirtimi pažeidžia pagrindinius humanitarinius principus, gamyba;
 • subjektų, susijusių su garinimo priemonių, tabako arba pornografijos gamyba.

Be to, į būsimųjų tiesioginių investicijų ir finansavimo spektrą nėra įtraukiami subjektai, vykdantys šias aplinkai darančias įtaką veiklas: 

 • naujų pajėgumų sukūrimu energijos gamybai deginant anglis ir (arba) šilumos gamyboje naudojamų anglių kasybai, ir (arba) naftos ir naftingųjų skalūnų gavybai;
 • ozoną ardančių medžiagų gamyba arba prekyba jomis2
 • organinių teršalų gamyba, naudojimu arba prekyba jais3
 • prekyba laukiniais gyvūnais arba laukinių gyvūnų produktų gamyba ir/arba prekyba, reglamentuojama pagal CITES4
 • tarpvalstybiniu atliekų pervežimu, draudžiamu pagal tarptautinę viešąją teisę5

Investuodami į kolektyvinio investavimo subjektus, investuojame tik į Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principus pasirašiusių investicijų valdytojų išleistas finansines priemones.
Su šiuo finansiniu produktu susijusiomis investicijomis neatsižvelgiama į ES aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos kriterijus6.
 
Tikėtino su tvarumu susijusios rizikos7 poveikio investicijų grąžai vertinimas 
 
Esame įsitikinę, kad aplinkos, socialinis ar valdysenos (toliau – ASV) įvykis ar sąlyga gali turėti realų ar potencialų esminį neigiamą poveikį investicijoms teikiant portfelio valdymo paslaugą.
 
Empiriniai ir akademiniai tyrimai8 parodė, kad tvarumo veiksniaituri poveikį finansinio turto rizikos ir grąžos savybėms, pvz.: 

 • žemą ASV veiksnių rodiklį turinčių įmonių akcijos pasižymi didesniu vertės svyravimu lyginant su aukštą ASV rodiklį turinčių įmonių akcijų vertėmis;
 • įmonės žemiausiame ASV veiksnių kvantilyje pasižymi didesniu grąžos svyravimu ir yra mažiau pelningos lyginant su į aukščiausią kvantilį patenkančiomis įmonėmis;
 • teigiamas poveikis pagal riziką pakoreguotai grąžai įvairiose rinkose, kai taikomas ASV atrankos metodas, didesnė portfelių grąža ir mažesnė vertės svyravimo rizika nesumažinant diversifikavimo potencialo, nors įmonių skaičius yra mažesnis;
 • įmonių obligacijų rinkoje, jei neapsiribojama ASV veiksnių integravimu tik į finansinius duomenis, sukuriama vertė tiek pagerinant grąžą, tiek sumažinant grąžos svyravimą.

Apskritai su tvarumu susijusios rizikos vertinimas investavimo procese yra kritiškai svarbus siekiant didelės ir tvarios ilgalaikės grąžos.

Norėdami gauti papildomos informacijos, taip pat žr. Pareiškimą apie „Luminor” pagrindinį neigiamą poveikį tvarumui ir susijusius rodiklius


1 Portfelio valdymo paslauga: Banko nuožiūra vykdoma Kliento portfelį sudarančio turto investavimo ir valdymo veikla pagal Šalių sutartą Portfelio strategiją bei kita Sutartyje numatyta veikla, kuria siekiama teigiamos investicijos grąžos.
2 Ozoną ardančios medžiagos (ODS): cheminiai junginiai, kurie reaguoja ir ardo stratosferinį ozoną, ko pasekoje atsiranda "ozono skylės". Monrealio protokole dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų išvardijamos ODS ir jų tikslinio mažinimo bei laipsniško naudojimo nutraukimo datos. Monrealio protokole reglamentuojamų cheminių junginių, į kuriuos įeina aerozoliai, šaltnešiai, putų pūtimo medžiagos, tirpikliai ir priešgaisrinės apsaugos priemonės, sąrašas, taip pat išsami informacija apie pasirašiusias šalis ir laipsniško nutraukimo tikslines datas, pateikiamas Jungtinių Tautų aplinkos programoje.
3 Informacinis dokumentas: Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų (POP) su 2009 m. pakeitimais.
4 CITES: Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija. CITES išvardytų rūšių sąrašą galima gauti CITES sekretoriate.
5 Informaciniai dokumentai: Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės; 2006 m. birželio 14 d. Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo; ir EBPO Tarybos sprendimas C(2001) 107 (galutinis) dėl Sprendimo C(92) 39 (galutinis) dėl naudojimui skirtų atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės peržiūros.
6Taksonomijos reglamentas, 7 straipsnis
7 Su tvarumu susijusi rizika: įvykiai ar situacijos, kylantys iš aplinkosaugos, socialinės aplinkos ar įmonių valdymo sričių, kurie, tuo atveju jei įvyktų, gali turėti, arba galbūt galėtų turėti, neigiamą poveikį investicijų rezultatams.

8 Dokumentai, kuriais vadovaujamasi
1) Assessing Risk through Environmental, Social and Governance Exposures, J. Dunn, S. Fitzgibbons and L. Pomorski, 2017, February 17;
2) ESG for All? The Impact of ESG Screening on Return, Risk, and Diversification, T. Verheyden, R G. Eccles, A. Feiner, 2016, July 11;
3) The impact of ESG investing in corporate bonds, C. Ferrarese, J.Hanmer, 2018, July.