Pinigų plovimo prevencija

Kas yra pinigų plovimas?

Pinigų plovimas yra veiksmai, kuriais siekiama įteisinti nusikalstamu būdu įgytus pinigus ar kitą turtą arba nuslėpti jų kilmę. Šiuos veiksmus dažniausiai atlieka narkotikų prekeiviai, plėšikai, teroristai, įsilaužėliai, mokesčių grobstytojai, kontrabandininkai, kyšininkai ir su jais susiję asmenys.

Pinigų plovimo prevencijos taikymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (toliau – Įstatymas). Jis nustato, kokių prevencinių priemonių ir kada privalo imtis bankai ir kiti subjektai, kad užkirstų kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui.

Pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą banke reglamentuoja Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tvarka, kurios paskirtis yra supažindinti banko darbuotojus su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonėmis bei tinkamai jas vykdyti. Visi banko struktūriniai padaliniai ir dukterinės bendrovės privalo taikyti tvarkoje nustatytas priemones.

Principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas

Bankas privalo vadovautis principu „Pažink savo klientą“ – suprasti kliento dalykinių santykių tikslą ir numatomą pobūdį. Norėdami pažinti klientą bei jo veiklos pobūdį, bankas tiek prieš pradėdamas dalykinius santykius, tiek jų metu prašo klientų užpildyti anketą, kurioje klientas turi nurodyti pagrindinę informaciją apie save, vykdomą veiklą bei pajamų šaltinius, finansines operacijas. Ši informacija mums padeda geriau įsigilinti į klientų veiklą ir poreikius, pasiūlyti produktus ir paslaugas, geriau atitinkančius klientų poreikius. Taip pat principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas padeda užkirsti kelią pinigų plovimui, apsaugoti klientus nuo sukčiavimo atvejų.

Taip pat Bankas privalo nustatyti klientų – juridinių asmenų tikrąjį naudos gavėją,  kuris yra fizinis asmuo, kontroliuojantis juridinio asmens valdymo organus, arba asmuo, kurio interesais ar naudai atliekama banko operacija. Vadovaujantis Įstatymu kliento prašoma nurodyti, ar klientai arba jų artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose.

Kai kyla klausimų dėl kliento vykdomų operacijų, banko darbuotojai kreipiasi į klientus, siekiant išsiaiškinti  operacijos tikslą ir pinigų kilmę. Taip pat banko darbuotojai gali paprašyti dokumentų, kuriais klientas galėtų pagrįsti lėšų kilmę ar atliekamo sandorio teisėtumą (sutartys, sąskaitos faktūros ar kiti dokumentai, pagrindžiantys mokėjimus). Kol sandoris tikrinamas, gali būti apribotos galimybės klientui naudotis lėšomis.

Bankas saugo visą kliento pateiktą konfidencialią informaciją, gautą dalykinių santykių metu. Klientas privalo informuoti banką apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Juridinis asmuo turi pateikti dokumentą - VĮ Registrų centro išduotą prieigos prie internete patalpinto elektroninio išrašo raktą arba VĮ Registrų centro išduoto išplėstinio išrašo originalą.

Visą dalykinių santykių su klientu laikotarpį bankas privalo tikrinti, ar pateikti duomenys ir dokumentai tikri ir tikslūs, stebėti dalykinius santykius su klientu.

Tarptautinės sankcijos

Bankas griežtai laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų visose šalyse, kuriose vykdo veiklą. Banko teikiamos paslaugos ir finansinės operacijos privalo atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir neprieštarauti Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir Jungtinių Amerikos Valstijų tarptautinėms sankcijoms.

Laikydamasis vienodos grupės politikos visose šalyse, bankas nevykdo pats ir neaptarnauja klientų sandorių, jei nors vienai sandorio šaliai yra taikomos tarptautinės sankcijos. Tokie apribojimai taikomi  fiziniams ir juridiniams asmenims, susijusiems su sankcionuotais subjektais.  Nustačius vienos iš sandorio šalių ryšį su sankcionuotu subjektu, mokėjimas nebus vykdomas.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad pinigų plovimo prevencijos priemones taiko ir sankcijas įgyvendina taip pat ir bankai korespondentai. Kilus klausimams bankas korespondentas gali sustabdyti mokėjimą, kol nebus gautas patikslinimas. Tokiais atvejais banko darbuotojai susisiekia su klientu, prašydami pateikti reikiamą informaciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame klientams, vykdantiems tarptautinius mokėjimus, nurodyti tikslius gavėjų pavadinimus, adresus, mokėjimo paskirtyje angliškai detalizuoti už kokias konkrečias prekes ar paslaugas atliekami apmokėjimai.

Pagrindinius sankcionuotų subjektų sąrašus galite rasti:

OFAC Specially Designated Nationals List (SDN)
OFAC/CISADA list
Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions
 

Atsisakymas pateikti informaciją arba neteisingas jos pateikimas

Jeigu klientas atsisako pateikti bankui prašomą informaciją apie lėšų ar kito turto kilmę (arba kitus papildomus duomenis), bankui draudžiama atlikti piniginę operaciją ir jis gali nutraukti sandorį arba dalykinius santykius su klientu.