Kas yra Skatinimo priemonės, susijusios su investicinių ir papildomų paslaugų teikimu ?

Skatinimo priemonė – bet kokia nauda, kurią „Luminor Bank AS“ (toliau – Bankas) gauna iš trečiojo asmens arba kurią Bankas* moka trečiajam asmeniui, t. y. atlygis, komisiniai, mokestis ir kita piniginė ar nepiniginė nauda, susijusi su investicinių ir papildomų  paslaugų teikimu klientams (toliau – Skatinimo priemonė).

Platinant investicinius fondus, Skatinimo priemonė yra mokėjimas, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai per agentą (tarpininką) gauna Bankas iš investicinių fondų valdymo įmonės už bendrą Banko klientų investicijų į atitinkamos investicijų valdymo įmonės valdomus investicinius fondus vertę.

* Atkreipkite dėmesį, kad Bankas nemoka tretiesiems asmenims jokių Skatinimo priemonių ryšium su klientams teikiamomis Investicinėmis paslaugomis.

Kodėl Bankas grąžina klientui Skatinimo priemonę?

Bankas, atlikdamas 2020 m. ir 2021 m. klientams suteiktų investicinių paslaugų vertinimą, padarė išvadą, kad, vadovaujantis Skatinimo priemonių, susijusių su investicinių ir papildomų paslaugų teikimu, politika (toliau – Politika), jis negali pasilikti už investicinių fondų vienetų / akcijų platinimą atitinkamais metais gautų Skatinamųjų mokėjimų.

Bankas gali gauti ir pasilikti su investicinių paslaugų teikimu susijusią Skatinimo priemonę, išskyrus kaip nurodyta Politikos 1.6 punkte, tik tais atvejais, kai atitinkamos Skatinimo priemonės atitinka visas Politikos 4 skyriuje numatytas sąlygas, ir jei:

  • tokios Skatinimo priemonės skirtos gerinti klientui teikiamų atitinkamų paslaugų kokybę;
  • atitinkamų paslaugų kokybės gerinimas yra proporcingas gautų Skatinimo priemonių lygiui;
  • Skatinimo priemonės netrukdo Bankui laikytis pareigos veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, geriausiais klientų interesais; ir
  • Skatinimo priemonės savo pobūdžiu ar pagal savo funkcijas nesukuria Banko ir kliento interesų konflikto.

Už kokį laikotarpį Skatinimo priemonė buvo grąžinama klientams?

Bankas vykdė visų ryšium su investicinių fondų platinimu gautų Skatinimo priemonių grąžinimą už 2020 m. ir 2021 m. Jei Bankas gaus Skatinimo priemones ateityje, jos bus išmokamos klientams, turintiems investicinių fondų vienetų kas ketvirtį taip, kaip numatyta Politikoje.

Kaip nustatoma klientui grąžinamos Skatinimo priemonės suma?

Pagal Politikos 2.1.2 punktą procesai, kaip Skatinimo priemonės priskiriamos ir grąžinamos klientams, aprašyti vidaus taisyklėse. Apibendrinant, Banko gautos ir klientui grąžinamos Skatinimo priemonės dydis nustatomas pagal fondo metinio investicijos valdymo mokesčio ir Skatinimo priemonės santykį (Banko gauto metinio investicinio fondo valdymo mokesčio dalį).

Kur ir kaip bus mokama Skatinimo priemonė?

Skatinimo priemonė yra grąžinama į kliento atsiskaitomąją sąskaitą EUR, kuri yra susieta su finansinių priemonių sąskaita. Arba tais atvejais, jei investiciniai fondai 2020 m. ir 2021 m. buvo saugomi „Luminor Investor“ investavimo platformoje, – į platformoje sukurtą EUR sąskaitą.

Už kiekvieną investicinį fondą, kurį klientas turėjo 2020 m. ir 2021 m. ir už kurį Bankas gavo Skatinimo priemonę, į atitinkamą kliento sąskaitą bus grąžinama atskira suma. Pavyzdžiui, jei klientas 20XX m. turėjo šešių „Nordea“ fondų vienetus / akcijas, į sąskaitą bus atlikti šeši mokėjimai

Už kokius fondus Bankas grąžins Skatinimo priemonę?

Klientams yra grąžinamos iš „Nordea Investment Funds S.A.“ valdomų investicinių fondų P klasės akcijų gautos Skatinimo priemonės, taip pat grąžinami mokėjimai, gauti už kitų investicijų valdymo įmonių fondų platinimą.

Ar gauta Skatinimo priemonė yra apmokestinamosios pajamos?

Mokesčių tikslais Skatinamosios priemonės išmokos yra vertinamos kaip kliento pajamos pardavus finansines priemones ar išvestines priemones. Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymą, investuotojo pelnas iš finansinių priemonių pardavimo paprastai apmokestinamas 15% GPM tarifu. Papildomai gali būti taikoma 500 EUR neapmokestinama suma. 500 EUR neviršijantis pelnas neapmokestinamas (su tam tikromis išimtimis).

GPM skaičiavimas:
GPM = (pajamos iš pardavimo – įsigijimo išlaidos – papildomos išlaidos (komisiniai mokesčiai, notaro mokesčiai ir kt.) – 500 EUR) x 15%

Jeigu metinė investuotojo pelno iš finansinių priemonių pardavimo ir kitų su darbo santykiais nesusijusių apmokestinamųjų pajamų suma viršija 120 vidutinių šalies darbo užmokesčių sumą (2022 finansiniais metais vidutinė šalies darbo užmokesčio suma – 180,492 EUR), viršijančiai sumai taikomas 20% GPM tarifas.

Parduodant finansines priemones, kurios yra bendrosios jungtinės nuosavybės teise sutuoktiniams priklausantis turtas, laikoma, kad pajamas gavo abu sutuoktiniai (lygiomis dalimis, jei vedybų sutartyje nenumatyta kitaip). Atitinkamai, minėtą 500 EUR neapmokestinamą sumą kiekvienas sutuoktinis gali taikyti atskirai.

Banko įsipareigojimai dėl mokesčių prie pajamų šaltinio išskaičiavimo:

  • Klientas – fizinis asmuo, nuolatinis Lietuvos gyventojas mokesčių tikslais: Bankas neturi pareigos išskaičiuoti ir mokėti GPM į valstybės biudžetą. Bankas privalo pranešti apie tokius mokėjimus klientams tik užpildydamas Metinę gyventojams išmokėtų išmokų deklaracijos formą. Klientas savarankiškai ir, jei reikia, per mokesčių konsultantą įvertina gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo  į valstybės biudžetą tvarką.
  • Klientas – fizinis asmuo, nenuolatinis Lietuvos gyventojas mokesčių tikslais: tokios pajamos iš finansinių priemonių pardavimo nelaikomos nenuolatinio Lietuvos gyventojo apmokestinamosiomis pajamomis, GPM Lietuvoje netaikomas. Toks klientas savarankiškai ir, jei reikia, per mokesčių konsultantą įvertina gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo į rezidavimo mokesčių tikslais valstybės biudžetą tvarką.
  • Klientas – juridinis asmuo: klientas juridinis asmuo yra atsakingas už pelno mokesčio apskaičiavimą ir sumokėjimą pagal jo rezidavimo valstybėje taikomus mokesčių teisės aktus.