Galioja nuo 2018 08 01

1. Bankas taiko saugumo paslaugą „Saugi kortelė“ (toliau – Paslauga) klientui pateikus prašymą dėl Paslaugos taikymo (toliau – Prašymas).
2. Paslauga taikoma tik Banko išduotoms ir galiojančioms VISA mokėjimo kortelėms.
3. Už naudojimąsi Paslauga Bankas taiko Kainyne nurodytą mėnesio mokestį (toliau – Mokestis), kuris skelbiamas Banko interneto svetainėje luminor.lt.
4. Bankas nurašo Mokestį iš Kliento sąskaitos, susietos su mokėjimo kortele, kuriai taikoma Paslauga (toliau – Susieta sąskaita).
5. Klientas iki priešpaskutinės einamojo mėnesio dienos privalo Susietoje sąskaitoje sukaupti lėšas Mokesčiui nurašyti ir išlaikyti jas Susietoje sąskaitoje iki einamojo mėnesio pabaigos.
6. Bankas, nurašęs Mokestį, kiekvieną mėnesį automatiškai atnaujina Paslaugos teikimą iki tol, kol Klientas neatsisako Paslaugos.
7. Jeigu Susietoje sąskaitoje Klientas nesukaupė lėšų Mokesčiui nurašyti, Bankas turi teisę panaudoti savo lėšas Paslaugos mokesčiui sumokėti. Tokiu atveju, už Susietoje sąskaitoje susidariusį įsiskolinimą Bankas skaičiuoja palūkanas, kurių dydis lygus palūkanoms už laiku nepadengtą kredito limitą. Palūkanų dydis nurodytas Kainyne. Jeigu Susietoje sąskaitoje nepakanka lėšų Mokesčio įsiskolinimui bei palūkanoms nurašyti, Bankas turi teisę nutraukti Paslaugos teikimą.
8. Paslauga įsigalioja nuo Prašymo pateikimo dienos, kai Paslauga užsakoma skyriuose bei telefonu, o užsakius Paslaugą interneto banke - kitą darbo dieną ir galioja iki jos atsisakymo arba iki tol, kol galioja mokėjimo kortelė, kuriai taikoma Paslauga. Atnaujinus mokėjimo kortelę su tuo pačiu kortelės numeriu arba iš naujo pagaminus kortelę su tokiais pačiais parametrais, t. y. mokėjimo kortelės tipu, Paslaugos galiojimas automatiškai pratęsiamas.
9. Atsisakius mokėjimo kortelės, kuriai taikoma Paslauga, ar Paslaugos, Paslaugos Mokestis ar jo dalis yra negrąžinami.
10. Bankas klientams, kurie naudojasi Paslauga, atlygins iki 3000 Eur per vienerius metus dėl neteisėtų mokėjimo kortelės operacijų, įvykdytų suvedus PIN, per 24 val. iki kortelės blokavimo, jei laikomasi 12 punkte nurodytų sąlygų:
10.1. neteisėtai panaudotas nuosavas lėšas;
10.2. priskaičiuotas palūkanas bei mokestį už Banko suteikto kredito limito panaudojimą dėl neteisėtų mokėjimo kortelės operacijų;
10.3. mokėjimo kortelės išdavimo skubos tvarka mokestį arba kortelės pakeitimo mokestį per standartinį terminą (su nemokamu kortelės siuntimu paštu į užsienį).
11. Bankas Klientams, kurie naudojasi Paslauga, vieną kartą per mokėjimo kortelės, kuriai taikoma Paslauga, galiojimo terminą taip pat atlygins standartine tvarka užsakytos mokėjimo kortelės pakeitimo ir siuntimo,
Kliento nurodytu gyvenamosios vietos adresu Lietuvoje, mokesčius tuo atveju, jei Klientas sulaužys ar pames mokėjimo kortelę.
12. Kliento pareigos:
12.1. nedelsiant kreiptis į Banką dėl mokėjimo kortelės užblokavimo;
12.2. laikytis Banko paslaugų teikimo bendrųjų taisyklių (D) ir Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų (D);
12.3. apie prarastos ar pavogtos mokėjimo kortelės panaudojimą ir (ar) apie neteisėtą mokėjimo kortelės įgijimą, jei neapsaugojo personalizuotų saugumo požymių, pranešti teisėsaugos institucijoms bei pateikti Bankui tai įrodančius dokumentus;
12.4. Susietoje sąskaitoje sukaupti lėšas Mokesčiui nurašyti iki priešpaskutinės einamojo mėnesio dienos ir išlaikyti jas Susietoje sąskaitoje iki einamojo mėnesio pabaigos.
13. Klientas gali atsisakyti Paslaugos, jei pateiks Bankui prašymą raštu bet kuriame Banko skyriuje, paskambins tel. +370 5 239 3444 arba užpildys laisvos formos prašymą interneto banke.
14. Jei atlyginus nuostolį/pergaminus mokėjimo kortelę paaiškėja, kad pagal šias Paslaugos teikimo sąlygas nuostolis neturėjo būti atlygintas arba turėjo būti mažiau atlyginta ir/ar mokėjimo kortelė neturėjo būti pergaminta, Klientas, Bankui raštu pareikalavus, privalo per 30 kalendorinių dienų grąžinti Bankui atlyginto nuostolio sumą arba permokėtą nuostolio dalį, taip pat, jeigu Bankas pergamino mokėjimo kortelę – jos pakeitimo ir išdavimo skubos tvarka mokestį, siuntimo paštu užsienyje mokestį.
15. Šiose Paslaugos sąlygose nenurodytos sąvokos, kurios rašomos didžiąją raide, turi tą pačią reikšmę, kaip nurodyta Banko Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygose.

Daugiau informacijos tel. +370 5 239 3444 arba luminor.lt