Field name (EN) Field name (LT) Comments (EN) Comments (LT)
C2. Transaction type Operacijos/balanso tipas Alphabetical counterpart of the performed operation Atliktos operacijos abėcėlinis atitikmuo
C3. Date Data Transaction booking (excution) date Transakcijos užsakymo (įvykdymo) data
C4. Time Laikas Transaction booking (excution) time Transakcijos užsakymo (įvykdymo) laikas
C5. Amount Suma    
C6. Equivalent Ekvivalentas Equivalent of foreign currency in Eur Užsienio valiutos ekvivalentas eurais
C7. C/D C/D C – credit (to account), D – debit (from account) C - kreditas (į sąskaitą), D - debetas (iš sąskaitos)
C8. Orig. amount Orig. suma Original transaction amount Originali transakcijos suma
C9. Orig. currency Orig. valiuta Original transaction currency Originali transakcijos valiuta
C10. Document number Operacijos dok. Nr.  Point to point transaction identification (Document number) Tiesioginė transakcijos identifikacija (dokumento numeris)
C11. Transaction ID Operacijos eilutė (identifikatorius) Unique code of authorization of the operation in the banking system Unikalus operacijos autorizacijos kodas bankinėje sistemoje
C12. Customer's code in beneficiary IS Kliento kodas gavėjo informac. sistemoje Between payer and beneficiary agreed code, that help beneficiary to identify payer Kodas, sutartas tarp mokėtojo ir gavėjo, skirtas gavėjui lengviau identifikuoti mokėtoją
C13. Payment code Įmokos kodas    
C14. Structured details
(IF "Payment code" is not provided)
Mokėjimo paskirtis    
C15. BIC Kitos pusės BIC Counterparty BIC code Kitos pusės BIC kodas
C16. Designation of counterparties credit institution Kitos pusės Kredito įstaigos pavadinimas Designation of credit institution  
C17. Account number Kitos pusės Sąskaitos Nr.  Counterparty Account number  
C18. Designation Kitos pusės Pavadinimas Counterparty designation  
C19. Reg No Kitos pusės Asmens kodas/Registracijos Nr. Counterparty Reg No (Enterprise registration no. or personal code)  
C20. Customer's code in payer IS Kitos pusės Kliento kodas mokėtojo informacinėje sistemoje Counterparty Customer‘s code in payer IS (Between payer and beneficiary agreed code, that help payer to identify beneficiary) Kitos pusės kliento kodas mokėtojo informacinėje sistemoje, sutartas tarp mokėtojo ir gavėjo, skirtas mokėtojui identifikuoti gavėją
C21. Account number Pradinio mokėtojo Sąskaitos Nr. Ultimate payer Account number  
C22. Name and surname / Company name Pradinio mokėtojo Vardas ir pavardė/Pavadinimas Ultimate Payer name  
C23. Reg No Pradinio mokėtojo Asmens kodas/Registracijos Nr. Ultimate payer Reg No (Originator’s registration no. or personal code)  
C24. Account number Galutinio gavėjo Sąskaitos Nr. Ultimate Beneficiary Account number  
C25. Name and surname / Company name Galutinio gavėjo Vardas ir pavardė/Pavadinimas Ultimate Beneficiary name  
C26. Reg No Galutinio gavėjo Asmens kodas/Registracijos Nr. Ultimate beneficiary Reg No (Beneficiary party registration no. or personal code)