„Luminor“ grupė kuria ir puoselėja savitą kultūrą ir tinkamą bei įtraukią darbo aplinką, kur kiekvienas darbuotojas yra vertinamas ir jam suteikiamos vienodos galimybės, nepaisant jo rasės, amžiaus, lyties, tautybės, odos spalvos, pilietybės, seksualinės orientacijos, fizinių gebėjimų, šeiminės padėties, religinių įsitikinimų, patirties, pažiūros ir kita.

Taip mes siekiame užtikrinti visų „Luminor“ valdymo organų sudėties ir kompetencijų įvairovę, kad priimant sprendimus būtų atsižvelgiama į įvairias nuomones, o „Luminor“ veikla tobulinama vadovaujantis bendrais lygybės, teisingumo principais bei atitinkamais teisės aktais.

„Luminor“ netoleruoja jokių bauginimo, patyčių, kaltinimo už kitų darbuotojų padarytas klaidas, priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo apraiškų darbo vietoje ir imasi veiksmų, kad apsaugotų darbuotojus nuo diskriminacijos ar nurodymų diskriminuoti ir drausmintų minėtų principų pažeidėjus.

„Luminor“ siekia stiprinti savo organizacijos kultūrą ir saugoti darbuotojų, klientų ir kitų suinteresuotųjų asmenų teises, todėl užtikrina kiekvieno darbuotojo teisę laisvai dalyvauti formaliose ir neformaliose grupėse. „Luminor“ organizavo diskusijas su profesine sąjunga ir kitomis neformaliomis įvairiems interesams atstovaujančiomis grupėmis. Darbuotojams, kuriems netaikomos kolektyvinės darbo sutartys, galioja vietos įstatymai ir individualios darbo sutartys. Latvijoje ir Lietuvoje kolektyvinių sutarčių neturime, tačiau vadovaudamiesi vietiniais įstatymais Lietuvoje esame įkūrę Darbo tarybą.

„Luminor“ siekia sukurti įtraukią ir įvairovės bei nediskriminavimo principais grindžiamą darbo aplinką, todėl parengė ir paskelbė teisių lygybės, nediskriminavimo ir įvairovės politiką.