Banko garantijos
Garantijos suteikimas, sumos didinimas (1)
- jei rezervuotos lėšos (2)/įkeistas terminuotas indėlis0,5% nuo sumos, min. 100 Eur
- jei pateikiamos kitos užtikrinimo priemonės0,5% nuo sumos, min. 100 Eur, max. 180 Eur ir palūkanos už banko įsipareigojimą
Garantijos suteikimas kito banko prašymu250 Eur ir palūkanos už banko įsipareigojimą
Garantijos pakeitimas, įskaitant garantijos sumos mažinimą pagal garantijos sąlygas40 Eur
Skubus garantijos suteikimas, pakeitimas (3)80 Eur
Prašymo suteikti garantiją anuliavimas45 Eur
Garantijos ar jos pakeitimo projekto parengimasPagal susitarimą, min. 50 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją administravimas0,1% nuo reikalavimo sumos, min. 145 Eur
Pranešimas apie kito banko suteiktą garantiją arba jos pakeitimą40 Eur
Reikalavimo mokėti pagal kito banko suteiktą garantiją administravimas55 Eur
Kito banko suteiktos garantijos autentiškumo patikrinimas (taikoma, jei Bankas nėra pranešantysis bankas)45 Eur
Paklausimo ar informacijos parengimas kliento prašymu25 Eur
Dokumentų tvarkymas ir siuntimas kurjeriniu paštu į užsienį / Lietuvoje55 Eur / 17 Eur
Sutartis/Sutarties pakeitimasPagal susitarimą

(1) Garantijos sumos didinimo atveju mokestis skaičiuojamas nuo sumos, kuria didinama garantija. Garantijos pakeitimo mokestis papildomai netaikomas.
Tam tikrais atvejais (už garantijos suteikimą nestandartiniu tekstu ar kita kalba ir pan.) gali būti taikomas didesnis įkainis pagal susitarimą.
(2) Už lėšas, rezervuotas garantijai suteikti, palūkanos nemokamos.
(3) Papildomas mokestis prie Garantijos suteikimo/pakeitimo mokesčio. Skubi garantija suteikiama, pakeitimas atliekamas per vieną darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo Banke valandos. Pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos sąlygos garantijos suteikimui arba pakeitimui.

Daugiau informacijos apie Garantijas galite rasti čia.