Organizatorius

1. Žaidimus (kaip apibrėžta žemiau) rengia Luminor Bank AS, veikiantis Lietuvos Respublikoje per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, skyriaus kodas: 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva (toliau – Luminor Bank).

2. Šiomis Taisyklėmis (toliau – Taisyklės) Luminor Bank nustato Žaidimo organizavimo tvarką ir taisykles. Visi užsiregistravę dalyviai privalo laikytis šių Taisyklių.

Trukmė

3. Kampanija „Pasidvigubink atlyginimą“ bus vykdoma nuo 2022 m. kovo 21 d. iki 2022 m. birželio 30 d. (imtinai) – šiuo laikotarpiu dalyviai gali registruotis ir įvykdyti čia nurodytas Žaidimo sąlygas, kad turėtų teisę laimėti prizą (nurodytą toliau). Iš viso bus ištraukti trys laimėtojai:
a) balandžio mėnesio žaidimas (iš visų reikalavimus atitinkančių dalyvių, laiku ir tinkamai įvykdžiusių visas šių Taisyklių 8 punkte nurodytas sąlygas laikotarpiu nuo 2022-03-21 iki 2022-04-30, bus išrinktas vienas laimėtojas);
b) gegužės mėnesio žaidimas (iš visų reikalavimus atitinkančių dalyvių, laiku ir tinkamai įvykdžiusių visas šių Taisyklių 8 punkte nurodytas sąlygas laikotarpiu nuo 2022-05-01 iki 2022-05-31, bus išrinktas vienas laimėtojas);
c) birželio mėnesio žaidimas (iš visų reikalavimus atitinkančių dalyvių, laiku ir tinkamai įvykdžiusių visas šių Taisyklių 8 punkte nurodytas sąlygas laikotarpiu nuo 2022-06-01 iki 2022-06-30, bus išrinktas vienas laimėtojas).
(toliau bendrai vadinami Žaidimais, o atskirai Žaidimu).

Dalyviai

4. Žaidime gali dalyvauti visi esami ir nauji Luminor Bank klientai. 

5. Žaidime gali dalyvauti visi reikalavimus atitinkantys dalyviai, kurie registracijos dieną yra Lietuvos Respublikos piliečiai (rezidentai) ir yra vyresni nei 18 metų.

6. Luminor Grupės darbuotojai Žaidime dalyvauti negali. 

7. Dalyvis registracijos metu turi dirbti pagal galiojančią darbo sutartį. Dalyvauti gali ir pensininkai, t. y. pensija Žaidime taip pat laikoma darbo užmokesčiu.
 
8. Kad galėtų dalyvauti Žaidime, dalyvis turi iki atitinkamo Žaidimo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos (privalo būti įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos):
a) turėti galiojančią su darbdaviu sudarytą darbo sutartį registracijos metu;
b) turėti atidarytą mokėjimo sąskaitą banke Luminor Bank;
c) gauti atlyginimą į mokėjimo sąskaitą atidarytą Luminor Bank (kaip nurodyta šių Taisyklių 11 punkte);
d) per atitinkamo Žaidimo kalendorinį mėnesį atlikti ne mažiau kaip 10 mokėjimų kortele (kaip nurodyta šių Taisyklių 9 punkte); ir
e) užsiregistruoti užpildžius luminor.lt/pasidvigubink-atlyginima esančią formą.
Pavyzdžiui, jei dalyvis nori dalyvauti balandžio mėnesio Žaidime, visos aukščiau nurodytos sąlygos turi būti įvykdytos ne vėliau kaip iki 2022-04-30 (imtinai).

9. Žaidimų ir šių Taisyklių tikslais mokėjimas kortele reiškia mokėjimus Luminor Bank išduota dalyvio kortele fizinėse parduotuvėse, paslaugų teikimo vietose arba internete ir, siekiant išvengti abejonių, neapima įprastų pavedimų/transakcijų inicijuotų per interneto banką.

10. Šių Taisyklių 8 punkte nurodytų sąlygų įvykdymo eilės tvarka nėra svarbi. Taigi, jei klientas, dirbantis pagal darbo sutartį, jau gauna atlyginimą į banke Luminor Bank atidarytą banko sąskaitą ir jau yra atlikęs 10 mokėjimų kortele, tai tam, kad galėtų dalyvauti Žaidime ir laimėti Prizą, toks klientas turi užsiregistruoti Žaidime pateikdamas užpildytą kampanijos puslapyje esančią formą.

11. Darbo užmokesčio mokėjimai laikomi mokėjimais, kurių aprašyme yra aiški nuoroda į reguliarias pajamas. Pavyzdžiui: „2022 m. balandžio mėn. atlyginimas“, „2022 m. gegužės mėn. DU“,  „Pensija“ ar kitas panašaus pobūdžio aprašymas pagrįstai leidžiantis daryti išvadą, kad atliktas mokėjimas yra dalyvio darbo užmokestis arba pensija. Luminor Bank pasilieka teisę savo nuožiūra nuspręsti, ar mokėjimo nurodymo aprašymas atitinka šias Taisyklės sąlygas. Taisyklių reikalavimus atitinkančio laimėtojo Luminor Bank gali paprašyti pateikti papildomą informaciją, kad galėtų tinkamai nustatyti, ar atitinkama suma, gauta į laimėtojo banke Luminor Bank esančią sąskaitą, yra šio laimėtojo darbo užmokestis.

12. Taisyklių 8(c) punkte nurodyta sąlyga yra įvykdoma tada, kai klientas gauna pirmąjį darbo užmokestį į banke Luminor Bank atidarytą mokėjimo sąskaitą. 

13. Norint dalyvauti ir laimėti Žaidimuose, reikia užsiregistruoti tik vieną kartą, su sąlyga, kad atitinkamą Žaidimo mėnesį bus įvykdytos kitos Taisyklėse nurodytos sąlygos. Pavyzdžiui, dalyvis, užsiregistravęs balandžio mėnesio Žaidime, automatiškai gali dalyvauti vėlesniuose Žaidimuose be papildomos registracijos, jei per tą kalendorinį mėnesį yra tenkinamos arba įvykdomos kitos Taisyklių 8 punkte nurodytos sąlygos, t. y., pagal darbo sutartį dirbantis klientas turi banke Luminor Bank atidarytą banko sąskaitą, vis dar gauna darbo užmokestį į Luminor Bank atidarytą banko sąskaitą ir per atitinkamą mėnesį atlieka ne mažiau kaip 10 mokėjimų kortele.

Prizas

14. Kiekvieno Žaidimo prizas yra lygus reikalavimus atitinkančio laimėtojo mėnesiniam grynajam (neto) darbo užmokesčiui (atskaičius mokesčius), gautam per konkretų Žaidimo mėnesį, kuris neviršija 5 000 EUR (toliau – Prizas). Pavyzdžiui: 
a) jei atitinkančio reikalavimus laimėtojo grynasis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), gautas į tokio laimėtojo sąskaitą banke Luminor Bank per konkretų Žaidimo mėnesį, yra 1 000 EUR, Prizas per to mėnesio Žaidimą bus lygus vienkartinei 1 000 EUR grynajai išmokai;  
b) jei reikalavimus atitinkančio laimėtojo grynasis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), gautas į tokio laimėtojo sąskaitą banke Luminor Bank per konkretų Žaidimo mėnesį, yra 5 001 EUR ar daugiau, Prizas per to mėnesio Žaidimą bus lygus vienkartinei 5 000 EUR grynajai išmokai.

15. Prizas bus pervestas į reikalavimus atitinkančio laimėtojo Luminor Bank mokėjimo sąskaitą (į tą pačią mokėjimo sąskaitą, į kurią pervedamas laimėtojo darbo užmokestis) per dvi savaites po to, kai bus susisiekta su laimėtoju.  

16. Didžiausias prizas (maksimali suma), kurį galima laimėti kiekvieno Žaidimo metu, yra 5 000 EUR. Todėl, jei reikalavimus atitinkančio laimėtojo grynasis (neto) mėnesinis darbo užmokestis (atskaičius mokesčius), gautas per konkretų Žaidimo mėnesį, viršija šią sumą, Prizas bus lygus 5 000 EUR sumai (nepaisant to, koks yra laimėtojo tikrasis grynasis (neto) mėnesinis darbo užmokestis), kuri bus pervesta į reikalavimus atitinkančio laimėtojo banko sąskaitą kaip laimėtojo Prizas.

17. Visus mokesčius, susijusius su laimėto Prizo suma, padengs Luminor Bank. Luminor Bank gali paprašyti laimėtojo pateikti papildomus asmens duomenis ir informaciją, kad būtų galima deklaruoti prizo vertę ir sumokėti visus susijusius mokesčius ir rinkliavas.

18. Kiekviename Žaidime atsitiktine tvarka, naudojant Luminor Bank tinkamai parinktas elektronines priemones, iš visų reikalavimus atitinkančių dalyvių bus išrinktas vienas laimėtojas. Už Laimėtojo nustatymą kiekviename Žaidime bus atsakingi du paskirti Luminor Bank darbuotojai. Tuo pačiu metu, kai bus traukiamas laimėtojas, bus išrinkti dar du atsarginiai laimėtojai taip, kaip nurodyta šių Taisyklių 19 punkte. Atsarginiai laimėtojai bus išrenkami tiems atvejams, jei burtų keliu išrinktas laimėtojas neturės teisės gauti Prizo (nebus įvykdytos visos Taisyklių 8 punkte nurodytos sąlygos) arba Luminor Bank nepavyks susisiekti su šiuo laimėtoju per tris darbo dienas nuo atitinkamo laimėtojo traukimo (nepavykus susisiekti su tokiu laimėtoju per tris darbo dienas, jis praranda bet kokią teisę į Prizą ar reikšti bet kokias pretenzijas dėl to). Atsarginiai laimėtojai turės teisę gauti Prizą eilės, kuria buvo ištraukti, tvarka ir su sąlyga, kad jie tinkamai ir laiku įvykdė šių Taisyklių 8 punkte nurodytas sąlygas.
 
19. Kiekvienas Žaidimas vyks kito mėnesio, einančio po atitinkamo Žaidimo mėnesio, pirmąją darbo dieną, t.y.:
a) balandžio mėnesio Žaidimo laimėtojas bus išrinktas gegužės mėn. 1-ąją darbo dieną (9:00 val.) ir paskelbtas gegužės 5-ąją darbo dieną; 
b) gegužės mėnesio Žaidimo laimėtojas bus išrinktas birželio mėn. 1-ąją darbo dieną (9:00 val.) ir paskelbtas birželio 5-ąją darbo dieną; 
c) birželio mėnesio Žaidimo laimėtojas bus išrinktas liepos mėn. 1-ąją darbo dieną (9:00 val.) ir paskelbtas liepos 5-ąją darbo dieną. 

20. Jei Luminor Bank nepavyksta susisiekti su laimėtoju per 3 darbo dienas po to, kai buvo nustatytas laimėtojas arba, Luminor Bank pagrįstai mano, kad dalyvis neturi teisės dalyvauti Žaidime ir laimėti Prizo (nebuvo tinkamai ir (arba) laiku įvykdyta viena ar daugiau Taisyklių 8 punkte nurodyta sąlyga) arba įvyksta Taisyklių 29 punkte nurodytas atvejis, laimėtoju skelbiamas pirmasis ištrauktas atsarginis laimėtojas ir t.t. Jeigu šiame Taisyklių punkte nurodyta situacija įvyksta tiek su pirmuoju, tiek su antruoju atsarginiu laimėtoju, Taisyklių 18 punkte nurodyta laimėtojo ir atsarginių laimėtojų nustatymo procedūra kartojama dar kartą.  

21. Tas pats asmuo gali dalyvauti ir laimėti keliuose Žaidimuose.

Kiti klausimai

22. Luminor Bank turi teisę paskelbti ir paskelbs reikalavimus atitinkančius laimėtojus Luminor Bank interneto svetainėje, kampanijos puslapyje ir (arba) socialiniuose tinkluose. Kiekvieno Žaidimo laimėtojas bus paskelbtas ne vėliau kaip iki kito mėnesio 5-os darbo dienos pasibaigus praėjusio mėnesio registracijoms. Prizų laimėtojai bus informuoti asmeniškai telefonu arba el. paštu, nurodytu bankui Luminor Bank.

23. Užsiregistruodami dalyvauti Žaidime, dalyviai patvirtina ir sutinka, kad:
a) Luminor Bank AS tvarkys ir naudos jų asmens duomenis Žaidimų organizavimo, dalyvio atitikimo Taisyklių reikalavimams nustatymo, laimėtojų išrinkimo, laimėtojų paskelbimo Luminor Bank interneto svetainėje ir kituose žiniasklaidos kanaluose, mokestinių prievolių, susijusių su Prizo išmokėjimu, vykdymo tikslais;
b) yra susipažinę su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis;
c) jei toks dalyvis bus išrinktas Žaidimo laimėtoju, dalyvio vardas ir pavardė bus viešai skelbiami Luminor Bank interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ir kituose žiniasklaidos kanaluose.

24. Bet kokios papildomos su Prizo gavimu susijusios išlaidos, nenurodytos šiose Taisyklėse, pavyzdžiui, transporto išlaidos ar telefono skambučiai, nekompensuojamos. Registracija ir dalyvavimas Žaidime yra nemokamas.

25. Luminor Bank ir dalyvių ir (arba) teisę laimėti turinčių laimėtojų teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Žaidimo Taisyklėse arba teisės aktuose. Bet kokioje reklaminėje medžiagoje pateikta informacija, susijusi su Žaidimais, yra tik informacinio pobūdžio.

26. Luminor Bank neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad dalyvis nesilaikė ir nevykdė šių Taisyklių.

27. Luminor Bank neatsako už dalyvio pašalinimą iš Žaidimo ir Prizo neskyrimą tais atvejais, kai dalyvio pateikta informacija yra neteisinga, netiksli ar dėl kitų nuo Luminor Bank nepriklausančių priežasčių.

28. Dalyvių asmens duomenis Luminor Bank tvarko vadovaudamasis „Luminor Group“ duomenų saugojimo ir privatumo politika, kuri skelbiama adresu: luminor.lt/klientu-asmens-duomenu-tvarkymas

29. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu pasitraukti iš Žaidimo arba atsisakyti priimti Prizą, pateikdamas raštišką prašymą Luminor Bank.

30. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, Luminor Bank pasilieka teisę atšaukti kampaniją, Žaidimą (-us) arba pakeisti šias Taisykles, apie tai iš anksto pranešdamas dalyviams ir (arba) paskelbdamas naujieną viešai (pvz., kampanijos puslapyje ir (arba) Luminor Bank socialiniuose tinkluose).  

31. Visos pretenzijos dėl Žaidimų turi būti siunčiamos Luminor Bank paštu: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva, arba el. paštu info@luminor.lt. Luminor Bank išnagrinėja pretenziją ir atsako į ją per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Pretenzijos, pateiktos po 2022 m. liepos 31 d., nebus nagrinėjamos, todėl automatiškai atmetamos kaip neturinčios teisinio ir faktinio pagrindo.

32. Papildoma informacija apie Žaidimą taip pat teikiama Luminor Bank interneto svetainėje, el. paštu info@luminor.lt arba tel. +370 5 239 3444

33. Jeigu Taisyklės yra išverčiamos ir prieinamos anglų, rusų ar kitomis kalbomis, pirmenybė visais atvejais yra teikiama Taisyklėms lietuvių kalba.