Verslo planas – tai dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstoma, ko siekia įmonė ir kaip savo tikslus įgyvendins. Tai patogi priemonė sistemiškai apmąstyti savo verslo idėją ir įvertinti ateities perspektyvas.

Kodėl rašomas verslo planas?

Kaip parengti verslo planą? Kokios dalys turi sudaryti verslo planą? Galime duoti jums keletą gerų patarimų ir priemonių, kurios padės susidoroti su šia užduotimi. 

Pradėkime nuo svarbios nuorodos:

Prieš rengdami verslo planą, turite žinoti, iš kokių dalių jis susideda. 

Verslo plano turinys

1. Santrauka

Trumpai pristatykite verslo plano turinį ir pateikite visą būtiną informaciją, kuri leistų įvertinti verslo plano realistiškumą, pelningumą ir patrauklumą. Santrauka turėtų būti ne ilgesnė nei 1–1,5 puslapio.

2. Bendra informacija apie įmonę

Įmonės pavadinimas ir teisinė forma, registracijos kodas (jei įmonė yra įsteigta), steigimo data ir vieta, buveinės adresas, kontaktinė informacija ir informacija apie savininkus.

3. Įmonės aprašymas. Verslo idėja, misija, vizija ir tikslai

Įmonės aprašyme pateikiama pagrindinė informacija apie įmonę ir verslo pradėjimo priežastys. Turite išdėstyti įmonės misiją ir viziją, taip pat konkrečius tikslus ir veiksmus jiems pasiekti. Kadangi bet kokios veiklos tikslas yra įgyvendinti viziją ir pasiekti tikslus, ši verslo plano dalis yra viso veiklos planavimo pagrindas. 

4. Verslo aplinkos aprašymas

Veiksnių, turinčių įtakos verslo aplinkai, analizė: teisės aktai, makroekonominės ir sektorių tendencijos, ištekliai, o taip pat, jei reikia, vietos veiksniai, darantys įtaką veiklai.

5. Produktai ir paslaugos

Pagrindinių produktų ar paslaugų, gamybos ar aptarnavimo proceso ir planuojamos jų plėtros, įskaitant papildomus produktus ir paslaugas, jei tokių yra, aprašymas.

6. Klientai, rinka, konkurencija

Skaičiavimai, kokį kiekį produktų ar paslaugų galima parduoti ir už kokią kainą apibrėžtose rinkose esančios konkurencijos sąlygomis. Konkurencinio pranašumo apžvalga. SSGG  (SWOT) analizė. Produktų ir paslaugų kainodaros principų aprašymas, rinkodaros tikslų, kuriais grindžiamos pardavimų prognozės, nustatymas.

7. Veiksmų planas

Trumpalaikis veiksmų planas pasiekti konkrečius tikslus. Juo siekiama paaiškinti, ką įmonė ketina daryti ir pasiekti artimiausiais mėnesiais, ketvirčiais ir einamaisiais metais.

8. Rizikos analizė

Galimų rizikų nustatymas ir rizikos mažinimo priemonių planas. Rizikos analizė suteikia verslininkui arba investuotojui galimybę kritiškai įvertinti pelningumo skaičiavimus.

9. Finansinis planas ir finansinės prognozės

Finansinės prognozės apima prognozes, susijusias su pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir balansine ataskaita. Duomenys yra grindžiami finansiniame plane pateiktomis prielaidomis ir skaičiavimais, kurie susiję su įmonės pajamomis ir išlaidomis, lūžio tašku, investicijomis ir finansavimu.

Nauja įmonė ir apskaita

Atgal