Vartojimo kredito teikimo taisyklės

1. Taisyklių sąvokos

1.1. Taisyklėse naudojamos sąvokos turi žemiau apibrėžtas reikšmes, nebent sutarties kontekstas joms suteiktų kitokią reikšmę:
(a) anuiteto metodas – įmokų mokėjimo metodas, kai Kredito gavėjas Bankui moka lygias įmokas, kurias sudaro grąžinama kredito dalis ir apskaičiuotų mokėtinų palūkanų dalis;
(b) apsisprendimo laikotarpis – 2 kalendorinės dienos, kurios pradedamos skaičiuoti nuo kitos po sutarties sudarymo einančios darbo dienos;
(c) Bankas – Luminor Bank AS, registracijos kodas 11315936, adresas: Liivalaia 45, 10145, Talinas, Estija, duomenys apie juridinį asmenį saugomi Estijos komerciniame registre, Lietuvos Respublikoje veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, įmonės kodas 304870069, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21A, 03601 Vilnius, Lietuva;
(d) Banko interneto puslapis – Banko interneto puslapis luminor.lt;
(e) Banko kainynas – Banko paslaugų ir operacijų kainynas, su kuriuo galima susipažinti Banko interneto puslapyje arba Banko skyriuose;
(f) bendra Kredito gavėjo mokama suma – kredito sumos ir bendros kredito kainos suma;
(g) bendra kredito kaina – visos išlaidos, įskaitant palūkanas, mokesčius ir bet kuriuos kitus su sutartimi susijusius mokėjimus, kuriuos Kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi Bankui, išskyrus atlyginimą notarui;
(h) bendros kredito kainos metinė norma – bendra kredito kaina, išreikšta metiniu procentų dydžiu;
(i) bendrosios taisyklės – Luminor paslaugų teikimo bendrosios taisyklės, skelbiamos Banko interneto puslapyje;
(j) galutinis kredito grąžinimo terminas – sutartyje nurodytas terminas, iki kurio Kredito gavėjas privalo grąžinti visą kreditą ir sumokėti kitus mokėjimus;
(k) grafikas – įmokų mokėjimo grafikas, pateikiamas kaip priedas prie sutarties;
(l) įmoka – bendra per mėnesį grąžintinos kredito dalies ir/arba
mokėtinų palūkanų suma, nurodyta grafike;
(m) įmokų mokėjimo diena – sutartyje nurodyta kalendorinė mėnesio diena, kurią Kredito gavėjas turi sumokėti įmoką Bankui;
(n) kreditas – Kredito gavėjui pagal sutartį suteiktas vartojimo kreditas;
(o) Kredito gavėjas – sutartį sudaręs fizinis asmuo ar fiziniai asmenys;
(p) linijinis metodas – įmokų mokėjimo metodas, kai Kredito gavėjas Bankui grąžina kreditą lygiomis dalimis ir sumoka palūkanas, apskaičiuotas nuo negrąžintos kredito dalies;
(q) mokėjimai – sutartyje numatyti Kredito gavėjo mokėjimai Bankui;
(r) sąskaita – sutartyje nurodyta Kredito gavėjo Banke atidaryta sąskaita;
(s) sutartis – šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis;
(t) šalys – sutartį sudarę Bankas ir Kredito gavėjas, kurių kiekvienas atskirai gali būti vadinami šalimi;
(u) taisyklės – šios Vartojimo kredito teikimo taisyklės.

1.2. Kitos sąvokos gali būti apibrėžtos sutartyje arba bendrosiose taisyklėse.

2. Taisyklių taikymo sritis

2.1. Taisyklės taikomos Banko ir Kredito gavėjo sudarytoms sutartims.

2.2. Taisyklės yra sutarties dalis.

3. Kredito išmokėjimas

3. Bankas išmoka visą kredito sumą į sąskaitą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sutarties pasirašymo be atskiro Kredito gavėjo prašymo.

4. Bendros kredito kainos metinė norma ir jos apskaičiavimo tvarka

4.1. Bendros kredito kainos metinė norma nurodoma sutartyje.

4.2. Bendros kredito kainos metinė norma apskaičiuojama remiantis šiomis prielaidomis:
(a) sutartis galios nustatytą laikotarpį;
(b) šalys vykdys savo įsipareigojimus pagal sutartyje nustatytas sąlygas ir terminus;
(c) palūkanų norma ir kitos išlaidos išliks tokios pat kaip sutarties sudarymo metu ir bus taikomos iki sutarties galiojimo pabaigos;

4.3. Apskaičiuojant bendrą kredito kainą neįtraukiami delspinigiai.

5. Mokesčiai

5.1. Kredito gavėjas privalo sumokėti Bankui sutartyje nurodytus mokesčius ir kitus su sutartimi susijusius mokesčius (minimalų paslaugų mokestį, sutarties sąlygų keitimo mokestį ir kt.).

5.2. Su sutartimi susiję mokesčiai yra nurodyti sutartyje, šiose taisyklėse ir Banko kainyne.

5.3. Kredito gavėjas privalo sumokėti sutarties sudarymo mokestį kredito išmokėjimo dieną.

5.4. Minimalaus paslaugų mokesčio dydis yra 1,30 EUR per mėnesį.

5.5. Bankas turi teisę pakeisti minimalų paslaugų mokestį Luminor paslaugų teikimo bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka. Pakeisti mokesčiai skelbiami Banko kainyne.

6. Palūkanų mokėjimas ir kredito grąžinimas

6.1. Kredito gavėjas privalo mokėti Bankui sutartyje nustatytas palūkanas, skaičiuojamas nuo išmokėtos ir negrąžintos kredito sumos. Konkretų mėnesį mokėtinų palūkanų suma nurodyta grafike.

6.2. Skaičiuojant palūkanas laikoma, kad metuose ir mėnesyje yra faktinis kalendorinių metų ir atitinkamo kalendorinio mėnesio dienų skaičius.

6.3. Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti Bankui visą išmokėtą kreditą sumomis ir terminais, nurodytais grafike, bet ne vėliau kaip iki galutinio kredito grąžinimo termino pabaigos.

6.4. Kredito gavėjas moka įmokas kiekvieną mėnesį įmokų mokėjimo dieną. Įmokos sumą Kredito gavėjas privalo sukaupti sąskaitoje ne vėliau kaip iki dienos, einančios prieš įmokų mokėjimo dieną, pabaigos.

7. Kredito grąžinimas anksčiau termino

7.1. Kredito gavėjas turi teisę nemokamai grąžinti visą ar dalį kredito anksčiau nei sueina mokėjimo terminas.

7.2. Kredito gavėjas, norėdamas grąžinti kreditą ar jo dalį anksčiau termino, turi pateikti Bankui Banko nustatytos formos prašymą. Bankas įvykdo Kredito
gavėjo prašymą per 10 dienų nuo prašymo pateikimo dienos arba prašyme nurodytą datą, jei ji vėlesnė.

7.3. Jei Kredito gavėjas prieš terminą grąžina dalį kredito, Bankas Kredito gavėjo pasirinkimu gali grąžinamą kredito dalį panaudoti kredito dengimui:
(a) Proporcingai sumažinant visų likusių įmokų sumas; arba
(b) Ankstinant galutinį kredito grąžinimo terminą, t. y. dengiant tas kredito dalis, kurių grąžinimo terminai yra vėliausi.

7.4. Bankas turi teisę nevykdyti Kredito gavėjo prašymo dėl išankstinio kredito grąžinimo, jei sąskaitoje esančių lėšų nepakanka prašyme nurodytos kredito sumos grąžinimui ir pradelstų mokėjimo sumų sumokėjimui.

7.5. Kai Kredito gavėjas prieš terminą grąžina dalį kredito, Bankas pakeičia grafiką. Kredito gavėjas gali gauti pakeistą grafiką bet kuriame Banko klientų aptarnavimo skyriuje arba susipažinti su artimiausios įmokos dydžiu ir galutiniu kredito grąžinimo terminu, pasinaudodamas Kredito gavėjui suteikta Banko klientų aptarnavimo internetu priemone.

8. Mokėjimai

8.1. Bankas nurašo įmokas, mokesčius ir kitas mokėjimo sumas nuo sąskaitos.

8.2. Jei sąskaitoje nepakanka lėšų mokėjimams padengti, Bankas turi teisę be atskiro raštiško įspėjimo ar Kredito gavėjo sutikimo nurašyti trūkstamą mokėjimo sumą nuo kitų Kredito gavėjo Banke turimų sąskaitų ir indėlių tiek eurais, tiek užsienio valiuta.

8.3. Laikoma, kad mokėjimai Bankui yra sumokėti, kai Bankas nuo bet kurios Kredito gavėjo Banko sąskaitos nurašo ir (ar) įskaito lėšas mokėjimams padengti.

8.4. Kredito gavėjas mokėjimus moka kredito valiuta. Jei skiriasi mokėjimo ir sąskaitoje ar kitose Kredito gavėjo sąskaitose esančių lėšų valiuta, Bankas nurašo sąskaitoje ar kitose Kredito gavėjo sąskaitose esančią lėšų sumą, reikalingą mokėjimui atlikti, pagal nurašymo dieną Banko nustatytą sąskaitoje ar kitose Kredito gavėjo sąskaitose esančių lėšų valiutos ir mokėjimo valiutos keitimo kursą. Valiutos keitimo išlaidas sumoka Kredito gavėjas.

8.5. Bankas turi teisę pirma padengti mokėjimo sumas ir tik po to iš sąskaitos vykdyti mokėjimus pagal Kredito gavėjo ar kitų asmenų pateiktus mokėjimo nurodymus.

8.6. Jei dėl nuo Banko nepriklausančių priežasčių Bankas negali nurašyti mokėjimo sumos nuo sąskaitos ar kitų Banke turimų Kredito gavėjo sąskaitų, Kredito gavėjas privalo Bankui sumokėti mokėjimo sumą į Banko sąskaitą. Kredito gavėjo prašymu ar savo iniciatyva Bankas nurodo Kredito gavėjui Banko sąskaitą, į kurią Kredito gavėjas privalo atlikti mokėjimą. Šiuo atveju laikoma, kad mokėjimai yra Bankui sumokėti, kai Kredito gavėjas sumoka mokėjimo sumą į nurodytą Banko sąskaitą.

8.7. Jei Bankas gauna iš Kredito gavėjo mažesnę sumą nei reikalinga mokėjimams padengti, mokėjimai dengiami tokia tvarka:
(a) pirma eile dengiami delspinigiai;
(b) antra eile dengiamos palūkanos;
(c) trečia eile dengiama grąžintina kredito dalis;
(d) ketvirta eile atlyginamos Banko patirtos išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu ir išieškojimu.

8.8. Kredito gavėjas turi teisę atidėti įmokų, išskyrus palūkanas, mokėjimą  Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme nustatyta tvarka.

9. Delspinigiai

9.1. Už sutartyje nustatytais terminais Bankui nesumokėtas įmokas, Kredito gavėjas įsipareigoja kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną mokėti Bankui 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

9.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo bei neatideda pradelstų mokėjimų terminų.

10. Įkeitimas

10.1. Visos esamos ir būsimos lėšos sąskaitoje bei kitose tiek sutarties sudarymo momentu, tiek vėliau Banke atidarytose Kredito gavėjo sąskaitose ir indėliuose bei reikalavimo teisė išmokėti lėšas ir palūkanas, o taip pat Banke saugomi Kredito gavėjui priklausantys vertybiniai popieriai yra įkeisti Bankui sutarties pagrindu paprastuoju ir maksimaliuoju įkeitimu, užtikrinant sutartyje numatytų Kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymą.

10.2. Paprastuoju įkeitimu užtikrinama pagrindinė Kredito gavėjo prievolė pagal sutartį ir iš jos atsirandančios palūkanos. Maksimaliuoju įkeitimu užtikrinamos netesybos bei nuostoliai, kuriuos Bankas gali patirti dėl prievolių pagal sutartį nevykdymo. Maksimaliuoju įkeitimu apsaugoma suma yra lygi 40 % sutartyje nurodytos kredito sumos.

10.3. Sutartimi Kredito gavėjas perduoda Bankui aukščiau nurodytą įkeičiamą turtą, kaip reikalauja įstatymai dėl paprastos rašytinės formos taikymo įkeitimo sandoriams.

10.4. Kredito gavėjas iki visiško prievolių pagal sutartį įvykdymo privalo neuždaryti sąskaitos.

10.5. Bankas turi teisę pateikti informaciją tretiesiems asmenims apie sąskaitos, kitų sąskaitų, indėlių bei vertybinių popierių įkeitimą, jei tai būtina, kad apsaugotų Banko interesus.

10.6. Kredito gavėjui tinkamai vykdant įsipareigojimus Bankui, disponavimas įkeistomis lėšomis sąskaitose ir vertybiniais popieriais nebus ribojamas.

11. Kredito gavėjo teisės apsisprendimo laikotarpiu

11.1. Kredito gavėjas turi teisę per apsisprendimo laikotarpį nenurodydamas priežasties atsisakyti sutarties ir grąžinti Bankui jam išmokėtą kredito sumą, nemokėdamas palūkanų ir jokių kitų mokesčių, išlaidų ar kompensacijų.

11.2. Kredito gavėjas, norėdamas apsisprendimo laikotarpiu pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, ne vėliau kaip iki šio laikotarpio pabaigos praneša apie tai Bankui ir grąžina jam išmokėtą kredito sumą.

12. Sutarties atsisakymas

12.1. Kredito gavėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos, pateikęs Bankui pranešimą, kuriame Kredito gavėjas nurodo datą, nuo kurios pageidauja atsisakyti sutarties.

12.2. Iki Kredito gavėjo pranešime dėl sutarties atsisakymo nurodytos atsisakymo datos Kredito gavėjas privalo grąžinti visą kreditą ir sumokėti palūkanas, susikaupusias nuo kredito išmokėjimo iki kredito grąžinimo dienos, bei kitus mokėjimus.

12.3. Jei Kredito gavėjo į sąskaitą įmokėtų lėšų nepakaks mokėjimams padengti, bus laikoma, kad Kredito gavėjas neatsisakė sutarties ir ji bus toliau vykdoma.

12.4. Kredito gavėjui atsisakius sutarties:
(a) Kredito gavėjo iki sutarties atsisakymo Bankui sumokėtos palūkanos negrąžinamos;
(b) Bankas negali reikalauti iš Kredito gavėjo jokių kompensacijų už sutarties atsisakymą, išskyrus kompensaciją už viešojo administravimo įstaigoms sumokėtus negrąžinamus mokesčius.

13. Kredito gavėjo pareigos

13.1. Kredito gavėjas įsipareigoja:
(a) po sutarties sudarymo be Banko raštiško sutikimo neprisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal kredito, lizingo, pirkimoįsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu pagal garantijų, laidavimo ar kitokias panašaus pobūdžio sutartis, išskyrus:
(i) ketinamus prisiimti įsipareigojimus, apie kuriuos Kredito gavėjas raštu informavo Banką iki sutarties sudarymo;
(ii) tokius ketinamus prisiimti įsipareigojimus, kai iš Kredito gavėjo ir jo sutuoktinio gaunamų per mėnesį tvarių pajamų atėmus pagal Kredito gavėjo ketinamus prisiimti ir turimus įsipareigojimus per mėnesį mokėtinas sumas (įskaitant mokėjimus pagal sutartį) lėšų skirtumas būtų didesnis nei 4 Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytos bazinės socialinės išmokos kiekvienam Kredito gavėjo šeimos nariui ir išlaikytiniui. Bankas, apskaičiuodamas per mėnesį mokėtiną sumą, ketinamų prisiimti įsipareigojimų dydį dalina iš įsipareigojimų įvykdymo terminui tenkančių mėnesių skaičiaus. Jei įsipareigojimas neterminuotas, laikoma, kad visa įsipareigojimų suma tenka vienam mėnesiui;
(b) nedelsiant informuoti Banką apie Kredito gavėjo nevykdomus pagal kuriuos Kredito gavėjui pateikti reikalavimai gali turėti įtakos sutartyje numatytam Kredito gavėjo įsipareigojimų įvykdymui, įskaitant, bet neapsiribojant, ir apie tokius, dėl kurių Kredito gavėjui yra iškeltos civilinės ar baudžiamosios bylos;
(c) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Banko reikalavimo gavimo dienos pateikti Bankui Banko prašomą informaciją, reikalingą Kredito gavėjo mokumui įvertinti;
(d) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pasikeitimo informuoti Banką raštu apie savo vardo, pavardės, asmens kodo, šeiminės padėties, gyvenamosios vietos adreso, telefono ar elektroninio pašto, šeimos sudėties, darbovietės pasikeitimą ar kitas svarbias aplinkybes, galinčias turėti įtakos sutarties vykdymui;
(e) per protingą terminą pateikti Bankui visą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, apie sutarties vykdymą, Kredito gavėją ir kitus asmenis, kurią, vadovaudamasis teisės aktais, Bankas privalo pateikti Lietuvos bankui bei kitoms valstybės institucijoms pagal jų pareikalavimą;
(f) be Banko raštiško sutikimo neperleisti tretiesiems asmenims iš sutarties kylančių teisių ir pareigų.

14. Sutarties pažeidimai ir jų pasekmės

14.1. Laikoma, kad Kredito gavėjas pažeidė sutartį, jei Kredito gavėjas nevykdo sutarties sąlygų.

14.2. Laikoma, kad Kredito gavėjas iš esmės pažeidė sutartį, jei:
(a) Kredito gavėjas pradelsė mokėjimą ilgiau kaip 1 mėnesį ir pradelstų mokėjimų suma yra ne mažesnė kaip 10 % panaudotos
ir negrąžintos kredito sumos arba mokėjimas yra pradelstas ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės; arba
(b) paaiškėja, jog Kredito gavėjo pareiškimai yra neatitinkantys tikrovės ir/ar Bankui pateikta informacija ar dokumentai yra melagingi, klaidinantys ar suklastoti.

14.3. Įvykus sutarties pažeidimui Bankas turi teisę:
(a) atsisakyti suteikti kreditą ar jo dalį arba sustabdyti kredito išmokėjimą iki Kredito gavėjas ištaisys sutarties pažeidimus;
(b) nutraukti sutartį, jei Kredito gavėjas padaro esminį sutarties pažeidimą.

14.4. Kredito gavėjui praleidus mokėjimų terminus, nepriklausomai nuo to, ar sutartis nutraukta, ar Kredito gavėjas už mokėjimų vėlavimą moka delspinigius, ar Bankas įgyvendina kitas Banko teises, Bankas turi teisę pradelstus mokėjimus:
(a) išieškoti įstatymų nustatyta tvarka;
(b) įskaityti už Banko vienarūšius (piniginius) įsipareigojimus Kredito gavėjui;
(c) sutartyje nustatyta tvarka nurašyti nuo Kredito gavėjo sąskaitų Banke bet kokia valiuta; arba (d) įgyvendinti kitas sutartyje ar teisės aktuose numatytas Banko teises.

14.5. Bankui nepagrįstai atsisakius suteikti Kredito gavėjui kreditą ar jo dalį per sutartyje nustatytą terminą, Bankas, Kredito gavėjui raštu pareikalavus, įsipareigoja kompensuoti Kredito gavėjo patirtus tiesioginius nuostolius. Kompensuojamų nuostolių dydis negali viršyti 0,5 % nuo sutarties specialiojoje dalyje nurodytos kredito sumos. Bankui sumokėjus Kredito gavėjui šiame punkte nurodytą baudą, Banko šia sutartimi prisiimti įsipareigojimai laikomi visiškai įvykdytais.

15. Sutarties nutraukimas

15.1. Kredito gavėjui iš esmės pažeidus sutartį, Bankas praneša Kredito gavėjui apie esminį sutarties pažeidimą. Kredito gavėjui neištaisius pažeidimo per pranešime nurodytą terminą, Bankas pakartotinai informuoja Kredito gavėją ir nustato ne trumpesnį kaip 14 dienų terminą sutarties pažeidimui pašalinti. Kredito gavėjui per Banko nustatytą terminą nepašalinus sutarties pažeidimo, sutartis laikoma nutraukta be atskiro pranešimo po 14 dienų nuo pranešimo sutarties pažeidimui pašalinti išsiuntimo dienos.

15.2. Iki sutarties nutraukimo termino suėjimo Bankas turi teisę vienašališkai atšaukti sutarties nutraukimą.

15.3. Iki sutarties nutraukimo Kredito gavėjas privalo grąžinti visą kreditą, sumokėti priskaičiuotas ir nesumokėtas palūkanas ir kitus mokėjimus.

15.4. Sutarties nutraukimas nesustabdo delspinigių skaičiavimo bei nepanaikina Kredito gavėjo pareigos įvykdyti mokėjimus Bankui.

16. Ginčų sprendimo ne teisme ir žalos atlyginimo tvarka

16.1. Bankas siekia iškilusius ginčus su Kredito gavėju, įskaitant ir dėl žalos dydžio bei jos atlyginimo tvarkos, spręsti derybų keliu.

16.2. Kredito gavėjas, manydamas, kad dėl Banko veiksmų Kredito gavėjas patyrė žalą ar Bankas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi teisę raštu kreiptis į Banką ir pagrįsti savo reikalavimą.

16.3. Bankas įsipareigoja pateikti rašytinį atsakymą į Kredito gavėjo prašymą (skundą) ne vėliau kaip per terminą, nurodytą bendrosiose taisyklėse.

16.4. Kredito gavėjo prašymą (skundą) Bankas išnagrinėja nemokamai.

16.5. Jei Banko atsakymas netenkina Kredito gavėjo arba jei nebuvo atsakyta, jis turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos banką per 1 metus nuo Banko atsakymo gavimo dienos. Jei Bankas Kredito gavėjui nepateikė jokio atsakymo, 1 metų terminas skaičiuojamas nuo termino, kai toks atsakymas turėjo būti pateiktas Kredito gavėjui, pabaigos.

17. Priežiūros institucija

17.1. Vartojimo kreditų teikimo priežiūrą atlieka Lietuvos bankas, Žirmūnų g. 151, LT-01121 Vilnius, interneto puslapis lb.lt.

18. Banko duomenys

18.1. Banko buveinės adresas yra Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas info@luminor.lt, telefonas Lietuvoje - +370 5 239 3444.
18.2. Banko (juridinio asmens) kodas yra 304870069. Duomenys apie Banką kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.

19. Pranešimai

19.1. Bankas pranešimus Kredito gavėjui gali teikti žodžiu arba raštu asmeniškai, paštu Bankui žinomu Kredito ga vėjo adresu, elektroniniu paštu, telefonu, Kredito gavėjui suteikta Banko klientų aptarnavimo internetu priemone, Kredito gavėjo socialinių tinklų paskyrose.

19.2. Kredito gavėjas pranešimus Bankui teikia raštu, nebent Bankas sutinka priimti žodinį pranešimą.

19.3. Žodiniai pranešimai Bankui pateikiami Banko telefonu arba Banko skyriuje Banko atstovui asmeniškai.

19.4. Rašytiniai pranešimai įteikiami Banko skyriuje asmeniškai Banko atstovui arba siunčiami Bankui:
(a) Banko buveinės adresu (jei siunčiami paštu); arba

(b) Banko elektroniniu paštu; arba

(c) Kredito gavėjui suteikta Banko klientų aptarnavimo internetu priemone.

19.5. Banko adresas, telefonas, elektroninis paštas nurodyti šiose taisyklėse ir Banko interneto puslapyje. Esant neatitikimams, Kredito gavėjas naudoja Banko interneto puslapyje nurodytus Banko duomenis.

20. Kredito gavėjų daugetas

20.1. Jei Kredito gavėjo pusėje yra asmenų daugetas, t. y. du ar daugiau bendraskolių:
(a) sutarties sąlygos taikomos visiems kredito gavėjams;
(b) kredito gavėjai turi teisę paimti kreditą tiek visi kartu, tiek kiekvienas atskirai; (c) Kredito gavėjų atsakomybė pagal sutartį yra solidari, t. y. Bankas turi teisę reikalauti, kad visas ar dalį prievolių pagal sutartį įvykdytų visi kredito gavėjai bendrai ar bet kuris iš jų skyrium.

21. Taisyklių paskelbimas

21.1. Taisyklės bei jų pakeitimai ir papildymai skelbiami viešai Banko interneto puslapyje.

21.2. Kredito gavėjo pageidavimu aktuali taisyklių redakcija jam pateikiama nemokamai Banko skyriuose.

22. Taisyklių keitimas

22.1. Bankas turi teisę vienašališkai pakeisti taisykles bendrosiose taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka.

22.2. Pakeistos taisyklės taikomos sutartims, kurios sudarytos po taisyklių pakeitimo. Bankas turi teisę dėl svarbių priežasčių taikyti pakeistas taisykles ir sutartims, sudarytoms iki taisyklių pakeitimo, informavęs Kredito gavėjus bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka.