Perspėjimas dėl rizikos

 • Prekyba finansinėmis priemonėmis Luminor Trade platformoje (toliau – Platforma) ar naudojimasis kitomis paslaugomis per Platformą gali atnešti ne tik pelną, bet ir nuostolius.
 • Finansinių priemonių sandoriai su svertu, įskaitant, bet neapsiribojant, valiutos sandoriai ir išvestinių finansinių priemonių sandoriai, gali būti labai spekuliatyvūs, ir pelnas ar nuostoliai gali kisti labai stipriai ir greitai.
 • Klientai privalo priimti sprendimus dėl finansinių priemonių sandorių ir kitų paslaugų Platformoje savo nuožiūra ir savo rizika. Luminor Bank AS (toliau – Bankas) ir su juo susiję asmenys klientams jokia forma neteikia jokių investavimo rekomendacijų dėl finansinių priemonių sandorių ar kitų paslaugų Platformoje, nebent aiškiai nurodoma kitaip.
 • Bankas pateikia klientui įspėjimą, jei tam tikra finansinių priemonių ar paslaugų rūšis nėra klientui tinkama atsižvelgiant į kliento Bankui pateiktą informaciją apie kliento žinias ir patirtį investavimo srityje.
 • Prieš sudarant sandorį dėl finansinių priemonių ar naudojantis kitomis paslaugomis Platformoje, klientas turėtų susipažinti su Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymu, atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją ir pasikonsultuoti su savo finansų patarėju(ais), kad suprastų susijusias rizikas ir įsitikintų, jog atitinkamas sandoris ar kitas veiksmas jam yra tinkamas.

Prekybos internetu rizikos

Yra rizikų, susijusių su naudojimusi internetu paremta prekybos sistema, įskaitant, bet neapsiribojant, techninės įrangos, programinės įrangos ar interneto ryšio sutrikimais. Bankas nekontroliuoja signalo stiprumo, jo gavimo ar siuntimo internetu, kliento įrangos konfigūracijos ar ryšio patikimumo, todėl Bankas nebus atsakingas už tai, kad tam tikra informacija nebuvo perduota, buvo perduota neteisinga arba buvo perduota pavėluotai.

Pranešimuose pateikiama informacija

 • Bankas neatsako už jokius nuostolius, kylančius iš kliento veiksmų pasinaudojant bet kuria prekybos idėja, prognoze ar kita informacija (toliau – Pranešimas), paskelbta Platformoje. Jokio Pranešimo turinys negali būti vertinamas kaip tiesioginis ar numanomas Banko pažadas, garantija ar nuomonė, kad klientas Platformoje uždirbs iš siūlomos strategijos, arba, kad naudojantis konkrečia strategija nuostoliai gali būti apriboti arba jų išvengta.
 • Pranešimai teikiami nevertinant Pranešimo gavėjo investavimo tikslų, finansinės būklės ar kitų individualių poreikių. Todėl visi Pranešimai yra išimtinai informacinio pobūdžio ir negali būti laikomi bet kokiu patarimu, rekomendacija ar kitokio pobūdžio paskatinimu investuoti ar atlikti kitus veiksmus, nebent yra aiškiai nurodyta kitaip.
 • Sandoriai, sudaryti vadovaujantis Pranešimais, ypač sandoriai su svertu, gali būti labai spekuliatyvūs ir atnešti ne tik pelną, bet ir nuostolius, ypač jeigu aplinkybės rinkoje susiklosto kitaip nei buvo aprašyta Pranešime.
 • Bet kokių rizikų, susijusių su finansinėmis priemonėmis ar paslaugomis, paminėjimas Pranešime negali būti suprantamas kaip išsamus tokios finansinės priemonės ar paslaugos rizikų aprašymas.
 • Bankas naudojasi nepriklausomais finansinės infomacijos šaltiniais ir Pranešimai gali būti pagrįsti ar susidėti iš finansinės informacijos, gautos iš tokių šaltinių. Bankas neprisiima jokios atsakomybės dėl informacijos tikslumo ar išsamumo ir neįsipareigoja atnaujinti Pranešimuose pateiktos informacijos.
 • Bankas neatsako už nuostolius, kurie galėjo atsirasti dėl pasinaudojimo nepriklausomų finansinės informacijos šaltinių Platformoje paskelbta finansine informacija. Pranešimuose pateikta informacija yra skirta tik tiems gavėjams, kurių valstybėse tokios informacijos naudojimas nelaikomas taikytinų teisės aktų pažeidimu.

Elgesio rinkoje taisyklės

Pasaulinės rinkos reguliavimo institucijos vis daugiau dėmesio skiria elgesio rinkoje taisyklėmis įvairiose finansų rinkose ir instrumentuose. Dėl to, reguliacinė aplinka vis pasipildo naujais reikalavimais, vienas iš naujausių, tai Piktnaudžiavimo rinka reglamentas (angl. Market Abuse Regulation).

Finansų rinkas reglamentuojantys teisės aktai ir elgesio rinkoje taisyklės yra skirtos užtikrinti pasitikėjimą ir vientisumą, ir kartu išlaikyti efektyvų ir skaidrų finansų rinkų veikimą. Elgesio rinkoje taisyklės uždraudė naudojimąsi viešai neatskleista informacija ir įvairias manipuliavimo rinka formas. Biržos/prekybos vietos gali turėti specialias taisykles reglamentuojančias rinkos trukdžius. Šios taisyklės yra skelbiamos biržų/prekybos vietų tinklavietėse. Vienas šių taisyklių pavyzdžių yra tai, jog kai kurios prekybos vietos turi nustatytus įvairių išvestinių finansinių priemonių pozicijų dydžių limitus.

Elgesio rinkoje taisyklės ir reglamentai galioja visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Todėl visi rinkos dalyviai privalo susipažinti su galiojančiomis taisyklėmis ir reglamentais. Svarbu pastebėti, jog atsakomybė dėl taisyklių laikymosi tenka tik individualiam rinkos dalyviui t.y. jums.

Prekybos aktyvumas yra stebimas ir bet kokia įtarimus sukėlusi veikla bus tiriama atitinkamų rinkų ir priežiūros tarnybų.

Žemiau pateikiamas neišsamus sąrašas galimų elgesio rinkoje taisyklių pažeidimų:

 • Pasinaudojimas kainai įtaką turinčia nevieša informacija, susijusia su bendrove, siekiant uždirbti pelną arba išvengti nuostolio, perkant ar parduodant akcijas ir išvestines finansines priemones ar bandymas pasinaudoti tokia informacija bet kuriuo kitu būdu (prekyba pasinaudojant nevieša informacija).
 • Neviešos informacijos atskleidimas.
 • Neteisingos ar klaidinančios informacijos skleidimas kai tai gali turėti reikšmingos įtakos finansinės priemonės vertei (pvz. įmonės pajamos, užsakymai ar produkcijos planai ar bendras paklausos trūkumas).
 • Neteisingos ar klaidinančios informacijos, gandų ar pranešimų skleidimas, kurie galėtų paveikti finansinio instrumento kainą, su tikslu išnaudoti šį kainos pokytį.
 • Pavedimu teikimas mažais kiekiais su vis didėjančiomis kainomis siekiant simuliuoti padidėjusią paklausą nepaisant didėjančių kainų (angl. painting the tape).
 • Tų pačių finansinių priemonių pirkimas ir pardavimas vienu metu to paties galutinio naudos gavėjo sąskaitoje, siekiant sukurti neteisingus ar klaidinančius signalus susijusius su paklausa, pasiūla ar finansinių priemonių rinkos kaina (angl. wash trades).
 • To pačios finansinės priemonės vienodų pirkimo ir pardavimo pavedimų įvedimas bendru kelių šalių susitarimu siekiant iškreipti likvidumą arba kainas (angl. matched orders or daisy chains coordinated among a number of parties).
 • Rinkos varžymas užimant dideles pozicijas (angl. cornering) ar finansinių priemonių laikymas pas trečiuosius asmenins (parkavimas) siekiant iškreipti jų kainas (sukuriant trūkumą (angl. squeeze)). Finansinių priemonių pirkimas ar pardavimas prieš pat biržos uždarymą siekiant paveikti uždarymo kainas (angl. marking the close).
 • Finansinių priemonių pirkimas ar pardavimas siekiant paveikti kainas (angl. ramping) ar palaikyti jas tam tikrame lygyje (angl. capping, pegging).
 • Įtakos darymas žaliavų kainoms siekiant sudaryti klaidinančius ar neteisingus signalus dėl finansinių priemonių pasiūlos ar paklausos. Pavedimų teikimas neturint ketinimo juos įvykdyti (slėpimas (angl. spoofing)).
 • Panašiai kaip pavedimų slėpimo atveju, rinkos dalyviai sluoksniuoja ar žvejoja (angl. “layer” or“bait”) kitus rinkos dalyvius, siekdami priversti juos reaguoti ir prekiauti su tikruoju (angl. bona fide) pavedimu kitoje pusėje, patys neturėdami jokių ketinimų prekiauti (sluoksniavimas (angl. layering)).
 • Siekimas numušti akcijos kainą, ją aktyviai parduodant ar parduodant skolon (angl. short selling) (angl. bear raiding).

Norėdami gauti daugiau informacijos apie rinkos reglamentavimą ir įvairių biržų praktikas, apsilankykite atitinkamos biržos arba priežiūros institucijos tinklavietėje.

 
 
Luminor Trade

Svarbi informacija investuotojams: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra Estijos Respublikos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis. TAGATISFOND (Estijos Respublikos Garantinis fondas) užtikrina įsipareigojimų investuotojams draudimą pagal sąlygas nurodytas Estijos Respublikos Garantinio fondo sąlygose. Indėlių ir investicijų draudimas

Įspėjimas dėl rizikos! Prekyba finansų rinkose yra rizikinga, todėl, prieš pradėdami prekiauti, turėtumėte turėti pakankamai patirties ir žinių apie investavimą. Prekyba finansinėmis priemonėmis Luminor Trade® platformoje ar naudojimasis kitomis paslaugomis per platformą gali atnešti ne tik pelną, bet ir nuostolius. Finansinių priemonių sandoriai su svertu, įskaitant, bet neapsiribojant valiutos sandoriais ir išvestinių finansinių priemonių sandoriais, gali būti labai spekuliatyvūs ir pelnas ar nuostoliai gali kisti labai stipriai ir greitai. Perskaitykite visą tekstą dėl atsakomybės ribojimo ir Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymą.