Nemokama naujų akcijų emisija akcininkams

Angl. Bonus Issues

Papildomos akcijos paskirstomos Ex-date dieną.

Pelno paskirstymas

Angl. Capital gain distribution

Išmoka pinigais registruojama Ex-date dieną ir sumokama mokėjimo dieną (Pay date).

Dividendai, išmokami pinigais

Angl. Cash Dividends

Dividendai išmokami mokėjimo dieną (Pay date) pagal turėtas akcijas vieną dieną prieš Ex-date dieną. Dividendai į akcijų savininkų sąskaitas įskaitomi prieš tai pritkaikius atitinkamos valstybės išskaičiuojamuosius mokesčius (angl. withholding taxes).

Svarbu: Luminor bankas neturi galimybės pritaikyti mokestinių lengvatų, net jeigu jos taikomos atitinkamiems mokesčių mokėtojams. Tam mes rekomenduojame naudotis mūsų partnerio GlobeTax paslaugomis.

Galiojančių pavedimų panaikinimas dėl esminio įvykio

Vieną dieną prieš tam tikrus esminius įvykius t.y. prieš Ex-date, panaikinami galiojantys pavedimai. Žemiau lentelėje nurodyta galiojančių pavedimų panaikinimo tvarka:

Esminis įvykis Pavedimas nenaikinamas Pavedimas visada naikinamas Žiūrėti taisyklę žemiau
Oficialus pasiūlymas (Tender Offer) x    
Akcijų skaidymas (Stock split)   x  
Akcijų stambinimas (Reverse Stock Split)   x  
Nemokama akcijų emisija (Bonus Issues)   x  
Privalomas susiliejimas (Mandatory Merger)   x  
Verslo atskyrimas (Spin Off)   x  
Simbolio pakeitimas (Ticker Change)   x  
Išbraukimas iš prekybos sąrašo (De-listing)   x  
Dividendai pinigais (Cash Dividends)     x
Dividendai akcijomis (Stock Dividends)     x
Pasirenkami dividendai (Optional Dividends)     x
Pasirašymo teisės (Rights Issues)     x

Dividendų ir pasirašymo teisių atveju (angl. rights issues), pavedimai bus panaikinti, jeigu dėl esminio įvyko rinkos kaina pasikeistų daugiau kaip 20 proc.

Dividendų pasirinkimas

Angl. Dividend Options

Paprastai dividendai išmokami pinigais, tačiau klientas gali pasirinkti gauti naujų akcijų. Gautina suma (angl. cash entitlement) yra išmokama mokėjimo dieną (Pay date) pagal turėtas akcijas Ex-date dieną. Gautinos akcijos (angl. stock entitlment) bus pervestos po to kai patvirtinamas reinvestavimo santykis mokėjimo dienai (Pay date).

Dividendų pasirinkimo įvykiams su perduodamu kuponu (angl. tradable coupon), pastarieji bus pervesti Ex-date dieną. Numatytis atsiskaitymas yra akcijos, tačiau klientai gali pasirinkti gauti pinigus. Dividinedų pasirinikimo įvykiams klientai galės rankiniu būdu pateitki instrukcijas kiekvienai akcijai atskirai.

Dividendų reinvestavimo planas

Angl. Dividend reinvestment Plan, DRIP

Paprastai dividendai išmokami pinigais, tačiau klientas gali pasirinkti gauti naujų akcijų. Gautina suma (angl. cash entitlement) yra išmokama mokėjimo dieną (Pay date) pagal turėtas akcijas Ex-date dieną. Gautinos akcijos (angl. stock entitlment) bus pervestos po to kai patvirtinamas reinvestavimo santykis mokėjimo dienai (Pay date). Dividinedų reinvestavimui klientai galės rankiniu būdu pateitki instrukcijas kiekvienai akcijai atskirai.

Mainų pasiūlymas

Angl. Exchange offer

Mainų pasiūlyme klientas turintis poziciją galės pasirinkti iki nustatyto termino.

Trupmeninės akcijos kompensavimas

Angl. Fractional Compensation

Gali pasitaikyti atvejų, kai po esminio įvykio investuotojui tenka trupmeninė akcijų skaičiaus dalis. Taip nutikus, investuotojui išmokama kompensacija pinigais už trupmeninę akcijų skaičiaus dalį žemiau išvardintais atvejais:

  • Akcijų skaidymas (angl. stock splits)
  • Akcijų stambinimas (angl. reverse stock splits)
  • Pasirenkami dividendai akcijomis (angl. optional dividends on stock positions)
  • Įmonių susiliejimas (angl. merges)

Likvidavimas

Angl. Liquidation

Likviduojamos įmonės akcijų pozicijos panaikinamos. Jeigu gaunamamos pajamos iš likvidavimo, jos įskaitomos į prekybos sąskaitą.

Įmonių susijungimai ir susijungimai su balsavimu

Angl. Mergers and Mergers with Elections

Privalomiems susijungimams yra keletas skirtingų pasirinkimų:

  1. Išmoka pinigiais (paskirstoma per Pay-Date)
  2. Išmoka akcijomis (paskirstoma per Ex-Date)
  3. Dalis pinigais ir akcijomis (paskirstoma per Ex-Date)
Dėl įmonių susijungimų su balsavimu, klientai gali pasirinkti iki nustatyto termino.

Naujos finansinės priemonės, kuriomis neprekiaujama Luminor Trade platformoje

Gali pasitaikyti atvejų, kai skelbiamas esminis įvykis susijęs su finansine priemone, kuria neprekiaujama Luminor Trade platformoje. Tokiu atveju, kai dėl esminio įvykio gautomis naujomis finansinėmis priemonėmis prekyba Luminor Trade platformoje nevykdoma, šios finasinės priemonės yra registruojamos kliento prekybos sąskaitoje ataskaitiniais tikslais.

Pirmumo teisė dalyvauti emisijoje

Angl. Priority Issue

Klientai, kurie turi akcijų Ex-date dieną turės galimybę dalyvauti naujų akcijų emisijoje. Pasiūlymas negali būti perleidžiamas.

Pasirašymo teisės

Angl. Rights Issues

Klientai, kurie gaus teisę pasirašyti naujų akcijų, galės tai padaryti platformoje ir pasirinkti - parduoti teisę ar ja pasinaudoti (angl. subscribe). Jeigu iki nustatytos datos klientas nepriims sprendimo, jo teises Bankas pagal galimybę parduos iki termino pabaigos. Jei teisės yra neparduodamos, pasibaigus jų galiojimo laikui, jos liks bevertės. Gauta suma už teisių pardavimą pervedama į kliento sąskaitą, išskaičiavus standartinį mokestį. Bankas šią operaciją atlieka, kad išsaugotų bent kiek vertės, nes suėjus terminui teisės tampa bevertės. Pasirašymo teisių esminiams įvykiams kur laikina (angl. temporary) gautina suma išmokama dėl teisių pasinaudojimo (angl. subscription), laikina gautina suma bus pervedama į paprastą (angl. ordinary) gautiną sumą Pari Passu principu.

Akcijų priedai

Angl. Share Premiums

Išmoka pinigais registruojama Ex-date dieną ir įskaitoma į mokėjimo dieną (Pay date).

Išskirtiniai esminiai įvykiai

Atsitikus išskirtiniam esminiui įvykiui, kuris neaprašytas aukščiau Luminor Bankas visada veiks kliento naudai tiek kiek leidžia laikas ir operacinės procedūros.

Dividendai, išmokami akcijomis

Angl. Stock Dividends

Dividendai, kurie išmokami naujomis akcijomis, registruojami Ex-Data ir įskaitomi mokėjimo dieną (Pay Date).

Akcijų skaidymas/stambinimas

Angl. Stock Splits/Reverse Stock Splits

Akcijos paskirstomos Ex-Data.

Mokesčiai ir rinkliavos už esminius įvykius

Jeigu už esminius įvykius taikomi kokie nors specialūs mokesčiai ar rinkliavos, Luminor bankas juos nurašys nuo kliento sąskaitos.

Oficialūs pasiūlymai

Angl. Tender Offers

Akcijų įsigiję klientai turi galimybę dalyvauti oficialiuose pasiūlymuose.

Varantų vykdymas

Angl. Warrant exercise

Klientai turintys varantų gali jais pasinaudoti iki nurodyto termino. Neparduoti arba neįvykdyti varantai, pasibaigus jų galiojimo laikui, taps beverčiai.

 
 
Luminor Trade

Svarbi informacija investuotojams: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius yra Estijos Respublikos įsipareigojimų investuotojams draudimo sistemos dalyvis. TAGATISFOND (Estijos Respublikos Garantinis fondas) užtikrina įsipareigojimų investuotojams draudimą pagal sąlygas nurodytas Estijos Respublikos Garantinio fondo sąlygose. Indėlių ir investicijų draudimas

Įspėjimas dėl rizikos! Prekyba finansų rinkose yra rizikinga, todėl, prieš pradėdami prekiauti, turėtumėte turėti pakankamai patirties ir žinių apie investavimą. Prekyba finansinėmis priemonėmis Luminor Trade® platformoje ar naudojimasis kitomis paslaugomis per platformą gali atnešti ne tik pelną, bet ir nuostolius. Finansinių priemonių sandoriai su svertu, įskaitant, bet neapsiribojant valiutos sandoriais ir išvestinių finansinių priemonių sandoriais, gali būti labai spekuliatyvūs ir pelnas ar nuostoliai gali kisti labai stipriai ir greitai. Perskaitykite visą tekstą dėl atsakomybės ribojimo ir Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymą.