Kokiose draudimo bendrovėse galiu apdrausti bankui įkeistą nekilnojamąjį turtą?

Rekomenduojame pasirinkti iš šių draudimo bendrovių. Jei pasirinktumėte draudimo bendrovę ne iš šio sąrašo, svarbu, jog užtikrintumėte draudimo apsaugą lygiavertę siūlomai išvardintų bendrovių.

Koks naudos gavėjas turi būti nurodytas nekilnojamojo turto draudimo sutartyje? Kodėl?

Neatšaukiamas įkeisto nekilnojamojo turto naudos gavėjas yra Bankas (Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, į.k. 304870069), pagal Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito teikimo taisyklių 19.4. punktą.

Ką daryti įvykus draudiminiam įvykiui? Kam išmokama draudimo išmoka?

Įvykus draudiminiam įvykiui kreipkitės į draudimo bendrovę. Draudimo bendrovė apskaičiuos draudimo išmoką ir kreipsis į draudimo išmokos naudos gavėją, šiuo atveju banką. Jei tinkamai vykdote įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį ir turtas nėra pilnai sunaikintas, bankas patvirtins draudimo išmokos išmokėjimą jums. Jei nevykdote įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį (turite skolų), draudimo išmoka ar jos dalis bus skirta padengti susidariusią skolą.

Kokios pagrindinės draudimo rizikos turi būti įtrauktos į nekilnojamojo turto draudimo sutartį?

Pagrindinės draudimo rizikos:

  • Su ugnimi susijusios rizikos
  • Su stichinėmis nelaimėmis susijusios rizikos
  • Rizikos, susijusios su vandens padaryta žala (vandens užliejimas, inžinerinės sistemos gedimai)
  • Žala dėl trečiųjų asmenų veiksmų (pvz. vagystė, vandalizmas, apiplėšimas)

Kokia turi būti draudimo suma? Ar ji turi sutapti su kredito likučio suma?

Draudimo suma turi būti ne mažesnė nei turto atkuriamoji vertė (ji apibrėžta kiekvieno draudiko nustatytose draudimo sąlygose). Draudimo suma nebūtinai turi sutapti su kredito suma.

Koks turi būti draudimo sutarties laikotarpis? Kaip draudimo sutartį pateikti bankui?

Draudimo sutartis gali būti sudaryta visam paskolos laikotarpiui ar metams (po metų draudimo sutartis turi būti pratęsiama arba sudaroma nauja). Jei kreditavimo sutartyje nėra numatyta kitaip – naują polisą privalo pateikti prieš 14 dienų iki turimo poliso galiojimo pabaigos. Draudimo polisas, gautas iš draudimo bendrovės, turi būti pateiktas PDF formatu, el. paštu bustodraudimas@luminor.lt.

Kodėl privalau apdrausti įkeistą nekilnojamąjį turtą?

Pagal Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito teikimo taisyklių 19.3. punktą, įkeistas turtas privalo būti apdraustas viso kreditavimo sutarties galiojimo laiku.

Ar galima pakeisti draudimo bendrovę? Ką reikia daryti, norint tai atlikti?

Taip, draudimo bendrovę pakeisti galima. Jei norite tai atlikti, kreipkitės į draudimo bendrovę dėl naujos būsto draudimo sutarties sudarymo. Svarbu informuoti Draudiką, jog naudos gavėju turi būti nurodytas Bankas (Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, į. k. 304870069). Sudarę sutartį su nauja draudimo bendrove, kreipkitės į senosios būsto draudimo sutarties draudiką dėl sutarties nutraukimo, pateikiant naują būsto draudimo sutartį.

Nepamirškite atsiųsti naują draudimo sutartį ir mums el. paštu bustodraudimas@luminor.lt.